Oferta cenowa i techniczna – Remont 21 mieszkań z zasobu mieszkaniowego Miasta Dąbrowa Górnicza

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland 

zaprasza do złożenia oferty cenowej i technicznej na: ,,Remont 21 mieszkań  z zasobu mieszkaniowego Miasta Dąbrowa Górnicza wraz z dostawą materiałów, narzędzi, siły roboczej oraz wyposażenia. Szczegółowy zakres robót zgodnie ze specyfikacją”. 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2013r., poz. 907 ze zmianami). Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo: 

 •  swobodnego wyboru ofert, 
 •  prawo do negocjowania cen z wybranymi wykonawcami, 
 •  unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,  
 •  zlecenia oferentowi częściowego wykonania przedmiotu postępowania,  
 •  podziału zadania na etapy,  
 •  zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  
 •  wyboru jednego wykonawcy do realizacji jednej lub kilku części zamówienia.

 

Oferty należy złożyć w sposób określony w treści ogłoszenia w terminie 20.06.2023 godz. 15:30 na adres: 

Habitat for Humanity Poland
ul. Lotników 83 (1 piętro)
44-100 Gliwice 

 

 

Pobierz szczegóły zapytania ofertowego

 

 

 • Złożona przez Oferenta oferta musi dotyczyć co najmniej jednej grupy mieszkań. Oferty dotyczące jednego z mieszkań lub dotyczące niepełnej grupy nie będą rozpatrywane. 
 • Oferta musi być kompletna dla poszczególnych mieszkań. Wszelkie oferty na częściowe wykonanie prac remontowych w danym mieszkaniu, nie będą brane pod uwagę. 
 • Fundacja Habitat ma na celu wyłonienie 6 wykonawców, aby każdy wykonawca realizował remonty w jednej grupie mieszkań. W przypadku braku wystarczającej ilości ofert spełniających kryteria, dopuszcza się możliwość zlecenia wybranym wykonawcom remontów w większej ilości mieszkań, ale również w pełnych grupach mieszkań. 
 • Warunkiem przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy jest odbycie wizji lokalnej w terminie 07.06.2023-19.06.2023 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem projektu:  

 

Magdalena Kostrzewska
tel. 575 750 066
mkostrzewska@habitat.pl 

lub  

Kamil Wójcik
tel. 577 160 690

kwojcik@habitat.pl