Spotkanie koalicji ds. mieszkalnictwa – podsumowanie spotkania w dn. 11 stycznia 2016 roku

W dn. 11 stycznia 2016 roku z inicjatywy Fundacji Habitat for Humanity Poland odbyło się spotkanie Koalicji ds. Mieszkalnictwa.

W spotkaniu uczestniczyło 37 osób z organizacji i instytucji zajmujących się lub związanych z tematem mieszkalnictwa: Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat, Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji UM St. Warszawa, Urząd Dzielnicy Targówek Warszawa, Wydział Zasobów Lokalowych UD Warszawa Mokotów, Caritas Diecezji Kieleckiej, Diakonijna Spółka Zatrudnienia Kwilcz, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Fundacja IUS Medicinae, Fundacja Mam Balans, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, IGS SGH, Inicjatywa Obywatelska, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Koło Komisji Obywatelskiej, Fundacja La Strada, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, przedstawiciel Partii Razem, Polska Zielona Sieć, Spółdzielnia Socjalna FAKTORIA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywy, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańsk, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – zarząd krajowy, Fundacja Vitriol, Stowarzyszenie Wędrowni Architekci w ramach konsorcjum: „Naturalnie, że TAK”, Uczelnia Łazarskiego.

W spotkaniu uczestniczyły również osoby prywatne niereprezentujące instytucji.

Spotkanie otworzyła dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland, Małgorzata Salamon, która przedstawiła – w oparciu o doświadczenie Fundacji i wyniki badania przeprowadzonego w 2015 roku – wyzwania stojące przed Koalicją.

W wyniku dyskusji uczestniczek/uczestników wskazano tematy i problemy, które powinny być przedmiotem działań Koalicji (podsumowanie z wykorzystaniem opracowania Cezarego Czemplika, OSBN), między innymi:

 1. Działania nakierowane na wejście problemu niskiej efektywności polityki mieszkaniowej do debaty publicznej poprzez kształtowanie świadomości społecznej, obalanie stereotypów, podnoszenie postulatów dotyczących prawa do mieszkania w kontekście praw człowieka.
 2. Zwiększenie liczby mieszkań dostępnych w Polsce (do wskaźnika 400-420 mieszkań/ 1000 mieszkańców), szczególnie poprzez zwiększenie liczby mieszkań na wynajem. Jednym z proponowanych narzędzi mogłyby być Społeczne Agencje Najmu.
 3. Stworzenie ustawowego mechanizmu równoważącego ochronę najemców i prawo do dysponowania własnością przez wynajmujących.
 4. Dążenie do sprawiedliwej redystrybucji zasobu gminnego m.in. poprzez renegocjację umów najmu i wysokości czynszów, ze wskazaniem na konieczne zmiany przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów – wskazywanej jako jeden z głównych czynników blokujących efektywne zarządzanie miejskimi zasobami lokalowymi.
 5. Skuteczne połączenie ochrony najemców zasobu gminnego ze zwiększeniem efektywności finansowej instytucji zarządzających np. poprzez programy ratalnych spłat i odpracowywania zadłużenia czynszowego lub programy edukacyjne podnoszące kompetencje najemców w zakresie utrzymania lokalu zarówno w wymiarze finansowym jak i we właściwym stanie technicznym.
 6. Stworzenie oferty dochodzenia do własności dla nowej zabudowy konkurencyjnej dla rynku deweloperskiego (budownictwo społeczne).
 7. Poszerzenie liczby podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu budownictwa społecznego.
 8. Wspieranie form mieszkalnictwa wspomaganego (wypracowanie przyjaznej nomenklatury, form i minimalnych standardów):
 • tworzenie gminnego zasobu lokalowego połączonego z usługami opiekuńczymi dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • zwiększenie puli mieszkań treningowych i wsparcie edukacji w zakresie utrzymania mieszkania.
 • nacisk na rozwój programów nakierowanych na samodzielne zamieszkiwanie w programach wychodzenia z bezdomności.
 1. Promocja dobrych praktyk współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia efektywnych rozwiązań zwiększających dostęp najbardziej potrzebujących do pomocy mieszkaniowej.

Jako dwa istotne narzędzia realizacji postulatów wskazano:

 • zainicjowanie debaty publicznej i zainteresowanie problemem mieszkalnictwa partii politycznych oraz urzędów centralnych
 • realizowanie projektów modelowych w celu wypracowania dobrych praktyk, oraz możliwych do replikowania rozwiązań.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag do powyższego podsumowania na adres: rzecznictwo@habitat.pl. Kolejnym krokiem będzie wypracowanie mapy problemów i priorytetów, którymi zajmiemy się w ramach Koalicji.

Zachęcamy do zaproponowania debat nad poszczególnymi problemami na stronie Forum Mieszkaniowego.

Jednocześnie, odpowiadając na zapytania uczestników spotkania, informujemy, iż w trosce o jakość treści zamieszczanych na Forum Mieszkaniowym, udział w dyskusji wymaga rejestracji użytkownika/użytkowniczki, a pierwszy komentarz każdego nowego użytkownika/ użytkowniczki podlega moderacji, czyli nie zostanie opublikowany przed zatwierdzeniem administratora. Ma to na celu wykluczenie publikacji niechcianych treści.

Kolejne spotkanie Koalicji ds. Mieszkalnictwa zaplanowane jest na 15 lutego 2016 roku, godz. 14.00 w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity, przy ul. Mokotowskiej 55. Spotkanie ma charakter otwarty. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 11 lutego 2016 na adres: msokolowska@habitat.pl (ze względów logistycznych).

Related