Materialne wsparcie przed zimą dla uchodźców z Ukrainy

 

Materialne wsparcie przed zimą dla uchodźców z Ukrainy

Obecnie  liczba uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski zwiększa się. Wraz z nastaniem mrozów, będzie ich prawdopodobnie jeszcze więcej, ponieważ nie będą w stanie przetrwać zimy w zniszczonych domach, bez ogrzewania i prądu. Przybywając do Polski, uchodźcy zazwyczaj najpierw trafiają do dużych ośrodków noclegowych, w których spędzają kilka miesięcy.

Na każde 100 osób tam przebywających 40 stanowią kobiety, 40 to dzieci a 20 to mężczyźni –  głównie seniorzy i osoby schorowane. Ludzie ci mieszkają w dość ciężkich warunkach, na małej przestrzeni, nawet starsze osoby śpią na łóżkach polowych albo piętrowych. Toalety są wspólne.

Potrzeby są ogromne. Potrzebne są tysiące sztuk odzieży, pościeli koców. Brakuje grzejników, bo to są często budynki wymagające remontu.

Fundacja Habitat for Humanity Poland przygotowała projekt pod nazwą „Ciepły dom”, którego celem jest pomoc 1000 osobom mieszkającym w ośrodkach w Warszawie i jej okolicach.

 

Dostarczymy przedmioty do przetrwania zimy

W ramach projektu zamierzamy dostarczyć przedmioty niezbędne do przetrwania zimy takie jak: łóżka, materace, kołdry, koce, grzejniki elektryczne i co najważniejsze ciepłą  odzież – kurtki, buty, kombinezony dla dzieci, czapki, bluzy polarowe.

Projekt jest finansowany z pomocy zagranicznej, a także ze środków sponsorów, takich jak np. firma Henkel.

My jesteśmy w stanie zapewnić pomoc dla około 1000 osób w 10 ośrodkach – część to ośrodki państwowe a część prywatne, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Będziemy starali się bezpośrednio zakupić część rzeczy takich jak grzejniki, materace, koce, pościel. Ze względów logistycznych, ale też sanitarnych, kupujemy i dostarczamy tylko rzeczy nowe. Jeśli chodzi o odzież, to zamierzamy zakupić karty podarunkowe, umożliwiające zakup odzieży, tak aby ludzie mogli sami dobrać  jej rozmiar, typ kolor i kupić to co im się podoba i co uważają za słuszne.

 

Pomóż Nam – Potrzeby są olbrzymie!

Jeżeli są osoby lub firmy chętne do wsparcia projektu, to informujemy, że istnieje możliwość udzielenia pomocy w następujących formach:

  1. Wsparcie finansowe Habitat for Humanity Poland poprzez wpłatę darowizny na dedykowane konto Nest Bank: 76 2530 0008 2060 1070 6899 0003 z tytułem „projekt Ciepły dom”
  2. wsparcie Habitat for Humanity Poland poprzez Patronite, w ramach którego sami przeprowadzimy zakupy i dostawy – zostań Patronem: https://patronite.pl/habitat/.
  3. poprzez bezpośrednie zakupienie kart podarunkowych przeznaczonych tylko i wyłącznie do zakupów odzieży (bez możliwości wypłacenia pieniędzy lub zakupu innych produktów)
  4. poprzez dostawy odzieży, koców, kołder i innych produktów bezpośrednio do ośrodków (ze względów sanitarnych i logistycznych może to być jedynie odzież i sprzęt nowy, w przypadku odzieży muszą być zapewnione wszystkie rozmiary, z uwzględnieniem tego, że większość osób to kobiety i dzieci)

 

W celu ustalenia miejsca dostarczenia pomocy, prosimy o kontakt na: mzacharek@habitat.pl (firmy) i hmrozowski@habitat.pl (osoby prywatne).

 

Nasz budżet pozwala zaopatrzyć pojedynczą rodzinę w odzież i buty zimowe o wartości jedynie 500 zł, co nierzadko jest niewystarczające w przypadku rodzin z kilkorgiem dzieci. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli lepiej przygotować potrzebujące rodziny na zimę.

Poniższa tabela pokazuje aktualne (na dzień 03.10.2022) zapotrzebowanie (Habitat planuje wsparcie dla 1000 osób, jednak nie we wszystkich pozycjach jesteśmy w stanie zapewnić osiągnięcie tego poziomu).

 

Materiały pościelowe Szt.
Grube koce 1912
Kołdry 2202
Poduszki 1325
Komplet poszewek 1475
Prześcieradła 1705
Łóżka pojedyncze 1300
Materace 1300

 

Produkty grzewcze Szt.
Grzejnik elektryczny 2000W 182
Nagrzewnice elektryczne 80

 

Odzież Szt.
Kurtki zimowe dla dorosłych 1720
Kurtki zimowe dla dzieci 1735
Bluzy polarowe dla dorosłych 1730
Bluzy polarowe dla dzieci 1755
Grube leginsy 1630
Obuwie zimowe dla dorosłych 1755
Obuwie zimowe dla dzieci 1720
Czapki dla dorosłych 1480
Czapki dla dzieci 1505
Szaliki dla dorosłych 1230
Szaliki dla dzieci 1255
Rękawiczki dla dorosłych 1230
Rękawiczki dla dzieci 1255
Gruba bielizna sportowa dla kobiet 1670
Gruba bielizna sportowa dla dzieci 1695
Skarpety zimowe dla dorosłych 1470
Skarpety zimowe dla dzieci 1495
Spodnie dresowe dla dorosłych 1120
Spodnie dresowe dla dzieci 1145
kombinezony zimowe dla dzieci do 2 roku 500

 

W przypadku pytań dotyczących w/w projektu, prosimy o kontakt mailowy:

 

 

MATERIAL SUPPORT BEFORE WINTER FOR UKRAINIAN REFUGEES

Currently, the number of Ukrainian refugees arriving in Poland is increasing. As the cold weather sets in, there are likely to be even more of them, as they will not be able to survive the winter in dilapidated houses without heating and electricity. Arriving in Poland, refugees are usually first placed in large accommodation centers, where they spend several months.

For every 100 people staying there, 40 are women, 40 are children and 20 are men – mainly senior citizens and sick people. These people live in rather harsh conditions, in a small space, even the elderly sleep on field beds or bunk beds. Toilets are shared.

The needs are enormous. Thousands of items of clothing, bedding blankets are needed. There is a shortage of heaters, as these are often buildings in need of renovation.

The Habitat for Humanity Poland Foundation has prepared a project called „Warm Home” to help 1,000 people living in centres in and around Warsaw.

 

WE WILL PROVIDE ITEMS TO HELP PEOPLE SURVIVE THE WINTER

As part of the project, we intend to provide items necessary to survive the winter such as beds, mattresses, quilts, blankets, electric heaters and, most importantly, warm clothing – jackets, boots, overalls for children, hats, fleece blouses.

The project is financed by foreign aid and also by sponsors such as Henkel.

We are able to provide assistance to around 1,000 people in 10 centres – some state-run and some private, run by NGOs. We will try to directly purchase some items such as heaters, mattresses, blankets, bedding. For logistical reasons, but also for sanitary reasons, we only buy and deliver new things. As far as clothing is concerned, we are going to purchase gift cards to buy clothes so that people can choose their own size, type of color and buy what they like as they see fit.

 

HELP US – THE NEEDS ARE ENORMOUS!

If there are individuals or companies willing to support the project, we would like to inform you that there is an opportunity to help in the following forms:

  1. Supporting Habitat for Humanity Poland financially by making a donation to dedicated Nest Bank account: 76 2530 0008 2060 1070 6899 0003 with the title „projekt Ciepły dom”
  2. supporting Habitat for Humanity Poland through Patronite, where we will carry out the purchases and deliveries ourselves – become a Patron: https://patronite.pl/habitat/.

3.. through direct purchase of gift cards intended only for purchases of clothing (no possibility of cash withdrawal or purchase of other products)

4… through the delivery of clothes, blankets, quilts and other products directly to the centres (for sanitary and logistical reasons this can only be new clothes and equipment, in the case of clothes all sizes must be provided, taking into account that most people are women and children)

 

To find out where to deliver aid, please contact us at: mzacharek@habitat.pl (companies) and hmrozowski@habitat.pl (individuals).

 

Our budget allows us to supply a single family with only £500 worth of winter clothing and shoes, which is often insufficient for families with several children. With your support, we will be able to better prepare needy families for winter.

The table below shows the current (as of 03.10.2022) demand (Habitat plans to support 1,000 people, but we are not able to ensure that this level is reached in all items).

 

Bedding materials pcs.
Thick blankets 1912
Duvets 2202
Pillows 1325
Set of pillowcases 1475
Bed sheets 1705
Single beds (90×210) 1300
Mattresses (matching the bed dimensions indicated above) 1300
Heating products pcs. pcs.
Electric heater 2000W 182
Electric heaters with fan 80

 

Clothing pcs.
Winter jackets for adults 1720
Winter jackets for children 1735
Fleece sweatshirts for adults 1730
Fleece sweatshirts for children 1755
Thick leggings 1630
Winter footwear for adults 1755
Winter shoes for children 1720
Caps for adults 1480
Caps for children 1505
Scarves for adults 1230
Scarves for children 1255
Gloves for adults 1230
Gloves for children 1255
Thick sports underwear for women 1670
Thick sports underwear for children 1695
Winter socks for adults 1470
Winter socks for children 1495
Sweatpants for adults 1120
Sweatpants for children 1145
Winter overalls for children up to 2 years 500 500

 

If you have any questions about the project, please contact us by email:

1) companies: mzacharek@habitat.pl

2) individuals: hmrozowski@habitat.pl