Podsumowanie Forum Mieszkaniowego 2017 “Mieszkać godnie”

26 kwietnia 2017 roku odbyło się Forum Mieszkaniowe 2017 “Mieszkać godnie” – jednodniowa konferencja organizowana co roku przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Jest ona adresowana przede wszystkim do przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, ekspertek i ekspertów w obszarze mieszkalnictwa oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami polityki mieszkaniowej.

W tym roku Forum Mieszkaniowe odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i wzięło w nim udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele kluczowych ministerstw, które odpowiadają za politykę mieszkaniową w Polsce.

Uczestników powitali organizatorzy:

  • Magdalena Ruszkowska-Cieślak, dyrektor krajowy Fundacji Habitat for Humanity Poland,odniosła się do poprzednich edycji konferencji i zauważyła, że w porównaniu na przykład z rokiem 2016 „debata publiczna na tematy mieszkaniowe zyskała na znaczeniu”.

 

[fot]

 

  • Jerzy Klimm, dyrektor działu zarządzania produktem Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. (partnera Forum), podkreślił znaczenie podtytułu Forum:„Mieszkać godnie”. Zwrócił uwagę, że mieszkanie jest godne i wygodne, gdy z jednej strony jest dobrze usytuowane, a z drugiej – wykonane z solidnych, wysokiej jakości materiałów.

 

[fot]

 

Wystąpienia inaugurujące Forum wygłosili przedstawiciele władz centralnych. Skomentowali w nich bieżące zmiany związane z polityką mieszkaniową w Polsce.

Stanisław Kudroń (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) przedstawił główne założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego i zwrócił uwagę, że będzie on: wspierać podaż nie tylko mieszkań własnościowych, lecz także mieszkań na wynajem (w tym społecznego budownictwa czynszowego); prowadzić do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego i rozwiązań mieszkaniowych dla seniorów; wiązać się z odpowiednimi zmianami w prawie (np. z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Stanisław Kudroń odniósł się do poprzedniego raportu Habitat Poland „Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej”: W raporcie z 2015 roku autorstwa Małgorzaty Salamon i dr Aliny Muzioł-Węcławowicz pojawiła się diagnoza: gdzie jesteśmy i jak – w ocenie autorek – powinny przebiegać dalsze prace nad polityką mieszkaniową. W ciągu ostatnich dwóch lat debata o mieszkalnictwie została wzniesiona na wyższy poziom. Rząd przyjął uchwałę na temat programu mieszkaniowego i można skonfrontować to, czym zajmują się rząd i parlament, z rekomendacjami sprzed 2 lat. Duża część tych rekomendacji jest już uwzględniona w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

 

[fot]

 

Dominika Tadla (Ministerstwo Rozwoju) podkreśliła, że rząd coraz chętniej wspiera projekty innowacyjne, które służą jednoczesnej realizacji polityki społecznej i polityki mieszkaniowej. Wśród takich projektów są Społeczne Agencje Najmu, które Habitat Poland promuje w Polsce od 2015 roku, a które Ministerstwo planuje wesprzeć, organizując konkurs na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój): „Ministerstwo Rozwoju planuje ogłosić konkurs, którego celem będzie szersze rozpowszechnienie Społecznych Agencji Najmu w Polsce. Celem Ministerstwa jest zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego i zachęcenie ich do przetestowania koncepcji Społecznych Agencji Najmu i wdrożenia ich na szerszą skalę. Ten konkurs zamierzamy ogłosić w drugiej połowie roku”.

 

[fot]

 

Stanisław Trociuk (zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich) omówił politykę mieszkaniową w kontekście praw człowieka. Zwrócił uwagę, że wszelkie działania władz powinny uwzględniać konieczność zachowania ludzkiej godności. Podkreślił, że należy zmienić regulacje związane z eksmisjami na bruk, bez zapewnienia pomieszczenia tymczasowego. Omówił też problemy gmin związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców, m.in. brak lokali, degradację istniejącego zasobu i brak środków na budowę nowych mieszkań. Zauważył, że gminom zdarza się oferować lokale w sposób sprzeczny z międzynarodowymi regulacjami, np. gdy osoby niepełnosprawne dostają propozycje lokali, które nie są dostosowane do ich potrzeb, co jest naruszeniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

 

[fot]

 

Pierwszą część Forum zwieńczył wykład Jozsefa Hegedusa, dyrektora Metropolitan Research Institute (Budapeszt) i członka European Network for Housing Research, pod tytułem: “Zmiany w mieszkalnictwie nowych państw członkowskich UE po światowym kryzysie gospodarczym”. Badacz przedstawił zmiany, jakie dokonały się w mieszkalnictwie państw Europy Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu i reformach systemu gospodarczego. Porównał polityki mieszkaniowe w wybranych państwach regionu i zwrócił uwagę, że ingerencja państwa w sektor mieszkaniowy sprzyjała zwiększaniu (zamiast zmniejszaniu) nierówności społecznych. Po omówieniu historii i aktualnej sytuacji mieszkalnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawił rekomendacje. Zalecił prowadzenie takiej polityki mieszkaniowej, która nie wspiera wyłącznie mieszkalnictwa własnościowego, lecz także rozwój rynku mieszkań na wynajem. Stwierdził, że zmiany w przewidywalnej przyszłości mogą przynieść przede wszystkim te rozwiązania, które nie wymagają budowania nowych mieszkań, ponieważ opierają się na istniejącym zasobie mieszkaniowym, np. Społeczne Agencje Najmu.

Zobacz cały wykład Jozsefa Hegedusa: “Zmiany w mieszkalnictwie nowych państw członkowskich UE po światowym kryzysie gospodarczym” (w j. angielskim).

 

 

cdn.