Postulaty Habitat for Humanity Poland

1. Reforma Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego

Nasz ogólny postulat to przemyślana i kwotowa dystrybucja premii w oparciu o zdiagnozowane potrzeby:

  1. stworzenie systemu wsparcia kredytów dla mniej zamożnych wspólnot (np. w formie dodatków mieszkaniowych lub funduszy gwarancyjnych)

Niewielkie i niezamożne wspólnoty mieszkaniowe często nie dysponują odpowiednią zdolnością kredytową, umożliwiającą im staranie się o środki dostępne w Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Tworząc system dotacji dla wybranych podmiotów, zamiast oferując jedynie premie kredytowe, BGK umożliwiłby uboższym wspólnotom wykonanie znacznie większej ilości inwestycji termomodernizacyjnych.

  1. premiowanie określonych inwestorów (np. małe podmioty, jst) lub typów inwestycji  (sieci ciepłownicze, inwestycje nieprzekraczające określonej kwoty)

W doświadczeniu Habitat Poland inwestycje w sieci ciepłownicze oraz niewielkie usprawnienia termomodernizacyjne, takie jak np. wymiana okien, są skuteczną metodą walki z ubóstwem energetycznym. Należy więc położyć większy nacisk na zdefiniowanie najbardziej skutecznych i efektywnych rodzajów inwestycji termomodernizacyjnych oraz premiować te inwestycje przy rozdysponowywaniu środków dostępnych w Funduszu.

2. Taryfy socjalne

Habitat for Humanity Poland dostrzega również korzyści płynące z możliwości wprowadzenia tzw. taryfy socjalnej na energię elektryczną w Polsce. Taka taryfa obniżałaby w sposób systemowy cenę energii elektrycznej poniżej poziomu ustalonego przez Urząd Regulacji Energetyki dla wybranych grup konsumentów energii (np. osób, którym przysługuje status odbiorcy wrażliwego) lub wszystkich konsumentów energii w Polsce pod pewnymi warunkami.

Wprowadzenie powszechnie obowiązujących taryf socjalnych na energię elektryczną mogłoby przynieść wymierne i odczuwalne korzyści w sferach społecznej, ale także ekonomicznej  .

Habitat Poland postuluje również zwiększoną odpowiedzialność dostawców energii. Obecne przepisy pozwalają na łatwe odłączenie odbiorców od sieci – można tego dokonać, jeśli zalegają oni z zapłatą należności co najmniej 30 dni, a po upływie tego terminu dostali dodatkowe 14 dni na uregulowanie płatności.

Zobligowanie dostawcy do wielokrotnego kontaktu z zalegającym odbiorcą – w tym kontakt telefoniczny i wizyta domowa, przedłużyłby czas odłączenia od energii, a także umożliwiłby wypracowanie kompromisu pomiędzy obiema stronami. W interesie dostawcy powinno leżeć niedołączanie odbiorców od energii – odbiorcy często nie rozumieją przesyłanych pism lub z powodu sytuacji losowej nie są w stanie uregulować płatności. Zintensyfikowany kontakt pozwoliłby na lepsze poznanie sytuacji odbiorcy i ewentualne zaproponowanie rozwiązań takich jak spłaty ratalne, tymczasowa taryfa socjalna bądź inne formy pomocy.

3. Program edukacji

Istniejące mechanizmy pozwalają na szerszą działalność inwestycyjną w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz modernizowania źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, a także kompetencji wiele osób fizycznych, a także podmiotów odpowiedzialnych za podejmowanie takich inwestycji w budynkach wielorodzinnych – tj. administracja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, nie podejmuje należytych kroków by zabezpieczyć i skutecznie użyć dostępnych funduszy i innych mechanizmów wsparcia.

Habitat Poland postuluje zatem szeroko zakrojony program szkoleniowy dla administratorów mniejszych  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które często nie są w stanie konkurować z większymi podmiotami o środki wsparcia z BGK czy innych systemów, z racji braku dostępnego personelu bądź kompetencji, pozwalających na prawidłowe skompletowanie całej potrzebnej dokumentacji i przeprowadzenie całości procesu inwestycyjnego.