Ogłoszenie o naborze zgłoszeń gmin zainteresowanych utworzeniem Społecznej Agencji Najmu

 

13 marca 2024

Ogłoszenie

o naborze zgłoszeń gmin zainteresowanych utworzeniem Społecznej Agencji Najmu na swoim terenie do pogłębionego nieodpłatnego doradztwa.

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland ogłasza nabór zgłoszeń do pogłębionego nieodpłatnego doradztwa dla gmin, które są zainteresowane utworzeniem Społecznej Agencji Najmu (dalej: SAN) na swoim terenie w roku 2024. SAN jest dopuszczoną w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 733) formą realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. SAN został uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. 1995 nr 133 poz. 654).

W ramach projektu „Działania na rzecz integracji społecznej i ekonomicznej, wzmocnienia oraz zapewnienia osobom uchodźczym dostępu do mieszkalnictwa społecznego” finansowanego ze środków UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców, Fundacja Habitat for Humanity Poland będzie prowadzić doradztwo w zakresie:

 • diagnozy sytuacji i wsparcia w wyborze optymalnego modelu SAN (prowadzony przez spółkę gminną lub organizację pozarządową), grupy docelowej, ewentualnych dodatkowych usług społecznych
 • wsparcia w:

– tworzeniu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) i procesie jej przyjmowania

– wypracowaniu umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a SAN

– opracowaniu umów dzierżawy lokali mieszkalnych od ich właścicieli na rzecz SAN oraz umów najmu lokali od SAN przez najemców

 • tworzenia budżetu SAN i możliwości finansowania tej działalności
 • sieciowania z innymi gminami, na których terenie działa SAN lub które planują jego utworzenie a także z już działającymi Społecznymi Agencjami Najmu

 

Fundacja obejmie doradztwem 3 wybrane na podstawie zgłoszeń gminy (por. pkt Zasady Wyboru Gmin poniżej). Rezultatem doradztwa będą uchwały o SAN i umowy o współpracę pomiędzy gminami a SAN, czyli powołanie Społecznych Agencji Najmu w 3 gminach.

W dwóch z trzech gmin wybranych do procesu doradztwa w zakresie tworzenia SAN, możliwy będzie remont pustostanów z zasobu mieszkaniowego gminy, które zostaną następnie wydzierżawione do SAN.

Elementem doradztwa nie będzie wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność SAN, a jedynie wskazywanie możliwości pozyskiwania takich środków.

Doradztwo będzie prowadzone w postaci spotkań osobistych w danej gminie, spotkań online, opracowywania dokumentów i bieżących konsultacji. Doradztwo prowadzone będzie przez zespół rzecznictwa Fundacji oraz zewnętrznych konsultantów i UNHCR.

 

Harmonogram projektu

 

 • zgłoszenia gmin za pomocą formularza internetowego – do dnia 27 marca 2024 roku,
 • wybór gmin do doradztwa  – do dnia 8 kwietnia roku,
 • podpisywanie listów intencyjnych przez gminy – do dnia 15 kwietnia roku,
 • realizacja doradztwa w wybranych gminach – od  dnia 15 kwietnia do dnia 30 września 2024 roku,
 • prace przygotowawcze do remontów i prace remontowe – od dnia 8 kwietnia 2024 roku do połowy września 2024 roku,
 • zasiedlanie wyremontowanych lokali – wrzesień/październik 2024,
 • zakończenie projektu – 31 grudnia 2024 roku.

 

Zasady wyboru gmin

 

Kryterium formalne:

 • wysłanie formularza przez gminę w terminie do 27 marca br., do godz. 23:59 przez osobę pracującą w urzędzie gminy (na tym etapie nie ma konieczności podpisania zgłoszenia przez upoważniony organ gminy).

 

Kryteria dostępu:

 • gmina, która zadeklaruje, że utworzy SAN w 2024 roku (przez utworzenie SAN należy rozumieć przyjęcie Uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobów społecznej agencji najmu oraz podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy gminą a podmiotem prowadzącym SAN, zgodnie z Ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa),
 • gmina, która zadeklaruje, że w treści Uchwały, w tamach kryteriów uprawniających osobę fizyczną do zawarcia z SAN umowy najmu lokaluwzględni osoby uchodźcze lub osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r., tj. zadeklaruje, że SAN będzie wspierał m.in. osoby z doświadczeniem uchodźctwa.

 

Kryteria premiujące:

 • gmina, która zadeklaruje, że posiada w zasobie mieszkaniowym lokale do remontu (co najmniej 3) spełniające wymienione poniżej kryteria:

– mieszkanie wymagające podstawowego lub umiarkowanego remontu, aby nadawało się do zasiedlenia i było gotowe na przyjęcie lokatorów. Szacowany koszt remontu jednego mieszkania (z wyłączeniem ruchomych mebli/sprzętu) miałby wynieść około 100 000 PLN (nie więcej niż 130 000 PLN),

– przestrzenie wspólnych w budynku, w którym znajduje się lokal (takie, jak wejścia czy schody): nadają się do użytku i nie wymagają remontu,

– konstrukcja budynku / mieszkania: dobry stan konstrukcyjny, niewymagający prac konstrukcyjnych (jak wzmocnienie stropu, kolumn). Preferowane mieszkania w budynkach po termomodernizacji,

– media: mieszkanie podłączone do wszystkich niezbędnych mediów (prąd, gaz, ogrzewanie),

– lokalizacja: dzielnice znajdujące się w centrum miasta lub oddalone od centrum, ale dobrze skomunikowane transportem miejskim,

– powierzchnia mieszkania: 30-50m2,

– układy funkcjonalne: optymalnie mieszkanie 2 pokojowe. W drugiej i trzeciej kolejności: (i) pokój z aneksem kuchennym i osobna sypialnia lub (ii) kawalerka,

– mieszkanie na 1-3 piętrze w budynkach bez windy, a w budynkach wyposażonych w windę – piętro nie ma znaczenia,

– mieszkanie z łazienką (mieszkania, gdzie nie ma łazienek są możliwe do zrealizowania, o ile będzie możliwe wpisanie łazienki w układ funkcjonalny),

– mix społeczny: ważne, aby mieszkanie znajdowało się w budynkach zapewniających mix społeczny (osoby o różnych dochodach).

– lokal, który zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jest przeznaczony na cele mieszkalne,

– posiadanie przez gminę dokumentów poświadczających prawo do dysponowania i zarządzania mieszkaniem,

– lokal, który nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków ani opieką konserwatorską;

(2 punkty)

albo gmina, która przedstawi na etapie naboru (jako załącznik do formularza zgłoszeniowego wysłany na adres rzecznictwo@habitat.pl) listę oraz dokumentację fotograficzną lokali wytypowanych do remontów, spełniających wymienione kryteria (4 punkty).

[za to kryterium można otrzymać 2 (deklaracja) lub 4 punkty (lista i dokumentacja)]

 • gmina, która zadeklaruje wskazanie koordynatora remontów (osobę odpowiedzialną z ramienia urzędu za współpracę pomiędzy urzędem a Fundacją w ramach prowadzonych remontów  (3 punkty)
 • gmina, która zadeklaruje gotowość organizacji akcji wolontariackiej w remontowanych mieszkaniach (3 punkty)
 • gmina, która zadeklaruje oparcie SAN na prywatnym zasobie mieszkaniowym w co najmniej 75% (5 punktów)
 • gmina, która zadeklaruje świadczenie dodatkowych usług społecznych na rzecz najemców  SAN (5 punktów).

 

Poza powyższymi kryteriami, szczególnie w sytuacji uzyskania przez więcej niż jedną gminę takiej samej liczby punktów, Fundacja zastrzega sobie prawo do uwzględnienia w procedurze wyboru gmin innych czynników charakteryzujących daną gminę, które w ocenie Fundacji są związane i mogą wpłynąć na optymalizację działań oraz realizację celów projektu, w ramach którego proces doradztwa będzie prowadzony. Lista gmin może zostać również przedstawiona UNHCR.

Po zakończonym naborze każda osoba zgłaszająca otrzyma informację o wynikach na podany w zgłoszeniu adres email.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres rzecznictwo@habitat.pl.

 

Zachęcamy do zgłoszeń

 

Formularz