Jak fundacja wykorzystuje darowizny

 

Habitat for Humanity Poland, od lat zajmująca się mieszkalnictwem i wsparciem osób z problemami mieszkaniowymi, jest organizacją pożytku publicznego, wykorzystując środki zebrane w postaci darowizn na realizację celów statutowych. Celem Fundacji Habitat for Humanity Poland, określonym w statucie, jest „działalność w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej i dobroczynności oraz ochrony zdrowia polegająca na inspirowaniu, wspieraniu i jednoczeniu wszelkich inicjatyw zmierzających do stworzenia godnych człowieka miejsc do życia, miejsc pobytu oraz miejsc ochrony zdrowia”. Odpowiadamy na problem złych warunków mieszkaniowych w Polsce (link do statutu Fundacji). Wizja Habitat Poland to świat, w którym każdy człowiek ma godne miejsce do życia.

Realizujemy ją poprzez:

  • udzielanie bezpośredniej pomocy poprzez budowy, remonty i innowacje z zakresu mieszkalnictwa,
  • działania na rzecz zmian systemowych obejmujące badania, ekspertyzy oraz czynne rzecznictwo,
  • mobilizowanie społeczeństwa realizowane poprzez szeroką aktywizację wolontariuszy (nawet 700 rocznie), działania edukacyjne i kampanie społeczne.

Pomoc kierujemy do osób zagrożonych bezdomnością, ubóstwem, wykluczonych mieszkaniowo takich jak młode osoby opuszczające pieczę zastępczą, samotni rodzice (w tym rodzice dzieci z niepełnosprawnością) z niskim dochodem, cudzoziemcy w tym uchodźcy, osoby w trudnej sytuacji życiowej, mieszkające w warunkach poniżej standardu. Odbiorców wsparcia postrzegamy jako partnerów, aktywizujemy, włączamy w działania. Pomogliśmy już 4500 osób. W 2021 roku m.in. dzięki wsparciu naszych Partnerów wyremontowaliśmy 7 pustostanów znajdujących się w Warszawie, aby zapewnić godne warunki zamieszkania rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej.