Opis produktu

Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia  (w ramach międzynarodowego projektu HomeLab)

Powstająca w ramach projektu “HomeLab…” Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia oferuje zintegrowany pakiet działań obejmujący dostęp do samodzielnych mieszkań, usługi zatrudnieniowe oraz usługi w zakresie integracji społecznej. Oferta agencji jest adresowana do osób, które nie mogą zamieszkać w samodzielnym mieszkaniu ze względu na problemy o charakterze zatrudnieniowym oraz społecznym.

Projekt „HomeLab: model Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia jako zintegrowanych usług w zakresie mieszkalnictwa i zatrudnienia” otrzymał dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych “EaSI” (2014-2020). Więcej informacji o Programie jest dostępnych na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi.

Działania projektowe w Polsce – Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland

W Polsce liderem projektu “HomeLab…” jest Fundacja Habitat for Humanity Poland. Powstająca obecnie w Warszawie Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia tworzona jest dzięki współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, m.st. Warszawy oraz właścicielami mieszkań prywatnych. W ramach projektu wsparcie uzyska 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia 

Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia oferować będzie pakiet usług obejmujący: a) usługi społeczno-integracyjne, b) usługi zatrudnieniowe oraz c) usługi mieszkaniowe. U podstaw tworzenia Agencji istnieje przekonanie, że kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest efektywniejsze w porównaniu ze skutecznością tych samych usług świadczonych w sposób rozproszony.

Kluczową rolę w tworzeniu nowej usługi odegrają specjaliści ds. najmu społecznego będący pracownikami Agencji. Będą oni odpowiedzialni za pierwszy kontakt z uczestnikami projektu i dostosowanie wsparcia mieszkaniowego, zatrudnieniowego i  integracyjnego do potrzeb i możliwości uczestników. W trakcie trwania projektu specjaliści ci świadczyć będą: wsparcie w zamieszkiwaniu (w postaci pomocy w zarządzaniu budżetem domowym i cyklicznym rozliczaniu opłat, edukacji w zakresie oszczędzania energii oraz kontaktu z właścicielem w przypadku realizacji napraw wykraczających poza ustawowe obowiązki najemców) oraz wsparcie w zatrudnieniu (w postaci doradztwa zawodowego i wspólnego poszukiwania pracy oraz negocjacji i monitorowania warunków zatrudnienia).

 Szczegóły projektu:

dd

Czas trwania:
październik 2016 r. – wrzesień 2019 r.

Miejsce:
Warszawa

Osoba kontaktowa:
Sebastian Musioł
smusiol@habitat.pl

Wsparcie mieszkaniowe 

Warszawska Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia ściśle nawiązuje do sprawdzonej w krajach zachodnich koncepcji tzw. Social Letting Agency (SLA), czyli podmiotu, który na preferencyjnych warunkach pozyskuje mieszkania na wynajem z rynku prywatnego. SLA pośredniczy pomiędzy właścicielami mieszkań, a niezamożnymi  osobami/rodzinami oferując obu stronom pakiet korzystnych rozwiązań, np. właściciele mieszkań mają gwarancję terminowego i długofalowego opłacania czynszu, zaś najemcy mogą zamieszkać w samodzielnych mieszkaniach za koszt znacząco niższy od kosztów rynkowych.

Wsparcie na rynku pracy i w integracji społecznej 

Organizacje partnerskie będą wspierać beneficjentów Agencji w obszarze zatrudnienia oraz integracji społecznej. Za koordynację tego wielopłaszczyznowego wsparcia odpowiedzialni będą specjaliści ds. najmu społecznego. W trakcie projektu wykorzystywana będzie również pomoc oferowana przez organizacje nie będące partnerami projektowymi.

Zakładane rezultaty działania Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia

  • Obszar mieszkaniowy: po upływie 12 miesięcy 70% beneficjentów projektu będzie zdolnych do terminowego opłacania czynszu.
  • Obszar zatrudnienia: po upływie 12 miesięcy 70% beneficjentów podejmie zatrudnienie.
  • Obszar integracji społecznej: 100% beneficjentów otrzyma wsparcie w obszarze integracji społecznej uwzględniające spotkania i diagnozę przeprowadzoną przez specjalistów ds. najmu społecznego.

Harmonogram projektu

Kwiecień/maj 2017 r.

  • zawiązanie partnerstwa
  • wybór uczestników
  • rozpoczęcie świadczenia usług społecznych i zatrudnieniowych

Maj/czerwiec 2017 r.

  • pozyskanie mieszkań na wynajem z rynku prywatnego
  • wykonanie remontów w części mieszkań użyczonych przez m.st. Warszawę
  • opracowanie indywidualnych planów działania dla uczestników

Druga połowa 2017 r.

  • uczestnicy projektu zamieszkają w samodzielnych mieszkaniach