Zapraszamy na konferencję „Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu”

5 października 2017 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich organizuje konferencję „Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu – potrzeba systemowej prewencji i deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Celem konferencji jest  ewaluacja systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania bezdomności oraz dobrych praktyk możliwych do wdrożenia, między innymi w oparciu o społeczny i prywatny rynek najmu. Spotkanie stanowi okazję do debaty przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i administracji rządowej nad możliwością upowszechniania dobrych praktyk radzenia sobie z bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Komisją Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności oraz Fundacją Habitat for Humanity Poland przy udziale Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych i Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Odbywa się 5 października w godz. 11-16 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Uczestnictwo możliwe jest po zgłoszeniu mailowym na adres: rzecznictwo@habitat.pl

Program konferencji

11:00 Otwarcie konferencji

 • 11:00 powitanie gości – dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich
 • 11:10 przedstawienie działalności Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności – Adriana Porowska, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO
 • 11:20 prezentacja publikacji RPO „PROGRAMY MIESZKANIOWE W PRZECIWDZIAŁANIU BEZDOMNOŚCI – dobre praktyki i refleksja systemowa” – Jakub Wilczek, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Panel I. Programy mieszkaniowe w ramach deinstytucjonalizacji usług społecznych jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu mieszkaniowemu.

 • 11:40 Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego – Piotr Olech, Urząd Miasta Gdańsk

Program przeznaczony dla osób i rodzin w trudnym położeniu, takich jak młodzież dorastająca w trudnych warunkach bez wsparcia rodziców, osoby o specjalnych potrzebach – osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby zagrożone eksmisjami, osoby doświadczające bezdomności, czy wychodzące z uzależnień, ale też ofiary przemocy w rodzinie, ofiary zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń.

 • 12:00 Deinstytucjonalizacja systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – stan obecny i perspektywy – dr Krzysztof Kurowski, Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy RPO, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 12:20 Model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – 7 obszarów dla deinstytucjonalizacji – Barbara Imiołczyk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Model to propozycja ekspertów z Komisji ds. Osób Starszych przy RPO – pokazują oni, jak kompleksowe działanie w wielu dziedzinach pozwala osobom starszym mieszkać u siebie do późnej starości. Dzięki tym działaniom seniorzy nie stają się klientami opieki zinstytucjonalizowanej.

 • 12:40 dyskusja panelowa
 • 13:10 przerwa kawowa

Panel II. Kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu mieszkaniowemu – rekomendacje.

Alternatywne rozwiązania mieszkaniowe dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 • 13:30 “Tak zwana bezdomność – co robimy by jej nie było i co z tego wynika (przegląd na skróty)”  Ewa Bończak-Kucharczyk – wybitny ekspert i autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu mieszkalnictwa, była wiceprezydent Białegostoku i była wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Towarzystwa budownictwa społecznego jako narzędzie tworzenia mieszkań wspomaganych: o możliwości upowszechnienia modelu

 • 13:50 Program „Potrzebny Dom”- mieszkalnictwo wspomagane w Stargardzie – Agata Kmieć-Łuciuk, Urząd Miasta Stargard
 • 14:10 O potrzebie partnerstw i profesjonalizmu – towarzystwa budownictwa społecznego na rzecz mieszkań wspomaganych – dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Politechnika Warszawska

Najem społeczny jako innowacyjne rozwiązanie ułatwiające dostęp do mieszkania

 • 14:30 Społeczne agencje najmu jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu mieszkaniowemu – doświadczenia zagraniczne – Małgorzata Ruszkowska-Cieślak, Fundacja Habitat for Humanity Poland
 • 14:50 Najem społeczny jako element zintegrowanego wsparcia osób wychodzących z kryzysu bezdomności na przykładzie Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia – dr Barbara Audycka, Fundacja Habitat for Humanity Poland
 • 15:10 dyskusja panelowa

15:40 Zamknięcie konferencji