Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

W ramach grantu z European Climate Foundation, w 2017 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland uruchomiła projekt rzeczniczy związany z przeciwdziałaniem problemowi ubóstwa energetycznego w Polsce. Projekt przewiduje serię działań mających na celu lepsze rozpoznanie tej kwestii, a także aktywną współpracę ze środowiskiem organizacji pozarządowych, biznesowych oraz przedstawicielami samorządów i ministerstw.

Dlaczego projekt jest potrzebny?

Sporą część zasobów mieszkaniowych w Polsce stanowią budynki o niskim standardzie i nieodpowiedniej efektywności energetycznej. Obecnie mniej zamożni Polacy nie są w stanie obniżyć wydatków związanych z korzystaniem z energii, ponieważ jej wysoki koszt nie pozwala ani na zakup surowców na wolnym rynku, ani na skorzystanie z dofinansowania z programów rządowych. Brak możliwości zaspokojenia podstawowego zapotrzebowania na energię skutkuje ubóstwem energetycznym – szacuje się, że ta forma ubóstwa dotyka co najmniej 6,4 miliona osób w Polsce, co stanowi 17% populacji kraju.

W 2016 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland nawiązała współpracę z kluczowymi interesariuszami, inicjując działalność  Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Ubóstwu Energetycznemu. Jego członkowie wspólnie opracowali zalecenia i propozycje rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w Polsce. Zostały one przekazane do Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w nadziei na wprowadzenie zmian legislacyjnych, dzięki którym osoby niezamożne mogłyby wydawać mniej pieniędzy za energię, m.in. dzięki podnoszeniu efektywności energetycznej swoich budynków.

Obecnie, w ramach projektu „Ciepłe domy”, działania rzecznicze związane są jeszcze bardziej intensywne i lepiej skoordynowane – tak aby skuteczniej docierać do decydentów z zaleceniami dotyczącymi rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w Polsce.

 

 

Działania w ramach projektu

W ramach prac związanych z projektem przewidujemy:

  1. Aktywizację i poszerzenie Grupy Roboczej, składającej się z kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i biznesu. Regularne spotkania Grupy mają na celu prowadzenie debaty nt. stanu prac nad rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego w Polsce, wypracowywanie rozwiązań i przedstawianie ich decydentom w odpowiednich ministerstwach i samorządach.
  2. Wizytę studyjną, podczas której interesariusze z Ministerstw Energii, Środowiska, Rozwoju i Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, a także innych instytucji rządowych i samorządowych mieli okazję zapoznać się z kwestią ubóstwa energetycznego od strony praktycznej, poprzez odwiedzenie budynków wielorodzinnych, których mieszkańcy w celu przeciwdziałania zagrożeniu ubóstwem energetycznym podjęli współpracę z Habitat Poland. Przedstawiciele wybranych wspólnot mieszkaniowych, a także pracownicy Habitat Poland mieli okazję zapoznać decydentów z problemami prawnymi, społecznymi i strukturalnymi, z którymi na co dzień borykają się osoby dotknięte ubóstwem energetycznym.
  3. Prowadzenie aktywności rzeczniczej i włączanie się w konsultacje społeczne dotyczące problematyki ubóstwa energetycznego oraz efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Habitat Poland uczestniczy m.in. w konsultacjach społecznych uchwał antysmogowych poszczególnych województw, w tym województw mazowieckiego i śląskiego.
  4. Zgromadzenie i usystematyzowanie informacji na temat ubóstwa energetycznego w Polsce oraz przedstawienie ich na stronie internetowej w formie przystępnej potencjalnym beneficjentom oraz mediom.

 

 

Na które obszary polityki chcemy wpłynąć?

W Polsce przez lata pomijano kwestię ubóstwa energetycznego, lecz rząd i społeczeństwo zaczynają coraz częściej dostrzegać wagę tego problemu. Polska doświadcza obecnie znaczących zmian w zakresie polityki związanej z efektywnością energetyczną budynków, czego dowodem są (a) Krajowy Program Ochrony Powietrza prowadzony przez Ministerstwo Środowiska oraz (b) Fundusz Termomodernizacji i Remontów ulepszany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Obydwa programy przynoszą istotne zalecenia dotyczące efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (w tym budynków zamieszkiwanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym).

Fundacja Habitat for Humanity Poland, we współpracy z partnerami zajmującymi się problemem ubóstwa energetycznego, chce wpłynąć na kształt wspomnianych programów i politykę państwa tak, by większy odsetek budynków mieszkalnych w Polsce cechował się wysoką efektywnością energetyczną.

Habitat Poland chce również brać udział w tworzeniu kluczowych lokalnych uchwał, takich jak uchwały antysmogowe wydawane na poziomie województw.

Aktualności