Zapytanie ofertowe – Modele włączenia sektora prywatnego w podaż dostępnych cenowo mieszkań

 

OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA BADANIE

„Modele włączenia sektora prywatnego w podaż dostępnych cenowo mieszkań”

 

Opis problemu:

W Polsce brakuje dostępnych cenowo mieszkań oraz systemowych rozwiązań zwiększających ten zasób. Poza niewielką skalą podaży Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) / Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), dominuje rynek prywatny. Ceny na tym rynku (zarówno kupna, jak i czynsze najmu) są podatne na trendy rynkowe i od dłuższego czasu wykazują tendencję zwyżkową.

W sektorze publicznym realizowane są różne rozwiązania i polityki mające zmienić ten stan. Działają Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, część samorządów przekonało się do idei budowania nowych lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem. Jednak wciąż największą podaż wykazują podmioty sektora prywatnego, w szczególności deweloperzy. Wskazują na to statystyki oddanych do użytkowania mieszkań w 2022 r. 98,4 % z 238 584 mieszkań były budowane na wynajem na rynku prywatnym lub na własne potrzeby. Jedynie 2 273 mieszkań oddanych do użytku w 2022 r. to mieszkania komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe, dodając do tego mieszkania spółdzielcze (1514). Stanowią one w sumie 1,6 % wszystkich nowych mieszkań w 2022 r.

 

Tło:

Fundacja Habitat for Humanity Poland (Habitat Poland) od kilku lat działa na rzecz readaptacji i wykorzystywania pustostanów na cele mieszkań dostępnych cenowo. W ramach tych działań Instytut Rozowju Miast i Regionów przeprowadził Raport Pustostany w gminach i możliwości ich przekształcenia w mieszkania dostępne cenowo dla osób niezamożnych, a Habitat Poland prowadzi pilotażowe remonty zasobów. W 2022 roku we współpracy z innymi podmiotami, W ramach koordynacji Shelter / Accommodation / Housing sector współprowadzonej przez IOM – International Organization for Migration i Habitat Poland (wcześniej przez UNHCR – United  Nations High Commissioner for Refugees) i Habitat Poland) opracowano Międzysektorowy model współpracy na rzecz renowacji pustostanów i nieużywanych publicznych zasobów mieszkaniowych uwzględniający włączenie sektora prywatnego. Habitat Poland prowadzi badania, które mają na celu rozwinięcie potencjału angażowania sektora prywatnego do wprowadzania systemowych rozwiązań o dużym potencjale skalowania.

 

Cel badania:

Wypracowanie modeli zaangażowania sektora prywatnego w budowę dostępnych cenowo mieszkań z uwzględnieniem barier oraz czynników stymulujących skalowanie rozwiązań.

 

 Zakres badania:

Pogłębione badanie (desk research) rozwiązań w innych krajach (case study) oraz rozwiązań przyjętych w Polsce (takich jak na przykład Lokal za grunt czy miejscowy plan rewitalizacji) oraz dobrych praktyk realizowanych przez władze lokalne.

 

Wywiady fokusowe z:

    • przedstawicielami sektora prywatnego, w tym deweloperów, mające na celu zbadanie potrzeb, możliwości zaangażowania się w określone rozwiązania, czynniki zachęcające i zniechęcające do takiego zaangażowania, ewentualne rozwiązania prawne, które mogłyby wspierać takie zaangażowanie, warunki zaangażowania itp.,
    • przedstawicielami władz samorządowych, w których realizowane są dobre praktyki, rozwiązania z potencjałem skalowania, mające na celu zbadanie możliwości przeniesienia tych rozwiązań na poziom ogólnokrajowy i przekształcenia ich w rozwiązania systemowe,
    • przedstawicielami organizacji pozarządowych podczas Kongresu Ruchów Miejskich na sesji warsztatowej (1,5 h) przy współpracy z Fundacją,
    • ewentualne inne podmioty, w tym międzynarodowe instytucje takie jak European Investment Bank czy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,

 

Efekt badań:

Wypracowanie potencjalnych modeli systemowych, na które składać się będzie szczegółowe rozwiązanie (wraz z opisem ewentualnych zmian prawnych), źródła finansowania oraz potencjał skalowania.

 

Końcowy produkt:

Raport w formie pdf (+wersja do druku) – opis badań i metod, wnioski oraz opis modeli rozwiązań oraz prezentacja PowerPoint z głównymi wnioskami.

Streszczenie raportu (do 8 000 znaków).

 

Budżet:

46 000 zł (brutto)

 

Czas realizacji:

Składanie ofert – do 21 czerwca

Rozpatrzenie ofert – 23 czerwca

Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac nad badaniem – 26-27 czerwca

Projekt raportu do uwag i komentarzy – 21 sierpnia

Odesłanie uwag do raportu – 24 sierpnia

Ostatecznie przesłanie raportu – 1 września

 

Kontakt:

Prosimy o przesłanie ofert do dnia 21 czerwca do godziny 22:00 na adres:

pdominiak@habitat.pl oraz gnadolski@habitat.pl