Doradztwo termomodernizacyjne

 

 

Habitat for Humanity Poland informuje o możliwości uzyskania pomocy w zakresie doradztwa termomodernizacyjnego dla osób / podmiotów prowadzących miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

Pomoc jest kierowana dla podmiotów lub osób udostępniających swoje domy / obiekty / mieszkania dla co najmniej 1 rodziny z Ukrainy.  W szczególności chcemy wspierać te osoby / podmioty, które udostępniają miejsce do zamieszkania długotrwale i poniżej kosztów rynkowych.

Pomoc obejmuje wykonanie audytu i doradztwa energetycznego. Dla części obiektów (ale nie dla 100% obiektów), w których wykonamy audyt, zaproponujemy wykonanie większych prac termomodernizacyjnych takich jak np. wykonanie izolacji ścian / stropów / dachu, wymianę okien, wymianę źródła ogrzewania, wymianę instalacji grzewczej.

 

Pomoc (audyt) będzie wykonany do końca listopada 2022.

Pozostałe ewentualne działania termomodernizacyjne będą wykonane do końca marca 2023 r.

W celu ubiegania się o pomoc należy przesłać maila na adres hmrozowski@habitat.pl wraz z podaniem:

 

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz jej telefon
 2. nazwa miejsca i adres miejsca, w którym ma być wykonany audyt
 3. imię i nazwisko lub nazwa właściciela miejsca oraz telefon do niego
 4. opis w jaki sposób obiekt jest udostępniony dla uchodźców z Ukrainy
 5. zdjęcia budynku / obiektu z zewnątrz i wewnątrz
 6. dokumentacja techniczna – kilka podstawowych rysunków: rzuty, rysunki elewacji (jeżeli ich nie ma opis zawierający wielkość, ilość kondygnacji, istniejącą infrastrukturę, rzuty)

 

Maile należy przesyłać w terminie do 05.10.2022 r.

 

 

 

Habitat for Humanity Poland інформує про можливість отримання допомоги у вигляді консультацій з питань термомодернізації для фізичних/юридичних осіб, які надають житло для біженців з України.

Допомога надається юридичним або фізичним особам, які надають свої будинки/приміщення/квартири для проживання щонайменше 1 сім’ї з України.  Зокрема, ми хочемо підтримати тих фізичних/юридичних осіб, які надають житло на довготривалий термін за цінами нижче ринкових.

Підтримка включає проведення енергоаудиту та надання консультацій з питань енергетики. Для частини об’єктів (але не для 100% об’єктів), де буде проводитись аудит, ми запропонуємо виконати більш масштабні роботи з термомодернізації, такі як утеплення стін/перекриття/даху, заміна вікон, заміна джерела опалення, заміна cистеми оплалення.

 

Допомога (аудит) буде здійснена до кінця листопада 2022 року.

Решта можливих заходів з термомодернізації буде здійснена до кінця березня 2023 року.

Для того,щоб звернутись за допомогою, будь ласка, надішліть листа на електронну адресу hmrozowski@habitat.pl:

 

 1. ім’я та прізвище заявника та його номер телефону
 2. назву та адресу об’єкта, на якому буде проводитися аудит
 3. ім’я та прізвище,або назва організації власника об’єкта та його номер телефону
 4. опис того, яким саме чином даний об’єктнадається у користування біженцям з України
 5. фотографії будівлі/об’єкта ззовні та зсередини
 6. технічна документація – кілька основних креслень: плани, висотні креслення (якщо вони відсутні, то опис, включаючи розмір, поверховість, існуючу інфраструктуру, проекції)

 

Електронні листи мають бути надіслані до 05.10.2022.

 

 

 

Habitat for Humanity Poland informs about the possibility of obtaining help in the field of thermo-modernization consultancy for people / entities running accommodation for refugees from Ukraine.

The aid is directed to entities or persons providing their houses / facilities / flats to at least 1 family from Ukraine. In particular, we want to support those people / entities that provide a place to live for a long time and below market costs.

The assistance includes the performance of an energy audit and consulting. For some of the facilities (but not for 100% of facilities) in which we will perform the audit, we will propose major thermal modernization works, such as e.g. wall / ceiling / roof insulation, replacement of windows, replacement of the heating source, replacement of the heating system.

 

The assistance (audit) will be performed by the end of November 2022.

Other possible thermo-modernization activities will be carried out by the end of March 2023.

In order to apply for help, an e-mail should be sent to the following address: hmrozowski@habitat.pl, along with the following:

 

 1. name and surname of the reporting person and their telephone number
 2. name of the site and address of the location where the audit is to be carried out
 3. name and surname or name of the owner of the place and his telephone number
 4. description of how the facility is made available to refugees from Ukraine
 5. photos of the building / facility from the outside and inside
 6. technical documentation – a few basic drawings: plans, elevation drawings (if they are not available, the description includes the size, number of storeys, existing infrastructure, plans)

 

E-mails should be sent by 05/10/2022.