Zapytanie ofertowe – usługi doradcze w zakresie rozwoju mieszkalnictwa dostępnego cenowo oraz z zasobów gmin dla grup wrażliwych

 

ZAKOŃCZONE
6 marca 2023

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług doradczych w zakresie rozwoju mieszkalnictwa dostępnego cenowo oraz z zasobów gmin dla grup wrażliwych w ramach projektu pn. „Advocacy and provision of Social Housing

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland (dalej także „Zleceniodawca”) w ramach projektu dofinansowanego przez UNHCR w 2023 r. będzie wspierać średnio- i długoterminową zdolność władz krajowych i lokalnych do zapewnienia odpowiednich, dostępnych cenowo i bezpiecznych mieszkań grupom wrażliwym w Polsce oraz do reagowania na ukraiński kryzys uchodźczy poprzez zintegrowane i godne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa dostępnego cenowo oraz z zasobów gmin.

Jednym z głównych działań w ramach ww. projektu jest udzielenie wsparcia krajowym i lokalnym władzom w Polsce w celu zwiększenia liczby mieszkań w najmie społecznym dostępnych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz osób przybyłych z Ukrainy w związku z wojną, poprzez szkolenia, mentoring, badania i współpracę sektorową. W szczególności działania będą skupione na wdrażaniu ustawowego modelu Społecznych Agencji Najmu przez władze lokalne oraz na rozwiązaniach wykorzystujących potencjał pustostanów dla tworzenia dostępnych cenowo mieszkań.

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego

W ramach realizacji ww. działań Habitat for Humanity Poland zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie rozwoju mieszkalnictwa dostępnego cenowo oraz z zasobów gmin dla grup wrażliwych, w tym:

 • wsparcie działań organizacyjnych spotkań lokalnych i regionalnych na terenie Polski lub webinarów dla lokalnych i regionalnych decydentów i organizacji pozarządowych;
 • nawiązywanie kontaktów z lokalnymi i regionalnymi decydentami i organizacjami pozarządowymi, których obszar działania obejmuje politykę mieszkaniową i społeczną;
 • doradztwo dla wskazanych przez Zleceniodawcę przedstawicieli samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju mieszkalnictwa dostępnego cenowo oraz z zasobów gmin dla grup wrażliwych.

 

II. Zasady świadczenia usług doradczych

 1. Zleceniobiorca – Konsultant może być zarówno osobą fizyczną (świadczącą usługi osobiście), jak również osobą prawną (usługi świadczone przez pracowników/ osoby delegowane).
 2. Zleceniodawca przewiduje średnią liczbę 20 h doradztwa/miesiąc kalendarzowy. Liczba ta może zostać zwiększona lub zmniejszona w zależności od potrzeb oraz liczby województw, w których będzie świadczona przez danego konsultanta – ustalenia zostaną uwzględnione w umowie.
 3. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do doradztwa, będzie uzgadniać ze Zleceniodawcą szczegółowy zakres doradztwa, lokalizację/-e oraz szacunkową liczbę godzin w danym miesiącu.
 4. Zleceniobiorca będzie okresowo raportował swoje działania (sprawozdanie merytoryczne oraz miesięczne karty czasu pracy), a także będzie na bieżąco informował Zleceniodawcę o postępie prac, pojawiających się trudnościach oraz sposobach przeciwdziałania im.
 5. Doradztwo będzie prowadzone w procesie, czyli przez obserwację, udzielanie informacji zwrotnej, podnoszenie kompetencji w obszarach, w których zidentyfikowano luki kompetencyjne, warsztaty i inne formy, w zależności od potrzeb.
 6. Konsultacje mogą być świadczone on-line (przez komunikator internetowy), mailowo, listownie, telefonicznie, osobiście.
 7. Zleceniobiorca będzie uczestniczył w okresowych spotkaniach merytorycznych zespołu projektowego.
 8. Jakość doradztwa będzie oceniana na podstawie opinii odbiorców usług doradczych. W przypadku niskich ocen jakości doradztwa wartość wynagrodzenia może zostać obniżona.
 9. Koszty przejazdów i zakwaterowania Zleceniobiorca pokrywa we własnym zakresie.
 10. Zleceniobiorca powinien świadczyć usługę doradczą osobiście – usługa nie może być wykonywana przez inną osobę, bądź podwykonawcę. W przypadku konsultantów będących osobami prawnymi dopuszcza się świadczenie usług doradczych przez pracowników konsultanta.
 11. Rozliczenia wykonanej usługi będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru w okresie miesiąca.
 12. Usługa może być wykonywana w jednym lub kilku z 16 województw. Zleceniobiorca powinien zadeklarować w ofercie w jakich regionach może świadczyć usługę.

 

III. Wymagania dotyczące Oferenta:

Oferent musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia:

a) Wykształcenie wyższe w zakresie mieszkalnictwa / nauk społecznych / ekonomicznych / prawnych;

b) Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze polityki mieszkaniowej / polityki społecznej, w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego;

c) Doświadczenie we współpracy z co najmniej 5 jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze polityki mieszkaniowej i/lub społecznej;

d) Publikacje i/lub udokumentowany udział w charakterze prelegenta w konferencjach dotyczących polityki mieszkaniowej i/lub polityki społecznej – co najmniej 3

 1. Oferent nie jest powiązany ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo ani nie występuje konflikt interesów. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przeprowadzeniem zapytania ofertowego a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Konsultant będzie przestrzegał i stosował regulacje Zleceniodawcy załączone do umowy.

 

IV. Wymagane elementy oferty:

Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego osoby prowadzącej doradztwo – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić wg Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać w formie skanu podpisanego Formularza ofertowego oraz wersji edytowalnej na adres e-mail akrugly@habitat.pl
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie
  od wyników postępowania.

 

VI. Kryteria wyboru oferty:

Zleceniodawca dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu
o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Zleceniodawca będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. Punktacja za kryterium „Wykształcenie wyższe w zakresie mieszkalnictwa/nauk społecznych/ekonomicznych/prawnych” – jest to niepunktowane kryterium formalne. Brak spełnienia kryterium skutkuje brakiem dalszej oceny oferty i jej odrzuceniem;
 2. Punktacja dla kryterium „Cena za realizację usług doradczych” – ocena na podstawie ceny (stawki godzinowej brutto) wskazanej przez Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

W formularzu oferty należy podać stawkę brutto z VAT w polskich złotych za jedną godzinę zegarową świadczenia konsultacji.

Maksymalna liczba punktów dla kryterium ceny wynosi „30”. Oferta z najniższą ceną otrzyma 30 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: C = ( Cmin/Co „x”) x 30 pkt

gdzie:

C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny;

C min – najniższa cena brutto za godzinę doradztwa spośród złożonych ofert;

C o „x” – cena oferty ocenianej.

 1. Punktacja dla kryterium „doświadczenie zawodowe w obszarze polityki mieszkaniowej/ polityki społecznej, w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego” – ocena na podstawie Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 30.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

a) D 5 – 6 lat – 10 pkt;

b) D powyżej 6 lat do 10 lat – 20 pkt;

c) D powyżej 10 lat – 30 pkt;

gdzie:

D – doświadczenie zawodowe w obszarze polityki mieszkaniowej/ polityki społecznej, w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego;

 1. Punktacja dla kryterium „Doświadczenie we współpracy z co najmniej 5 jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze polityki mieszkaniowej i/lub społecznej” – ocena na podstawie Załącznika nr 1 do Zapytania.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi „30”.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

a) Dw 5 podmiotów – 10 pkt;

b) Dw 6-10 podmiotów – 20 pkt;

c) Dw 11 lub więcej podmiotów – 30 pkt;

gdzie:

Dw – doświadczenie we współpracy z co najmniej 5 jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze polityki mieszkaniowej i/lub społecznej

 1. Punktacja za kryterium „Publikacje i/lub udokumentowany udział w charakterze prelegenta w konferencjach dotyczących polityki mieszkaniowej i/lub polityki społecznej”

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

a) P 3 publikacje/ konferencje – 3 pkt;

b) P 4-10 publikacji/ konferencji – 7 pkt;

c) P 11 lub więcej publikacji/ konferencji – 10 pkt;

gdzie:

P – Publikacje i/lub udokumentowany udział w charakterze prelegenta w konferencjach dotyczących polityki mieszkaniowej i/lub polityki społecznej – co najmniej 3 publikacje i/lub udziału w konferencjach

 

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostaną uznane oferty z najwyższą liczbą punktów.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert: do 20 marca 2023 r.

Miejsce złożenia ofert: Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej jako skany w formacie .pdf podpisanych dokumentów oraz w formie edytowalnej na adres: akrugly@habitat.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 23:59.

 

VIII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksandra Krugły, akrugly@habitat.pl

 

Pobierz: Załącznik nr 1