Spotkanie z ministrem infrastruktury i budownictwa Kazimierzem Smolińskim

5 kwietnia przedstawicielki Fundacji Habitat for Humanity Poland spotkały się z ministrem Kazimierzem Smolińskim, odpowiedzialnym za politykę mieszkaniową w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, oraz dyrektorem Departamentu Mieszkalnictwa Stanisławem Kudroniem. W spotkaniu uczestniczył również prezes zarządu firmy Wienerberger, Mirosław Jaroszewicz. Fundację reprezentowały: dyrektor Małgorzata Salamon, dyrektor ds. programowych Magdalena Ruszkowska-Cieślak oraz rzeczniczka Barbara Audycka.

Podczas spotkania dyrektor Fundacji podsumowała Forum Mieszkaniowe, które zostało zorganizowane w marcu przez HfH Poland, a także złożyła na ręce Ministra tezy wypracowane przez uczestniczki i uczestników tej konferencji. Rzeczniczka opowiedziała o postępach w pracach badawczych nad Społeczną Agencją Najmu, rozwiązaniem, które umożliwi pozyskanie zasobów mieszkaniowych na potrzeby uboższych najemców. Dyrektor ds. programowych opisała doświadczenia Habitatu związane z projektami budowlanymi, między innymi z tworzącymi się na coraz większą skalę kooperatywami mieszkaniowymi. Reprezentanci Ministerstwa odnieśli się pozytywnie do projektów realizowanych przez Fundację. Prezes Jaroszewicz zwrócił uwagę na impuls popytowy, który wiąże się z budową nowych mieszkań i który może być skutecznie zagospodarowany przez rodzimych producentów.

Minister Smoliński przedstawił projekt nowego programu mieszkaniowego Mieszkanie +. Jego głównym założeniem jest budowa mieszkań na wynajem (lub z możliwością dojścia do własności po przynajmniej 20 latach zamieszkiwania) na gruntach pozyskanych od spółek Skarbu Państwa. Realizacja programu ma nie tylko pomagać w bezpośrednim zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz także ma prowadzić do zwiększenia konkurencji i w rezultacie spadku cen mieszkań deweloperskich. Dyrektor Kudroń zapowiedział, że program rządowy będzie zawierał pakiet różnorodnych rozwiązań, po czym zaprosił HfH Poland do konsultacji społecznych, które posłużą ich wypracowaniu. 

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że potrzeby mieszkaniowe wielu Polek i Polaków nie są zaspokojone, w związku z czym należy podjąć działania na rzecz zwiększenia dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem. Zauważyli również, że realizacja niekomercyjnych projektów budowlanych jest obecnie trudna ze względu na wysokie ceny gruntów. Na zakończenie uznali, że warto prowadzić dalsze rozmowy – spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa będą więc kontynuowane w trybie roboczym.


Tezy opracowane podczas Forum Mieszkaniowego „Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową  w Polsce”:

 1. Promowanie najmu jako sposobu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • wprowadzenie nowych narzędzi ułatwiających najem, takich jak społeczne pośrednictwo najmu (realizowane między innymi przez Społeczne Agencje Najmu);
 • rozszerzenie ustawowego katalogu podmiotów mogących realizować projekty z zakresu społecznego budownictwa czynszowego;
 • tworzenie warunków prawno-finansowych promujących rynek najmu.
 1. Wdrożenie całościowego programu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu
 • wdrożenie norm gwarantujących efektywność energetyczną nowopowstających budynków;
 • stworzenie systemu edukacji w zakresie zarządzania energią;
 • usprawnianie i zwiększanie efektywności dostępnych funduszy termomodernizacyjnych.
 1. Przeciwdziałanie bezdomności
 • upowszechnienie metod zapobiegających utracie mieszkania (monitorowanie płatności czynszowych, mediacja, restrukturyzacja zadłużenia);
 • stworzenie systemu mieszkań wspomaganych jako usługi mieszkaniowej wspierającej integrację i reintegrację społeczną.
 1. Opracowanie systemu planowania urbanistyczno-budowlanego uwzględniającego zasadę racjonalnego gospodarowania gruntem i podnoszącego jakość życia mieszkańców
 • priorytetyzacja mieszkalnictwa w planowaniu przestrzennym;
 • wprowadzenie przepisów ułatwiających gminom pozyskiwanie gruntów i przygotowywanie do zabudowy mieszkalnej;
 • powstrzymanie procesu rozproszenia zabudowy.
 1. Ułatwienie przepływu informacji integracja działań podmiotów zaangażowanych w politykę mieszkaniową w celu zwiększenia efektywności zarządzania najmem.
 1. Upowszechnienie praktyk kształtowania otoczenia mieszkaniowe go jako przestrzeni różnorodnej społecznie i sprzyjającej integracji.
 1. Włączenie jak największej grupy osób i interesariuszy w proces decydowania o mieszkalnictwie i otoczeniu mieszkaniowym.
 1. Zwiększenie nakładów na mieszkalnictwo w Polsce w szczególności intensywne finansowanie w ciągu najbliższych dziesięciu lat społecznego budownictwa na wynajem.

Related