Oferta cenowa i techniczna na samochód dostawczy w zabudowie kontenerowej z windą

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland

zaprasza do złożenia oferty cenowej i technicznej na: Samochód dostawczy w zabudowie kontenerowej z windą”.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 907 ze zmianami). Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo:

 

 • Swobodnego wyboru ofert,
 • Unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,
 • Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 

1. Informacje ogólne

 

Zamawiający:
Fundacja Habitat for Humanity Poland
Kozia 3/5 lok. 8, 00-070 Warszawa KRS: 0000 14 33 44

Osoba do kontaktu:
Maciej Kosiorek
tel: +48 697 979 902
email: mkosiorek@habitat.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji w sprawie zapytania drogą pisemną lub pocztą elektroniczną.

 

2. Określenie przedmiotu zapytania

 

Przedmiotem zapytania jest kupno samochodu dostawczego w zabudowie kontenerowej z windą.

Wymagania podstawowe:

 • Auto do 3,5 T
 • Zabudowa kontener
 • Winda 750 kg
 • Auto musi być dostępne w kwietniu
 • Szyny do mocowania pasów

 

Opcjonalne wymagania:

 • Oświetlenie w kontenerze
 • Wysokość kontenera 2,3
 • Przebieg poniżej 150 000 km

 

3. Warunki przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy

 

Warunkiem przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy jest:

 • Złożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionej i podpisanej oferty technicznej oraz oferty cenowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami.
 • Zdolność do zrealizowania zlecenia w terminie do końca 05.2023 r.
 • Odbycie wizji lokalnej w terminie 7 dni od otrzymania oferty
 • Oferta musi być kompletna dla wymienionych wymagań Wszelkie oferty niepełne, nie będą brane pod uwagę.

 

4. Sposób składania oferty

 

Wymagane dokumenty

 • Oferta techniczna
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Oferta cenowa

 

Sposób dostarczenia ofert

Oferty należy złożyć w terminie do 29.04.2023 na adres:

Habitat for Humanity Poland
ReStore, ul. Łojewska 12, 03-392 Warszawa

 

Oferty należy złożyć w dwóch zapieczętowanych kopertach:

 

Koperta nr 1 zawierająca następujące dokumenty:

 • Oferta techniczna
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

OFERTA TECHNICZNA
NAZWA I ADRES FIRMY OFERENTA
DOTYCZY SAMOCHODU DOSTAWCZEGO W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ Z WINDĄ

 

Koperta nr 2 zawierająca następujące dokumenty:

 • Oferta cenowa

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

OFERTA CENOWA
NAZWA I ADRES FIRMY OFERENTA
DOTYCZY SAMOCHODU DOSTAWCZEGO W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ Z WINDĄ

 

5. Etapy i terminy

 

 • Termin publikacji postępowania – do 05.2023 r.
 • Termin dokonywania wizji lokalnej (w przypadku auta używanego) – do 7 dni od otrzymania oferty (po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną ze strony zamawiającego – Maciej Kosiorek tel. +48 697 979 902, mkosiorek@habitat.pl)
 • Termin składania ofert – do końca 04.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu – 12.05.2023 r.

 

6. Kryteria udzielenia zamówienia

 

Ustala się, że czynnikami wpływającymi na wybór Oferenta są następujące kryteria:

 

Kryterium Waga kryterium Opis
Cena Oferenta 45% Najniższa cena/Cena w badanej ofercie x 40 = liczba punktów.
Termin realizacji 15% Najkrótszy termin realizacji/termin realizacji wskazany w badanej ofercie x 15 = liczba punktów.
Wymagania techniczne 40% Wymagania techniczne badanej oferty x 40 = liczba punktów.