Poznaj mówców

 

Kevin J. Allen
Jest obecnie Przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej Pan Allen pracował na stanowiskach kierowniczych i w kontaktach zewnętrznych w siedzibie UNHCR w Genewie (2019-22); kierował działaniami nadzwyczajnymi dotyczącymi uchodźców Rohingya w Bangladeszu (2017-18); oraz pełnił funkcję Przedstawiciela UNHCR w Nepalu (2016-17)i Tadżykistanie (2014-16). Wcześniejsze stanowiska w UNHCR obejmują Koordynatora Regionalnego Centrum Gotowości na Sytuacje Kryzysowe UNHCR w Azji i Pacyfiku (2011-14); Szefa Ochrony operacji w Afganistanie (2008-10); Szefa Ochrony Biura Regionalnego UNHCR dla Meksyku, Kuby i Ameryki Środkowej (2006-08); oraz Szefa ds. przesiedleń w obozach dla uchodźców w Dadaab, w Kenii (2004-06). Przed rozpoczęciem pracy w UNHCR, Pan Allen służył jako doradca ds. prawnych i politycznych we wspieranym przez DPKO Biurze Korpusu Ochrony Kosowa, które nadzorowało demilitaryzację Armii Wyzwolenia Kosowa (2004). Pan Allen pracował również jako adwokat w kancelarii Williams & Connolly LLC w Waszyngtonie (2002-04). Pan Allen posiada tytuł Juris Doctrate uzyskany w Georgetown University Law Center, dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie spraw międzynarodowych uzyskany na Universidad de Chile oraz tytuł Bachelor of Arts w zakresie historii dyplomatycznej uzyskany na University of Colorado-Boulder.

 

Adam Ambrozik
Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych regionu CEE. Prawnik, ekonomista, absolwent podyplomowych studiów AMP na IESE Business School. W firmie VELUX odpowiada za obszar regulacji prawnych, współpracę z sektorem publicznym oraz organizacjami pracodawców i innymi organizacjami biznesowymi. Wcześniej pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Radca Ministra oraz Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Doświadczony menadżer oraz członek rad nadzorczych, m.in. w spółkach Orlen, Polimex – Mostostal, PAIIZ.

 

Joanna Basińska
Pracownik pomocy społecznej z ponad 25 – letnim stażem pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski, to również pedagog resocjalizacyjny i pielęgniarka. Obecnie kierownik Działu Pomocy Usługowej, zarządzający pracownikami socjalnymi, opiekunkami, pielęgniarkami, asystentami pracującymi w terenie na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, a także osób z zaburzeniami psychicznymi którzy są zagrożeni bezdomnością. Autorka innowacji społecznej pod nazwą „Lokator” polegającej na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki, które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora, w zamian za towarzyszenie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz partycypację w opłatach mieszkaniowych.

 

Dorota Bąbiak-Kowalska
Dyrektorka ds. prawnych i administracyjno-operacyjnych w biurze UMP, radca prawny, przez kilkanaście lat pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego Wspólnoty Pisma Samorządu Terytorialnego i była ona redaktorką naczelną Miesięcznika Pracownik Samorządowy, autorka wielu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego, wieloletnia trenerka pracowników administracji samorządowej oraz radnych.

 

Bożena Borowiec
Absolwentka socjologii o specjalizacji pracy socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu mediacji, negocjacji społecznych, MBA. Zawodowo od wielu lat związana z polityką społeczną. Karierę rozpoczynała na poziomie lokalnym w ośrodku pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmowała się zarówno bezpośrednim wspieraniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej jak i wieloletnim kreowaniem polityki społecznej na poziomie gminy jako zarządzający jednostką. Następnie realizowała się na poziomie regionalnym wytyczając standardy i kierunki rozwoju polityki społecznej dla Województwa Śląskiego. Od 2018 r. jako zastępca prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej odpowiada za politykę społeczną, mieszkaniową, oświatową i zdrowotną w gminie.

 

Paula Dominiak
Specjalistka ds. rzecznictwa w Fundacji Habitat for Humanity Poland, gdzie tworzy i promuje skuteczne regulacje prawne podnoszące jakość i przystępność mieszkań oraz godnych miejsc do życia dla obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Członkini Rady ds. rozwiązywania problemów bezdomności w Łodzi. Wcześniej swoje doświadczenie zdobywała w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ przy tworzeniu polityki mieszkaniowej miasta oraz w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

 

Grzegorz Gajda
Starszy Specjalista ds. Miast w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zajmuje się oceną projektów inwestycyjnych proponowanych do finansowania przez EBI zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią. Wcześniej, kierował projektem doradczym w zakresie energo-efektywności w sektorze mieszkaniowym Ukrainy, realizowanym przez Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), część Grupy Banku Światowego. Pracował także w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie zajmował się przygotowaniem i wdrażaniem projektów w zakresie infrastruktury miejskiej w Polsce i Ukrainie. Pochodzi z Warszawy, ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Hanna Gill-Piątek
Posłanka na Sejm RP z Łodzi. Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 i wiceprzewodnicząca partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Członkini Komisji Infrastruktury, wcześniej również Komisji Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Miast. Związana z Kongresem Ruchów Miejskich i Kongresem Kobiet. Zawodowo doradzała miastom w programach rewitalizacyjnych, stworzyła pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

 

Agnieszka Głusińska
Starsza Kierowniczka ds. programów mieszkaniowych w Warszawie przy Fundacji Habitat for Humanity Poland, związana z fundacją od 2017 r. W latach 2017-2019 koordynowała prace pilotażowego projektu HomeLab. Ten innowacyjny, międzynarodowy projekt o charakterze badawczym przetestował i umożliwił wdrożenie modelu najmu społecznego w Polsce. Ukończyła studia na kierunku psychologia stosowana na Uniwersytecie Łódzkim. Następnie studiowała psychoterapię w podejściu ericksonowskim szkoląc się w Polsce, Niemczech i USA. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w III sektorze w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i projektami społecznymi dla różnych grup zagrożonych marginalizacją/ wykluczeniem społecznym.

 

Jack Haffner
Jest dyrektorem programowym CORE (Community Organized Relief Effort) w Polsce, z siedzibą na Podkarpaciu i w Krakowie. CORE jest organizacją reagującą na sytuacje kryzysowe, która niesie natychmiastową pomoc i naprawę szkód społecznościom na całym świecie. CORE rozpoczęło natychmiastową reakcję w ciągu kilku dni od inwazji na Ukrainę i szybko reaguje, aby wypełnić luki w terenie, stosując szybkie i zwinne podejście, którego priorytetem jest bezpieczeństwo ukraińskich uchodźców. CORE współpracuje z lokalnymi partnerami w Polsce, Rumunii i na Ukrainie, stosując dwutorowe podejście, które jednocześnie zaspokaja natychmiastowe potrzeby pomocowe i zapewnia długoterminowe zrównoważone oddziaływanie.

 

Beata Humięcka
Dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji “Integracyjna Warszawa”. Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, realizującą zadania gminy oraz zadania zlecone administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej, reintegracji społecznej i zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu. Celem działania Centrum jest m.in. zapewnienie osobom, które podlegają wykluczeniu społecznemu, w szczególności osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, dostępu do usług, w tym ich aktywizacji, umożliwiającej ich reintegrację ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych potrzeb i możliwości, a także rozwijanie niezbędnej infrastruktury dla systemu pomocy osobom bezdomnym. Do zadań Centrum należy m.in. organizowanie i prowadzenie, adekwatnych do potrzeb osób bezdomnych, placówek oraz programów mieszkaniowych oraz organizowanie wsparcia mieszkaniowego dla osób w kryzysie bezdomności lub zagrożonych bezdomnością oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, w tym prowadzenie mieszkań lub współpraca w tym zakresie z jednostkami m.st. Warszawy.

 

Artur Kaniecki
Prezes Zarządu Fundacji Studio M6. Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, Menadżer, HR Business Partner, doradca zawodowy. Specjalizuje się w przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami osobowości. Na doświadczenie zawodowe składa się kilkanaście lat pracy dla międzynarodowych organizacji, w których odpowiadał za obszar projektowania i realizacji strategii szkoleniowej oraz zarządzania wiedzą. Na mocy zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Absolwent programu “Społecznego MBA” na The New School New York.

 

Tessa Kelly
Tessa jest dyrektorem ds. rozwoju w Habitat for Humanity GB. Jako specjalistka od partnerstwa, z dogłębnym zrozumieniem i doświadczeniem w pracy z partnerami z brytyjskiego sektora prywatnego nad rozwojem relacji transformacyjnych opartych na celu i zaangażowaniu, Tessa kieruje zespołem fundraiserów w budowaniu relacji z donorami, zwolennikami i partnerami, aby zapewnić dochody i wpływ. Prowadziła strategię fundraisingową dla projektu GB Empty Spaces to Home, zabezpieczając wsparcie ze strony brytyjskiego sektora prywatnego, dla którego transformacja pustych i zlikwidowanych przestrzeni w przyzwoite i przystępne cenowo domy dla najbardziej potrzebujących była inspirującą sprawą.

 

Myroslava Keryk
Jest historyczką, socjolożką, specjalistką w zakresie migracji Ukraińców do Polski. Prezeska Zarządu Fundacji „Nasz Wybór”, koordynatorka projektów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorka naczelna miesięcznika „Nash Vybir”. W swojej codziennej pracy łączy projektowanie i realizację działań integracyjnych skierowanych do migrantów w Polsce z projektami badawczymi z zakresu studiów migracyjnych. Jest autorką wielu artykułów i raportów dotyczących sytuacji migrantów ukraińskich w Polsce. Jest członkinią Komisji ds. Migracji działającej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

 

Kacper Kępiński
Architekt, krytyk architektury, kurator wystaw architektonicznych. Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych i Wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współzałożyciel stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto oraz członek rady Fundacji Instytut Architektury. Stały współpracownik kwartalnika „Autoportret” oraz redaktor portalu „Architektura&Biznes”. Współkurator pierwszej polskiej stałej wystawy poświęconej architekturze – „Przekroje” w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz trwającej wystawy „Antropocen” poświęconej architekturze i kryzysowi klimatu.

 

Monika Korowajczyk-Sujkowska, IOM
Pracownik pomocy humanitarnej z 10-letnim doświadczeniem w sektorze jako kierownik, koordynator projektów. Ukończyła politologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie MBA w 2021 roku, związana z Polską Akcją Humanitarną od 11 lat w różnych misjach: Sudan Południowy, Somalia, Palestyna, Irak, Ukraina, Syria. Od 2022 roku współpracuje z IOM Polska jako Koordynatorka Programu Wsparcia Potrzeb Podstawowych odpowiedzialna za Shelter, NFIs, WASH i CBI.

 

Aleksandra Krugły
Specjalistka ds. rzecznictwa w fundacji Habitat for Humanity Poland, wieloletnia ekspertka w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i ekonomii społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, współautorka rządowych programów i strategii, członkini komisji konkursowych oceniająca wnioski o dotacje ze środków krajowych i europejskich. Po pracy od lat aktywnie działa w swoim sąsiedztwie na warszawskim Bemowie, m.in. jako działaczka stowarzyszenia na rzecz ochrony zabytkowego osiedla Przyjaźń.

Zuzanna Lulińska
Główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Wydziale Wspierania Mieszkalnictwa i Analiz. Brała udział w opracowywaniu przepisów regulujących społeczne agencje najmu.

 

Dr Maciej Łepkowski
Architekt krajobrazu, badacz i edukator zaangażowany w temat projektowania regeneratywnego i rozwoju przestrzennego miast. Członek zespołu CoopTech Hub, gdzie odpowiedzialny jest za rozwój platform cyfrowych:  turystycznej – fairbnb.coop, humianitarnej – refugees.fairbnb.coop oraz platformy obsługującej społeczne agencje najmu.

 

Zygmunt Łopalewski
Z wykształcenia historyk, 10 lat pracował jako dziennikarz telewizyjny. Od ponad 15 lat związany z branżą AGD, obecnie odpowiedzialny za relacje z władzami, instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi, jak również mediami na terenie 10 krajów regionu Europy Centralnej. Do jego obowiązków należy także opracowanie strategii CSR i jej egzekucja. Odpowiedzialny za współpracę z Habitat For Humanity w regionie EMEA. Członek Rady Sterującej Organizacji Pracodawców AGD “Applia Polska”, członek Rady Nadzorczej “ElektroEKO”- Oganizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

 

Maria Malinowska-Sikora
Absolwentka wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych korporacjach i dużych polskich firmach. Szlifowała swoje biznesowe umiejętności na pozycjach managerskich w działach rozwoju produktu, zarządzania projektami i marketingu. Trener marketingu w dużym projekcie unijnym, prowadziła wykłady z marketingu dla studentów MBA na Politechnice Gdańskiej w 2016 roku. Obecnie w Fundacji Habitat for Humanity Poland odpowiedzialna jest za komunikację i promocję, wcześniej za rozwój sklepu charytatywnego z wyposażeniem wnętrz oraz centrum edukacyjno-warsztatowego ReStore.

 

Małgorzata Mellem
Członek Zarządu Budlex Sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze zarządzania, obrotu i szacowania nieruchomości. Pełniła funkcję Szefa Działu Promocji Gazety Wyborczej. Następnie podjęła współpracę z firmą HEJS, jako Dyrektor Handlowy z sukcesem rozwijając kompetencje menadżerskie, efektywnie zarządzając zespołem sprzedażowym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży deweloperskiej i rynku nieruchomości. Specjalizuje się głównie w pozyskiwaniu nowych gruntów, negocjowaniu warunków umów i sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym. W latach 2002-2012 pełniła funkcję Dyrektora Sprzedaży w spółce Budlex. W roku 2012 została powołana do zarządu w/w podmiotu. Odpowiada za budowanie i wdrażanie strategii sprzedaży. Koordynuje plany marketingowe i wspiera aktywnie budowanie wartości marki Budlex. Zdolności analityczne, kompetencje negocjacyjne i doskonała znajomość rynku sprawiły, że od momentu powołania na stanowisko, wartości sprzedanych przez Budlex nieruchomości została podwojona.

 

Zuzanna Mielczarek
Architektka, badaczka architektury, kuratorka. Absolwentka Wydziału Architektury w Delft w Niderlandach, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w dziedzinie inkluzywnego mieszkalnictwa. Na Wydziale Architektury w Brnie prowadzi razem z Kacprem Kępińskim Inclusive Housing Studio. Specjalistka do spraw projektów innowacyjnych i społecznych w PFR Nieruchomości. W Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki zajmuje się kuratorstwem wystaw i projektów popularyzatorskich. Wspólnie z Kamilem Trepką prowadzi „Podcast Mieszkaniowy” Krytyki Politycznej. Współtworzyła wytyczne architektoniczno-urbanistyczne Warszawskiej Dzielnicy Społecznej.

 

Elena Milanovska
Obecnie zajmuje stanowisko Associate Director – Housing Systems – Habitat for Humanity International, Europa i Bliski Wschód. Doświadczenie Eleny w rozwoju biznesu odegrało zasadniczą rolę w promowaniu HFHI jako lidera w sektorze finansowania mieszkalnictwa w całym regionie, zabezpieczając ponad miliard inwestycji w portfele finansowania mieszkalnictwa (skupiając się na finansowaniu klimatu) i ponad 1 milion kredytów wypłaconych z ponad 40 instytucjami partnerskimi w 20 krajach. Jednocześnie jest odpowiedzialna za wdrożenie regionalnej (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka Północna) strategii ekspansji i mobilizacji kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa z instytucjami finansowymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz innymi inwestorami lub narzędziami inwestycyjnymi. Elena jest absolwentką Liverpool University w Wielkiej Brytanii i posiada tytuł MBA ze specjalizacją w zarządzaniu; ukończyła również studia magisterskie z zakresu Development Studies (koncentrujące się na ekonomii rozwoju) w London School of Economics.

 

Hanna Milewska-Wilk
Specjalista ds. mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, analityk i doradca rynku najmu. Mediator, zarządca nieruchomości, socjolog i filolog pracujący naukowo, szczególnie zainteresowany problematyką spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Dr Alina Muzioł-Węcławowicz
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk geograficznych. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego oraz rewitalizacji i rozwoju lokalnego. Pracowała min. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Politechnice Warszawskiej. Współpracuje z Habitat for Humanity Poland, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz z samorządami miast. Jest autorką wielu prac naukowych i ekspertyz z zakresu mieszkalnictwa, w szczególności społecznego mieszkalnictwa czynszowego i rewitalizacji. Popularyzuje społeczne mieszkalnictwo czynszowe, aktywną rolę samorządów miejskich w polityce mieszkaniowej oraz projekty mieszkaniowe w programach rewitalizacji.

 

Kamil Nowak
Jest pracownikiem naukowym w Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, na którym uzyskał stopień doktorski, specjalizując się w geografii mieszkalnictwa. Autor i współautor licznych publikacji poświęconych polityce mieszkaniowej, planowaniu przestrzennemu i rewitalizacji. Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

 

Aleksander Paszyński
Dziennikarz, konsultant ds. PR oraz content marketingu. Z mediami związany od ponad 20 lat. Studiował dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza. Doświadczenie w nowych technologiach zdobywał podczas kursów: „Understanding Media by Understanding Google” oraz „Content Strategy for Professionals” (Northwestern University w Chicago). Pracował m.in. dla: Super Express, Bank Współpracy Europejskiej, PTP Kleinworth Benson, Prokom SA, Polnord SA, Gratka.pl, Dom Kredytowy Notus SA, Polska Organizacja Turystyczna, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki – członek Konfederacji Lewiatan.

 

Brian Patterson
Założyciel wielu firm, w tym między innymi: White Star Real Estate, wiodący deweloper i zarządca aktywów nieruchomości w Europie; Archive Management Solutions, wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania cyfrowymi i fizycznymi rekordami w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), obecnie część Iron Mountain, światowego lidera branży; oraz Plus Energia (PE), dystrybutor energii na zderegulowanym rynku polskim. Aktywny przedsiębiorca społeczny i założyciel kilku fundacji mających na celu wyrównywanie szans dzieci w trudnej sytuacji życiowej, w tym Fundacji Biała Gwiazda, OpenStax Polska (OSP), Pistacja, Career Maps, Katalyst Engineering, Friends of Children’s Hospitals oraz Big Brothers/Big Sisters (BBBS), największego na świecie programu mentorskiego.

 

Monika Perekitko
Pełni funkcję Dyrektora ds. Zakupów i Rozwoju na Polskę oraz jest Członkiem Zarządu Matexi Polska. Posiada dyplom magistra gospodarki przestrzennej (SGGW) oraz ukończyła studia podyplomowe Politechniki Warszawskiej z zakresu Wyceny Nieruchomości. Od niespełna 20 lat związana z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie oraz innych miast Polski. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania gruntów, zarządzania projektami, a także w prowadzeniu firmy. Karierę zawodową związaną z branżą rozpoczęła w Orco Property Group (projekt referencyjny Szafirowa Alei i Klonowej Alei) a następnie kontynuowała we współpracy z brytyjskim funduszem Private Equity – Europa Capital jako Dyrektor ds. Rozwoju w MT Development koncentrując się na projektach podwarszawskich. Po dołączeniu do Matexi w lutym 2011 roku skupiła się na tworzeniu banku ziemi, budowaniu zespołu i rozwoju projektów w Warszawie i Krakowie. Dziś odpowiada za rozwój biznesu Matexi w Polsce. Wprowadziła na rynek pierwsze projekty PRS w Polsce – Pereca 11 i Puławska 186 w Warszawie.

 

Anna Petroff-Skiba
Socjolożka, pasjonatka partycypacji. Przez lata kierowała Wydziałem Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Koordynowała projekt „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”, dzięki któremu wprowadzono w stolicy nowatorskie rozwiązania związane z obszarem konsultacji społecznych. Autorka artykułów i publikacji nt. konsultacji z mieszkańcami i działań partycypacyjnych. Redaktorka książki „Tak konsultowaliśmy – Warszawa dzieli się dobrymi praktykami”, podsumowującej 21 procesów konsultacyjnych realizowanych w Warszawie oraz „Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy”. Od jesieni 2021 współpracuje z Think Tankiem Miasto. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Socjologii. Absolwentka studiów podyplomowych “„Konsultacje społeczne i rozwiązywanie konfliktów społecznych” w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Współautorka opracowania przygotowanego dla Unii Metropolii Polskich “Konsekwencje społeczne i psychologiczne rozwiązań mieszkaniowych dla osób uchodźczych z Ukrainy”.

 

Mateusz Piegza
Kierownik oddziału Gliwice Fundacji Habitat For Humanity Poland; architekt, koordynator procesów projektowych i budowlanych, badacz architektury. Ukończył architekturę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (2015). Doświadczony w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i komercyjnych oraz budynków mieszkaniowych. Popularyzator oddolnych form realizacji inwestycji mieszkaniowych. Od października 2019 r. student Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej, gdzie realizuje pracę doktorancką nt. przekształceń obiektów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe.

 

Katarzyna Piwowarska
Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. Ma ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, opracowywaniu koncepcji i realizacji inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i biurowych. Od 6 lat związana z firmą Arcadis. Głównie odpowiedzialna za projektowanie powierzchni biurowych, w których najważniejsze jest stworzenie wygodnej przestrzeni do pracy.

 

Katarzyna Przybylska
Dyrektorka ds. rzecznictwa, Członkini Zarządu, Habitat for Humanity Poland. Specjalista w zakresie tworzenia i promowania skutecznych regulacji prawnych poprawiających jakość i dostępność rozwiązań mieszkaniowych. Rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Jest specjalistką w zakresie tworzenia i promowania skutecznych regulacji prawnych poprawiających jakość i dostępność rozwiązań mieszkaniowych. Angażowała się w tworzenie regulacji prawnych dotyczących społecznych agencji najmu czy strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zachęca decydentów do podejmowania działań mających na celu jak najskuteczniejsze zapewnienie szerokiego dostępu do godnych warunków mieszkaniowych. Powołana do Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

Magdalena Ruszkowska-Cieślak
Ekspertka Departamentu Integracji Społecznej KPRM, gdzie koordynuje pilotaż programu „Wzajemnie potrzebni”, na rzecz integracji osób z Ukrainy i grup zagrożonych wykluczeniem poprzez tworzenie dla nich miejsc do zamieszkania i pracy w mniejszych miejscowościach. Ekspertka w planowaniu i zarządzaniu projektami społecznymi z dziedziny integracji i ochrony praw grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Entuzjastka skalowalnych innowacji społecznych, które pomagają zmieniać świat na lepsze. Od 20 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych i sieci współpracy międzynarodowych, międzysektorowych; przez ostatnią dekadę tworzyła strategiczne programy Fundacji Habitat for Humanity Poland. Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Przewodnicząca Zespołu Eksperckiego ds. Programu Integracji Społecznej przy Minister – Członku Rady Ministrów Agnieszce Ścigaj.

 

Ks. dr Stanisław Słowik
Absolwent KUL na Instytucie Teologii Pastoralnej. Ukończył też studia podyplomowe o kierunku Marketing i Zarządzanie na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1989 roku jest dyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej. Tworząc tę instytucję od podstaw zorganizował sieć ponad 80 placówek pomocy na terenie woj. świętokrzyskiego i małopolskiego, która udziela pomocy dla 35 tys osób potrzebujących w roku oraz zatrudnia ponad 1800 pracowników. Jest członkiem władz naczelnych NGOs o zasięgu krajowym takich, jak: Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta, czy Ogólnopolska Federacja na rzecz wychodzenia z bezdomności. Autor i współautor wielu opracowań z zakresu bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych.

 

Agnieszka Słupska
Pracuje w Wydziale Budownictwa Społecznego w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Od 2018 roku zajmuję się problematyką związaną z budownictwem socjalnym i komunalnym.

 

Jakub Sokołowski
Ekonomista w Instytucie Badań Strukturalnych i doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat pracuje w sektorze energetycznym. W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się głównie zagadnieniem ubóstwa energetycznego i transformacją energetyczną sektora gospodarstw domowych. Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST poświęconej ubóstwu energetycznemu w Europie.

 

Aleksandra Stępniak
Konsultant ds. efektywności energetycznej, ekspert stowarzyszenia Fala Renowacji. Od ponad 16 lat zawodowo związana z tematami zmian klimatu, ubóstwa energetycznego i efektywności energetycznej. Podczas wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi zaangażowana była w liczne projekty edukacyjne z elementami partycypacji społecznej oraz współpracy z samorządami i biznesem. Autorka publikacji, artykułów i analiz na temat zmian klimatu, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, ubóstwa energetycznego oraz polityki klimatycznej i energetycznej. Od ponad 6 lat w Danfoss Poland, realizuje projekty dotyczące efektywności energetycznej, głównie budownictwa mieszkaniowego oraz jakości powietrza lokalnego. Odpowiedzialna za współpracę z samorządami oraz realizację działań z zakresu Public Affairs. Członki założycielka i ekspertka stowarzyszenia Fala Renowacji.

 

Alicja Szczutowska
Współprowadząca grupy roboczej UNHCR ds. mieszkalnictwa z ramienia Habitat for Humanity Poland. Wcześniej badaczka i specjalistka do spraw rzecznictwa w Programie Polityki Migracyjnej Instytutu Spraw Publicznych. Autorka artykułów o tematyce migracyjnej i analiz np. dostępu do mieszkalnictwa osób z ochroną międzynarodową w Polsce w ramach raportu krajowego „Integracja Uchodźczyń i Uchodźców w Polsce. Niemal Równe Prawa, Nierówne Szanse”. Ukończyła studia magisterskie Peace and Conflict Studies na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji oraz Studia Filologiczno-Kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się polityką integracyjną, kwestią migracji przymusowych, organizacją pomocy humanitarnej oraz kwestią dostępu do mieszkalnictwa osób z doświadczeniem uchodźczym.

 

Magdalena Szwarc-Brożyna
Jest adwokatem i partnerem w warszawskim biurze Dentons oraz członkiem Zespołu Nieruchomości w Polsce. Od 16 lat jest związana z branżą nieruchomości komercyjnych. Prowadzi i nadzoruje transakcje inwestycyjne (w formie share i asset deal), dotyczące nabycia i sprzedaży obiektów biurowych, mieszkaniowych (PRS – private rental sector), parków magazynowych oraz centrów handlowych. Magdalena wspiera klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, poczynając od doradztwa w zakresie struktury transakcji, nadzorowania procesu due diligence, poprzez przygotowanie i negocjacje dokumentów transakcyjnych, aż po wsparcie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Do jej klientów należą głównie polskie i międzynarodowe firmy deweloperskie, fundusze inwestycyjne, a także a także krajowe i zagraniczne firmy działające na rynku nieruchomości w Polsce.

 

Minister Agnieszka Ścigaj
Z wykształcenia jest socjologiem. Jest związana z polityką społeczną. Współtworzyła m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”. Pracowała przy projektach społecznych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a także instytucje samorządowe m.in. gminę Klucze. Była konsultantką Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie integracji społecznej dla województwa małopolskiego. Współtworzyła i została wiceprezesem zarządu spółdzielni socjalnej „Opoka”, kierowała projektami aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W 2015 roku została wybrana na posła VIII kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała poselską reelekcję. W Sejmie pracowała w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych i Podkomisji stałej do spraw rynku pracy. W czerwcu 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda powołał ją na urząd Ministra – członka Rady Ministrów.

 

Włodzimierz Tomaszewski
Minister – członek Rady Ministrów ds. Samorządu Terytorialnego. Od 1980 r. współtworzył Związek „Solidarność” jako kierownik działu organizacyjnego w Regionie Ziemi Łódzkiej. Współtworzył reformy samorządowe z prof. Michałem Kuleszą jako sekretarz Miasta Łodzi i Unii Metropolii Polskich, doradca Premiera, sekretarz i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W latach 2000 – 2001, jako wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa, tworzył podstawy polityki regionalnej wraz kontraktami wojewódzkimi. W wyborach samorządowych w 1998, 2002, 2006, 2014 i 2018 roku uzyskiwał mandat radnego Łodzi. W latach 2002–2010 pełnił funkcję pierwszego wiceprezydenta miasta. W 2019 roku został wybrany na posła IX kadencji. W Sejmie pracował w Komisji Infrastruktury, Komisji Finansów Publicznych, Podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego, a także Podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury. W czerwcu 2022 roku powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na urząd Ministra – członka Rady Ministrów.

 

Dr Steffen Wetzstein
Jest krytycznym badaczem społecznym, ekonomistą politycznym i ekspertem konsultantem z szerokim zakresem badań, nauczania, polityki i zainteresowań konsultingowych związanych z transformacjami miejskimi; szczególnie w obszarach przystępnych cenowo mieszkań, polityki mieszkaniowej i planowania strategicznego; możliwości zamieszkania i jakości życia; rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu; zarządzania i regulacji, jak również globalizacji i międzynarodowego transferu polityki. Wykorzystuje prawie 30 lat doświadczenia zawodowego w sektorze akademickim, politycznym i prywatnym (wiele branż) w Niemczech, Australii i Nowej Zelandii. Steffen posiada tytuł doktora (geografia człowieka) Uniwersytetu w Auckland/Nowa Zelandia (2007). Zajmował stanowiska akademickie, w tym: Senior Research Fellow/Lecturer w Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt/Germany (2012-2018), Professor of Tourism/Regional Marketing w Adam-Ries-University of Applied Sciences in Erfurt/Germany (2012/13), Assistant Professor in Human Geography i Researcher for Think-Tank ‘Committee for Perth’ w School of Earth and Environment, University of Western Australia w Perth/Australia (2009-2012) oraz wykładowca geografii miejskiej/ekonomicznej w School of Geography, Environment and Earth Sciences, Victoria University of Wellington w Wellington/Nowa Zelandia (2007-2009). Steffen obecnie pracuje na stanowisku Adjunct Research Fellow w School of Social Science na University of Western Australia, jest też koordynatorem wspólnej grupy roboczej “Polityka i badania” w European Network for Housing Research (ENHR), jak również zatwierdzonym przez URBACT ekspertem wiodącym w zakresie miejskiego planowania strategicznego, zrównoważonego mieszkalnictwa, lokalnego zarządzania i lokalnego rozwoju gospodarczego.

 

Anna Wieczorek
W ramach MISH UW studiowała psychologię i socjologię. Jest magistrem psychologii ze specjalizacją psychologia środowiskowa i społeczna. Ukończyła studia podyplomowe Psychologie Environmentale na Universite Rene Descartes Paris V, pracowała w Grenoble, w Laboratorium CRESSON i w Pracowni Badań Środowiskowych UW jako badaczka i wykładowczyni. Zajmuje się związkami przestrzeni fizycznej z dobrostanem jej mieszkańców, partycypacją i procesami społecznymi zachodzącymi w miastach. Od 20 lat jest praktyczną partycypacji i pracuje z samorządami, pracowniami architektonicznymi i instytucjami zajmującymi się relacją człowieka z przestrzenią. Projektuje, moderuje i raportuje procesy dialogu z mieszkańcami, prowadzi badania diagnostyczne dotyczące potrzeb mieszkańców i doradza w zakresie złożonych procesów społeczno-przestrzennych (program miejsc, wprowadzanie zmian w przestrzeni fizycznej, strategia rozwoju miejsc). Ma doświadczenie zarówno w moderowaniu spotkań otwartych, jak też pracy z mieszkańcami w terenie czy prowadzeniu złożonych warsztatów. Współautorka opracowania przygotowanego dla Unii Metropolii Polskich “Konsekwencje społeczne i psychologiczne rozwiązań mieszkaniowych dla osób uchodźczych z Ukrainy”. Moderatorka Podstolika mieszkaniowego podczas Samorządowego Okrągłego Stołu w sprawie uchodźców z Ukrainy, który odbywał się we Wrocławiu w maju 2022.

 

Mgr inż. arch. Paweł Wołejsza
Architekt z wykształcenia, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stypendia wyjazdowe do University of Detroit Mercy SoA oraz Stanford University School of Engineering. Współautor ekologicznych przewodników, pierwszego grupy Eco Avengers która została powołana przez Polski Związek Firm Deweloperskich oraz drugiego wydanego przez stowarzyszenie PTA.com. Ekspert na konferencji Redefining Cities in view of climate changes, organizowanej przez WAPW. Prowadzi własną pracownię projektową wdrażając i promując proekologiczne rozwiązania, pasjonat budynków historycznych i dobrej architektury.

 

Jakub Wygnański
Prezes zarządu Fundacji Stocznia, która zorganizowała ogólnopolski panel obywatelski o ubóstwie energetycznym. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80-tych działacz „Solidarności” i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. Współpracował m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W latach 2002-2003 stypendysta Yale University (Yale World Fellow). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej i czwartej kadencji. Od 2010 do momentu rezygnacji (2013) był przewodniczącym Rady Programowej Telewizji Polskiej. Od 2018 Senior Ashoka Fellow. Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999), Totus Tuus (2004) oraz Nagrody Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” (2018).