Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce

Między 1 maja 2015 roku a 31 stycznia 2017 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland wraz z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Warszawskim zrealizowała projekt „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”.

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkań oraz podwyższenie standardów mieszkaniowych dla osób potrzebujących mieszkania poprzez wypracowanie innowacyjnego narzędzia polityki mieszkaniowej – Społecznej Agencji Najmu (SAN).

SAN to prowadzone przez lokalne samorządy i/lub zarejestrowane organizacje pozarządowe pośrednictwa najmu, które wynajmują lub pośredniczą w wynajmowaniu mieszkań na rynku najmu prywatnego osobom w potrzebie mieszkaniowej, oferując system gwarancji finansowych i działań opiekuńczych. SAN stały się ważnym instrumentem przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu w krajach Europy Zachodniej, ponieważ z założenia zajmują się pomocą w wynajęciu mieszkania osobom o niskich dochodach. SAN oferują prywatnym właścicielom, w zamian za obniżenie czynszu i wynajem mieszkania osobom ubogim, długoterminowy najem i gwarancje spłat czynszu. Potencjalni lokatorzy uzyskują od SAN wielopłaszczyznowe wsparcie dostosowane do ich indywidualnej sytuacji oraz gwarancję bezpiecznego mieszkania w godziwych warunkach, w zamian za utrzymanie mieszkania w należytym stanie i regularne opłacanie czynszu. W perspektywie długofalowej zakłada się włączenie SAN do uznanych, oficjalnych instrumentów polskiego systemu mieszkalnictwa społecznego.

Działania w ramach projektu

Projekt składa się z części badawczej i części rzeczniczej, w ramach których zostaną podjęte następujące działania:

  • opracowanie ram formalno-organizacyjnych funkcjonowania SAN na szczeblu lokalnym w 4 miastach, które wyraziły chęć uczestniczenia w projekcie, przy aktywnym udziale tychże miast,
  • przeprowadzenie oceny funkcjonowania istniejącego stanu prawnego w zakresie praktycznego funkcjonowania SAN,
  • opracowanie regulacji SAN na szczeblu krajowym,
  • promowanie projektu wśród innych samorządów oraz zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, mające na celu wdrożenie projektu i włączenie SAN do instrumentarium polityki mieszkaniowej Polski,
  • wypracowanie metodologii interdyscyplinarnych badań mających na celu wspomaganie reform polityki mieszkaniowej oraz przetestowanie tej metodologii w projekcie,
  • podsumowanie istniejących i uzyskanie nowych wyników badań użytecznych dla reformowania polityki mieszkaniowej.

Szczegóły projektu

Czas trwania:
1 maja 2015 r. – 31 stycznia 2017 r.

Lider projektu:
Habitat for Humanity Poland

Sebastian Musioł
koordynator projektu
smusiol@habitat.pl

Małgorzata Salamon
nadzór merytoryczny
msalamon@habitat.pl

Barbara Audycka
rzeczniczka
baudycka@habitat.pl

Partnerzy:
Uniwersytet Śląski

dr hab. Magdalena Habdas
kierownik
magdalena.habdas@us.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

dr Małgorzata Ołdak
kierownik
m.oldak@uw.edu.pl

dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg
nadzór merytoryczny
r.szarfenberg@uw.edu.pl

Więcej na stronie projektu: najemspoleczny.pl

Related