Opis produktu

Badanie i raport na temat efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych

W pierwszym kwartale 2016 roku wspólnie z Instytutem na rzecz Ekoroz­woju przeprowadziliśmy badanie opinii na temat dostępnych mechanizmów wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Celem bada­nia było sprawdzenie, czy instrumenty te są skuteczne, jakie są bariery w korzystaniu z nich oraz wprowadzenie jakich zmian jest wskazane.

Badanie zostało przeprowadzone w województwie mazowieckim wśród zarządców nieruchomości i przedstawicieli wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i admi­nistracji lokalnej oraz instytucji zarządzających dostępnymi funduszami na cele poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzin­nych. Badacze rozmawiali także z mieszkańcami starych, nieocieplonych budynków wielorodzinnych, a więc osobami zagrożonymi ubóstwem energetycznym.

raportW wyniku badania powstał raport „Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych. Badanie istniejących mechanizmów wsparcia w Polsce”, którego streszczenie w dwóch językach (polskim i angielskim) można pobrać bezpłatnie ze strony forummieszkaniowe.org.

Raport, poza szczegółowym opisem wyników badania i wniosków z nich wynikających, przybliża również pojęcie ubóstwa energetycznego, a także zawiera analizę dostępnych w kraju mechanizmów wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych.

Badanie zostało zrealizowane dzięki grantowi udzielonemu przez firmę Schneider Electric.

O autorach raportu:

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest jedną z wiodących w Polsce placówek typu think-tank, zajmującą się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. Instytut od wielu lat zajmuje się kwestiami związanymi z efektywnością energetyczną i gospodarką niskoemisyjną, w tym zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Obserwując, zbierając informację i śledząc aktualne prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej, stara się wypracowywać rekomendacje dla sprawujących władzę – zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Instytut prowadzi oprócz tego działania informacyjne, tak aby zwiększać świadomość społeczną oraz wiedzę na temat problemu ubóstwa energetycznego.

Habitat for Humanity Poland jest praktykiem działającym w obszarze efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Od lat wspiera potrzebujących, umożliwiając im przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych. Fundacja pomaga zarówno osobom indywidualnym, jak i wspólnotom mieszkaniowym – w ostatnich latach 4 wspólnoty (ponad 110 rodzin) przeprowadziły termomodernizacje swoich budynków dzięki wsparciu Habitat for Humanity Poland.

W przeprowadzeniu badania pomogły Lokalne Badania Społeczne (LBS) – zespół badaczy związanych z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownią Teorii Zmiany Społecznej i Centrum Badań Solidarności i Ruchów Społecznych.


Dlaczego trzeba poprawiać efektywność energetyczną budynków? (o problemie ubóstwa energetycznego)

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy utrzymanie w domu komfortowej temperatury stanowi dla nas problem, nie mamy środków, by opłacić rachunki za ogrzewanie, naprawić niedziałający system grzewczy lub zainstalować nowy; w domu czy mieszkaniu jest ciągle zimno i wilgotno, a my często z tego powodu chorujemy. Ubóstwo energetyczne to jednak nie tylko brak komfortu związanego z odpowiednią temperaturą w domu, lecz także trudności z podgrzaniem wody czy oświetleniem; nie wspominając o możliwości korzystania z wydawałoby się podstawowych urządzeń domowych – lodówki, pralki, kuchenki gazowej lub elektrycznej, radia, telewizora, komputera i internetu. Pojęcie to oznacza zatem brak dostępu do energii rozumianej jako prąd, ciepło i gaz głównie z powodów finansowych, a także niemożność opłacenia rachunków, dokonania odpowiednich modernizacji, zakupu systemów czy urządzeń grzewczych.

Gdy patrzy się na problem z perspektywy globalnej, okazuje się, że w wielu miejscach na świecie powodem ubóstwa energetycznego nie są jedynie warunki finansowe, ale przede wszystkim brak dostępu do usług energetycznych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) prawie 1,3 mld ludzi nie ma możliwości korzystania z energii elektrycznej z powodu braku dostępu do niej. Problem ten w największym stopniu dotyka krajów Afryki – boryka się z nim około 57 proc. populacji, w krajach rozwijających się Azji – 18 proc., na Bliskim Wschodzie – 9 proc. i w Ameryce Łacińskiej – 6 proc.

Przyczyn ubóstwa energetycznego może być wiele, zwykle jednak występują trzy – niezależnie od siebie lub potęgując się wzajemnie:

  • zła sytuacja finansowa, często ubóstwo ekonomiczne, które wyklucza samodzielne podejmowanie niezbędnych inwestycji i utrudnia, a nawet uniemożliwia regulowanie opłat mieszkaniowych;
  • nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat prostych możliwości oszczędzania energii;
  • wiek i stan techniczny budynku, a także rodzaj i sprawność systemu ogrzewania – w budynkach o niskiej efektywności energetycznej występują duże straty ciepła, w związku z tym rachunki za energię są odpowiednio wyższe.

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
listopad 2015 r. – maj 2016 r.

Liderzy projektu:
Habitat for Humanity Poland
& Instytut na rzecz Ekorozwoju 

Kontakt:

Habitat for Humanity Poland:
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl