Spotkanie koalicji ds. mieszkalnictwa – podsumowanie spotkania w dn. 15 lutego 2016 roku

Drugie Spotkanie Koalicji ds. Mieszkalnictwa odbyło się 15 lutego 2016 o godzinie 14.00 w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity Poland.

W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby reprezentujące następujące organizacje: Armia Zbawienia, Caritas Diecezji Kieleckiej, Diakonijna Spółka Zatrudnienia Kwilcz,  Fundacja Habitat for Humanity Poland,  Fundacja IUS Medicinae, Fundacja Microfinance Center, Fundacja Vitriol, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, Kooperatywy dla Warszawy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, OZLN Ekspert, przedstawiciele Partii Razem, Politechnika Warszawska, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Grunt to Warszawa, Stowarzyszenie Integracja, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywy, Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Warszawa,  Uczelnia Łazarskiego. W spotkaniu uczestniczyły również osoby niereprezentujące instytucji.

Na spotkaniu zaproponowano podział Koalicji na Grupy Robocze, które zajmą się szczegółowym opracowaniem rozwiązań  w ramach następujących obszarów:

  1. Wsparcie mieszkaniowe dla grup społecznie wrażliwych, szczególnie współpraca przy rozwoju formuły i minimalnych standardów mieszkalnictwa wspomaganego,
  2. Innowacyjne niekomercyjne inicjatywy mieszkaniowe, takich jak kooperatywy, najem społeczny czy spółdzielnie mieszkaniowe w nowej formule,
  3. Regulacja najmu publicznego i prywatnego,
  4. Ubóstwo energetyczne, w tym włączenie w prace nad tworzeniem definicji ubóstwa mieszkaniowego.

Praca Grup Roboczych będzie odbywać się podczas spotkań oraz w drodze dyskusji na listach mailingowych.

Ponadto w dyskusji odnoszono się między innymi do następujących kwestii związanych z rozwojem Koalicji:

  1. Konieczne jest zainicjowanie debaty publicznej dotyczącej mieszkalnictwa, która docierałaby do różnych grup odbiorców (zarówno ekspertek i ekspertów, jak i „zwykłych obywatelek i obywateli”)
  2. Koalicja powinna priorytetyzować tematy, które stanowią obecnie przedmiot dyskusji politycznej i odnosić się do propozycji zawartych w dokumentach rządowych i samorządowych
  3. Należy brać czynny udział w działaniach rzeczniczych na poziomie krajowym i samorządowym, dostarczać decydentom wiedzę o sytuacji mieszkaniowej obywateli i brać udział w kształtowaniu stanowisk
  4. Prace Koalicji powinny być oparte o zasadę evidence-based policy. Chcemy, by postulaty, które zaproponujemy, wynikały z możliwie szczegółowej diagnozy obecnych i potencjalnych odbiorców wsparcia mieszkaniowego

Przedstawicielki Fundacji Habitat for Humanity zachęciły również do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez HfH:

  • Forum Mieszkaniowym 4 marca (prosimy o zgłaszanie się przez formularz)
  • warsztatach dotyczących metod skutecznego rzecznictwa dla uczestniczek i uczestników Koalicji (udział bezpłatny)

Najbliższe spotkania w ramach Koalicji odbędą się w Grupach Roboczych. Zapraszamy nieobecnych i nowych Koalicjantów do dołączania do poszczególnych grup.. Uczestników i uczestniczki będziemy dodawać do grup na podstawie zgłoszeń emailowych na adres: rzecznictwo@habitat.pl.

Kolejne spotkanie Koalicji ds. Mieszkalnictwa odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 14.00 w siedzibie Fundacji Habitat for Humanity Poland przy ul. Mokotowskiej 55.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag do powyższego podsumowania na adres: rzecznictwo@habitat.pl.

Related