Zapytanie ofertowe na remont 7 mieszkań w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza do składania ofert na remont 7 mieszkań zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicach: Śródmieście, Mokotów i Białołęka.

 

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w zapieczętowanych kopertach do 16.04 (piątek) do godziny 16:00 na adres Fundacji ul. Mokotowska 55, Warszawa.

 

Przed złożeniem oferty osobiście należy uprzednio skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Łochowską w celu upewnienia się, że ze względu na sytuację epidemiologiczną godziny otwarcia biura nie uległy zmianie.

Marta Łochowska
mlochowska@habitat.pl
+48 697 979 903

 

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe – remont 7 mieszkań
Załącznik nr 1 – standard materiałów
Załącznik nr 1a – standard farb i płytek
Załącznik nr 2 –  przewidywany zakres prac
Załącznik nr 3 – rzuty i zdjęcia lokali
Załącznik nr 4 – wytyczne elektryczne i schemat rozmieszczenia punktów elektrycznych

 

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego przez Oferentów.

 

Czy Oferent musi przedstawić dokument potwierdzający, że nie zalega z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym?

Zamawiający nie wymaga przedstawiania dokumentów z ZUS-u ani Urzędu Skarbowego, natomiast zgodnie z punktem III 3.5 Zapytania Ofertowego z udziału w przetargu będą wykluczeni Oferenci, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

 

W jakiej formie należy sporządzić kosztorys?

Oferta w programie kosztorysowym NORMA lub ZUZIA nie jest wymagana. Co więcej nie ma wymogu wyceny każdej pozycji z Załącznika nr 2 Przewidywany zakres prac do wykonania.

Zgodnie z punktem V 4.8 Zapytania Ofertowego należy przedstawić poszczególne wyceny brutto remontu każdego z lokali, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe (w przypadku Oferentów składających oferty częściowe na remont jedynie wybranych lokali, wyceny powinny dotyczyć tylko lokali, na które składana jest oferta) oraz sumaryczna oferta cenowa brutto całej usługi.

Dodatkowo:

  1. Zamawiający prosi o przedstawienie kosztów: a) malowania b) montażu listew przypodłogowych c) białego montażu łazienkowego z rozbiciem na koszt materiałów i robociznę.
  2. Zamawiający, zgodnie z pkt. I.4, w zakresie montażu wykładziny PCV, oczekuje skalkulowania w wycenie jedynie kosztu robocizny i montażu bez zakupu samej wykładziny, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego.

Wyceny brutto remontów poszczególnych lokali powinno zostać określone na podstawie zakresu prac wskazanego w Załączniku nr 2 Przewidywany zakres prac do wykonania wszystkie ceny przedstawione w ofercie powinny być wyrażone w PLN.

Ceny powinny uwzględniać wszelkie cła, podatki (oprócz VAT) oraz inne koszty ponoszone przez Oferenta. Ceny podane w ofercie powinny być w trakcie postępowania stałe i ostateczne z zastrzeżeniem możliwości ich obniżenia; ceny powinny być skalkulowane przy założeniu 30 dniowego terminu płatności.

Cena musi uwzględniać wszystkie pozycje z Załącznika nr 2 Przewidywany zakres prac do wykonania.

 

Czy Wykonawca we własnym zakresie będzie zobowiązany ustalić warunki i ponieść koszty przyłącza do części wspólnych nieruchomości w celu poboru energii elektrycznej na cele remontu?

Warunki przyłącza do części wspólnych i koszty poboru energii elektrycznej na czas remontu poniesie Zamawiający.

 

Czy oferty można przesyłać e-mailem?

W Zapytaniu Ofertowym wskazano, że Oferty należy wysyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Habitat for Humanity Poland
Ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa

W przypadku ofert wysłanych pocztą tradycyjną prosimy o zwrócenie uwagi, że o terminie dostarczenia Oferty decyduje data wpłynięcia przesyłki na adres Fundacji (nie data stempla pocztowego).

 

W jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał płatności za wykonane zlecenie?

Płatność dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Dopuszcza się faktury częściowe. Zamawiający preferuje nie wypłacać zaliczek Wykonawcom, natomiast ich nie wyklucza. Szczegóły dotyczące płatności zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą / wybranymi Wykonawcami i zawarte w umowie.

 

Kto zamieszka w remontowanych mieszkaniach?

W mieszkaniach zamieszkają osoby, których sytuacja (osobista, zawodowa) nie pozwala na uzyskanie mieszkania komunalnego lub oczekują w kolejce na przyznanie takiego lokalu. Jednocześnie nie stać ich na najem mieszkania na prywatnym rynku. Rodziny zostaną pod opieką Społecznej Agencji Najmu (SAN). SAN jest prowadzony przez  Fundację Habitat for Humanity Poland od 2017 roku. Wspieramy osoby wykluczone mieszkaniowo zapewniając im najem oraz oferując zintegrowane wsparcie w życiowych trudnościach. Część mieszkań będzie miała specjalny status mieszkań treningowych adresowanych dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, migrantów, samotnych rodziców oraz osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z naszymi partnerskimi organizacjami będziemy prowadzić program wsparcia, który umożliwi osobom objętym programem start w dalsze, samodzielne życie.

 

Czy możliwe jest wydłużenie czasu realizacji remontu?

Ze względu na specyfikę prac w lokalach na ul. Tamka 4 oraz ul. Kwiatowa 24a Zamawiający dopuszcza oddanie ww. lokali w późniejszym terminie. Preferowany termin ukończenia prac w tych lokalach to 31 lipca.

 

Czy instalacja gazowa może być łączona jako gwintowana lub przedłużana na złącza elastyczne?

Instalację należy przerabiać w technologii, w jakiej została wykonana – w większości lokali została wykonana jako spawana.

 

Kto odpowiedzialny jest za uzyskanie zgody na postawienie kontenerów na czas remontu?

W przypadku lokali na ul. Tamka 4 oraz ul. Kwiatowej 24 a Zamawiający poinformuje Wykonawcę do kogo i w jakiej formie należy się zgłosić, aby uzyskać zgodę na postawienie kontenerów. W przypadku lokali na ul. Ciupagi Zamawiający uzyska zgodę na postawienie kontenerów.

 

Czy lokale na ul. Tamka 4 oraz Kwiatowa 24 a są w rejestrze zabytków?

Tak. W związku z powyższym wszystkie prace związane z elewacją należy uzgadniać ze stołecznym konserwatorem zabytków. Dlatego też zakres prac w tych lokalach może ulec zmianie, np. wymiana okien i drzwi zostanie zastąpiona ich odnowieniem. Jednak na chwilę obecną proszę wycenić wymianę, tak jak zostało zapisane w Załączniku nr 2 Przewidywany zakres prac do wykonania.

 

Proszą Państwo, aby wycenę podać w wartościach brutto, proszę o informację jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku działalności fundacji.

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług:

Art. 41 ust. 2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

I dalej:

Art. 41 ust.12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:

1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2) robót konserwacyjnych dotyczących: a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Remontowane mieszkania zaliczamy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jednocześnie informujemy, że to na usługodawcy spoczywa odpowiedzialność zastosowania odpowiedniej stawki VAT.