Poznaj mówców

 

Magdalena Ruszkowska-Cieślak

Prezeska Zarządu Fundacji Habitat for Humanity Poland. Ekspertka w planowaniu i zarządzaniu projektami społecznymi z dziedziny integracji i ochrony praw grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: m.in. osób zagrożonych bezdomnością, migrantów, osadzonych, młodych usamodzielniających się po pobycie w pieczy zastępczej, osób zakażonych HIV. W Habitat Poland od 9 lat odpowiedzialna za rozwój programów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających godne warunki do mieszkania dla osób i rodzin w potrzebie mieszkaniowej. Od 4 lat liderka organizacji.
Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Członkini Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN

 

Volker Ziemann

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w dostarczaniu decydentom analiz ekonomicznych niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji politycznych. W 2011 roku dołączył do Działu Ekonomii OECD, gdzie zajmował stanowiska w dziale krajowym Austrii/Turcji oraz na Wydziale Ekonomii Publicznej, gdzie obecnie uczestniczy w projekcie OECD dotyczącym mieszkalnictwa (Horizontal Project on Housing). Przed rozpoczęciem pracy w OECD Ziemann był ekonomistą w Ministerstwie Skarbu Francji oraz inżynierem ds. badań w Edhec Business School, gdzie zdobył doświadczenie w nauczaniu i opublikował prace w akademickich renomowanych czasopismach naukowych. Volker Ziemann, obywatel Niemiec, posiada tytuł doktora finansów Uniwersytetu Aix-Marseille (Francja) oraz tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Humboldta (Berlin, Niemcy) i ENSAE (Paryż, Francja).

 

Joanna Erbel

Socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy. Członkini grupy eksperckiej Laboratorium Rynku Najmu. Autorka książki Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej.

 

Mathabo Makuta

Od 2019 roku jest Krajowym Dyrektorem Habitat for Humanity Zambia. Jest odpowiedzialna za ogólny nadzór i zarządzanie operacyjne nad programami Habitat Zambia, a także zapewnia strategiczne kierownictwo organizacji. Z zawodu jest dyplomowanym planistą miast i regionów z tytułem magistra „City and Regional Planning” uzyskanym w 1999 roku na University of Wales w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Jest oficjalnie zarejestrowanym i certyfikowanym członkiem Zambia Institute of Planners. Przed dołączeniem do Habitat for Humanity Zambia była zaangażowana w Habitat for Humanity International w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) jako konsultant ds. zarządzania programami regionalnymi, gdzie nadzorowała programy dla Habitat for Humanity Lesotho i Cote d’Ivoire.

Od 2011 do 2018 pracowała jako Krajowy Dyrektor ds. Habitat for Humanity Lesotho. W latach 2001-2008 zasiadała w Radzie Dyrektorów Habitat for Humanity Lesotho. Przez te wszystkie lata Mathabo odbywała liczne podróże służbowe na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, reprezentując organizacje i angażując się w prezentacje, panele, dyskusje w roli moderatorów i konsultantów.

W latach 1994 -1999 intensywnie pracowała w różnych sektorach, m.in, pracowała jako planista przestrzenny w Departamencie Gruntów, Badań i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Samorządu Lokalnego w Lesotho. W latach 2000 – 2005 pracowała jako ekonomista ds. mieszkaniowych w Departamencie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w tym samym Ministerstwie. W lipcu 2005 r. przeszła do Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie pracowała jako kierownik programu ONZ-HABITAT w Lesotho. W związku z tym posiada wysokie kwalifikacje i ponad 25-letnie doświadczenie w pracy nad kwestiami związanymi z gruntami, mieszkalnictwem, planowaniem urbanistycznym i przestrzennym, rozwojem społeczności lokalnych i zarządzaniem projektami, pozyskiwaniem funduszy i pisaniem wniosków, a także wspieraniem rozwoju kadry kierowniczej w celu przestrzegania zasad dobrego zarządzania.

 

 

Paneliści

 

Konrad Płochocki

Radca prawny, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Członek Zarządu polskiego oddziału Urban Land Institute.

Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, licznych konferencjach, szkoleniach, seminariach.

Należy do Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Build Europe, Komitetu Ekonomicznego BIAC przy OECD. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Wcześniej pracował w międzynarodowych kancelariach i instytucjach związanych z obrotem i finansowaniem rynku nieruchomości, w tym w CMS Cameron McKenna w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych, między innymi w powstawaniu tzw. ustawy deweloperskiej. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach.

 

Przemysław Chimczak

Obserwator zmieniających się trendów, które pomaga przełożyć na architekturę. Współzałożyciel ThinkCo – real estate research lab, firmy specjalizującej się w analizie rynku i tworzeniu strategii miejsc. Ekspert rynku najmu i inwestycji alternatywnych (prywatnych akademików, colivingów, domów seniora), co potwierdzone zostało w 2019 roku międzynarodową nagrodą Archi-World Academy Award.

 

Jakub Wilczek

Współzałożyciel i prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, wiceprezes i przedstawiciel Polski w FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi), członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Naczelnej Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, pracownik Schroniska dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu.

 

Zuzanna Lulińska

Starszy specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju. Zaangażowana m.in. w tworzenie projektów i prowadzenie procesu legislacyjnego “ustawy o społecznych agencjach najmu” oraz “ustawy o kooperatywach mieszkaniowych”.

 

Tomasz Lewandowski

Prawnik, społecznik i miłośnik zwierząt. Absolwent UAM (Wydział Prawa i Administracji).
Od 2010 roku zarządza spółką ATL Legal Consulting realizującą złożone projekty doradczo-szkoleniowe z zakresu prawa, podatków i budowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Aktualnie jest członkiem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

 

Piotr Krasuski

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wcześniej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiadał m. in. za realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój i koordynację regionalnych programów operacyjnych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: socjologia oraz stosunki międzynarodowe – integracja europejska. Od 14 lat zajmuje się programowaniem i wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce – najpierw w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach PO Kapitał Ludzki oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Adam Czerniak

Ekonomista i naukowiec. Praca zarówno nad problemami makroekonomicznymi, jak i mikroekonomicznymi z wykorzystaniem modeli teoretycznych i narzędzi ekonometrycznych. Głównym obszarem zainteresowań akademickich jest wprowadzanie czynników socjologicznych do modeli ekonomicznych, zwłaszcza podczas badania niedoskonałości rynku (np. Bańki cenowe, oszustwa dotyczące jakości, paniki bankowe).

 

Magdalena Młochowska

Polska urzędniczka państwowa i samorządowa, od 2012 do 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ukończyła XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie. Jest absolwentką dwóch kierunków studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim: gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska. Przed nominacją ministerialną pracowała na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, w Ośrodku Przetwarzania Informacji oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

2 lutego 2012 premier Donald Tusk mianował ją podsekretarzem stanu w Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ministerstwie odpowiadała przede wszystkim za kwestie samorządu terytorialnego, koordynowała też udział MAiC w uzgodnieniach międzyresortowych. Podlegały jej również służby prawne ministerstwa oraz część zagadnień budżetowych. Zakończyła urzędowanie w listopadzie 2015

W 2016 objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów.

 

Katarzyna Przybylska

Kierowniczka ds. rzecznictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych. Członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaangażowana w prace grupy roboczej opracowującej założenia strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych Zachęca decydentów do podjęcia działań na rzecz jak najskuteczniejszego zapewnienia szerokiego dostępu do godnego mieszkania.

 

Piotr Jędrusik

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunku Ekonomia i specjalności Gospodarka Miejska i Regionalna.

Absolwent studiów podyplomowych w Kolegium Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach: w zakresie Wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Licencjonowany zarządca nieruchomości.

Od 20 lat pracuje w samorządzie, gdzie zajmuje się sprawami gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Wcześniej w Starostwie Powiatowym oraz Urzędzie Miejskim, obecnie pełni stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

W tym czasie współtworzył m. in. wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy czy też Politykę mieszkaniową gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018 – 2027, w której przewiduje się m. in. utworzenie w mieście Społecznej Agencji Najmu.

 

Agnieszka Głusińska

Kierowniczka Społecznej Agencji Najmu w Warszawie przy Fundacji Habitat for Humanity Poland. Ukończyła studia na kierunku psychologia stosowana na Uniwersytecie Łódzkim. Następnie studiowała psychoterapię w podejściu ericksonowskim szkoląc się w Polsce, Niemczech i USA.  Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w III sektorze w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i projektami społecznymi dla różnych grup zagrożonych marginalizacją / wykluczeniem społecznym. Posiada umiejętności budowania od podstaw zespołu projektu, sieci ekspertów, relacji z kluczowymi partnerami społecznymi, koordynacji i superwizowania pracy zespołu. Pracowała m.in. dla Fundacji Gajusz, Rethink Mental Illness, Hestia Charity.

W wolnych chwilach ćwiczy jogę, chodzi po górach i zwiedza świat.

 

Juliusz Tetzlaff

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W ministerstwie odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie opracowywania, wdrażania i obsługi programów polityki mieszkaniowej państwa oraz prowadzi sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym ochrony praw lokatorów i polityki czynszowej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz działalności spółdzielni mieszkaniowych.

 

Adam Grehl

 Wiceprezydent Wrocławia w latach 2002 – 2018. Związany z samorządem Wrocławia od 1990 roku. Radny I,II,III kadencji Rady Miejskiej Wrocławia, Wiceprezydent Wrocławia w latach 1992-1998 i 2002-2018. Zajmował się m.in. zadaniami miasta w zakresie zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony zabytków, rewitalizacji, zieleni oraz nieruchomości.

Uczestniczył w wielu projektach rozwojowych – w tym inicjatywie powstania i realizacji modelowego osiedla mieszkaniowego Nowe Żerniki na którym zaistniały pierwsze kooperatywy mieszkaniowe.

 

Piotr Górka

Architekt i urbanista. Doradca Miast w Związku Miast Polskich. Przez szereg lat związany z rewitalizacją we Wrocławiu, gdzie zajmował się m.in. innowacjami mieszkaniowymi w obszarze rewitalizacji.

 

Mateusz Piegza

Dyplom inżynierski i magisterski obronił na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Zabytków i Konserwacji Zabytków. Obecnie student studiów doktoranckich we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej, na Wydziale Architektury.  Zawodowo jest projektantem, koordynatorem procesów projektowych i budowlanych, projektów artystycznych i edukacyjnych; badaczem architektury i nauczycielem. Od 2016 roku Prezes Zarządu i koordynator projektów w  Henryk Fundacji, zajmującą się promocją najciekawszych młodych artystów w Polsce i za granicą.. Od kwietnia 2019 pracuje jako kierownik ds. rozwoju w gliwickim oddziale Fundacji Habitat for Humanity Poland. Interesuje się problematyką mieszkalnictwa w Polsce, społecznym znaczeniem architektury oraz zjawiskami polskiej sztuki najnowszej. Mieszka i pracuje na Śląsku.

 

Hanna Beata Gill-Piątek

Polska działaczka polityczna, aktywistka miejska i ekspertka samorządowa, konsultantka w zakresie rewitalizacji, publicystka, posłanka na Sejm IX kadencji.

 

Dr hab. Ryszard Szarfenberg

Doktor nauk o polityce (2002), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2009), profesor nadzwyczajny UW (od 2013). Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej (2008-2013), kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej (2011-2019). Kierownik zespołu badawczego w projekcie Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (zadanie 2) finansowanego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (2010-2012); koordynator merytoryczny w projekcie Społeczna Agencja najmu jako nowy instrument polityki mieszkaniowej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Nauki (2015-2017); główny wykonawca w projekcie Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. (SONATA 10) finansowanym z Narodowego Centrum Nauki (2016-2020). Recenzent w International Journal of Social Welfare. Członek redakcji czasopisma naukowego Problemy Polityki Społecznej (od 2009 r.). Ekspert w sieci European Social Policy Network (od 2018 r.), przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska, od 2011 r.), przedstawiciel EAPN Polska w EAPN EU Inclusion Strategies Group (od 2009 r.), przedstawiciel EAPN Polska w Międzyresortowym Zespole do spraw Strategii „Europa 2020” (od 2012 r.).

 

Władysław Grochowski

Absolwent Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Od roku 1977 pracował na własnym gospodarstwie rolnym. W latach 1990-1997 Wójt Gminy Trzebieszów (woj. Lubelskie). W 1991 z kapitałem założycielskim wynoszącym 100 tysięcy złotych otworzył firmę deweloperską Arche Spółka Akcyjna, w której został głównym akcjonariuszem i prezesem.

Pierwszą inwestycją była budowa Osiedla Królowej Marysieńki w Wilanowie. Działalność hotelową rozpoczął od budowy hotelu w Siedlcach w 1998. Pierwszym ocalonym obiektem zabytkowym był Pałac w Łochowie odbudowany w latach 2005-2008.

Do zrealizowanych przez niego inwestycji należą m.in.: Zamek Janów Podlaski, Pałac i Folwark Łochów, Hotel Tabaco w Łodzi.

 

Rajmund (Kuba) Ryś

Ekspert w zakresie polityki miejskiej i rozwoju miast, rewitalizacji, planowania przestrzennego, mobilności oraz procesów inwestycyjnych. Od 2016 r. prowadzi działalność w ramach konsorcjum doradczego PROJEKTY MIEJSKIE. W tym zakresie doradzał w międzynarodowych projektach na Ukrainie i Mołdawii oraz współpracował z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Wcześniej pracował w administracji rządowej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) i firmach konsultingowo-inżynierskich, łącząc w nich obowiązki menadżerskie z eksperckimi. Współtwórca Krajowej Polityki Miejskiej, systemu wsparcia rewitalizacji, a także projektu zmian w systemie planowania przestrzennego. Współautor m.in. podręcznika dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, komentarza do ustawy o rewitalizacji, podręczników z zakresu planowania przestrzennego oraz rewitalizacji, a także szeregu badań ewaluacyjnych.

Absolwent Politechniki Krakowskiej (budownictwo lądowe), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych na SGH.

 

Dr Alina Muzioł-Węcławowicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk geograficznych. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego oraz rewitalizacji i rozwoju lokalnego. Pracowała min. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Politechnice Warszawskiej. Aktualnie współpracuje z różnymi instytucjami zaangażowanymi w sprawy mieszkaniowe i rewitalizacyjne, między innymi z fundacją Habitat for Humanity Poland, z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, doradza samorządom w sprawach mieszkaniowych.

Jest autorką wielu prac naukowych i ekspertyz z zakresu mieszkalnictwa i rewitalizacji. W 2018 r. opublikowała, wraz z M. Habdas, rozdział o prywatnym sektorze czynszowym w Polsce w książce „Private Rental Housing in Transition Countries. An Alternative to Owner Occupation?” (red.  Hegedus J., Lux M., Horvath V., Palgrave Macmillan, London). Jest współredaktorką i autorką tekstów raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR: „Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast” (2018), autorką rozdziału „Mieszkalnictwo a rewitalizacja” w kolejnym raporcie „Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast” (2019) oraz redaktorką części poświęconej mieszkalnictwu zawartej w raporcie tegoż Obserwatorium „Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej” (2020).

Prywatnie – matka dwójki dorosłych ludzi, żona i babcia, miłośniczka dobrej literatury, kina i podróży do miejsc mało ludnych. Pochodzi z Mąkowarska na Pomorzu, od lat mieszka i pracuje w Warszawie.