RemontujeMY

 

 

NOWE / новий / NEW / новый:

Wniosek o Refundację / Заявкa про повернення коштів / Application for Refund / Заявлениe о возврате средств

 

https://ee.kobotoolbox.org/x/bOfYccDi

 

Zespół Habitat for Humanity Poland

 

 

Nabór Wniosków
do Programu RemontujeMY

 


Czy jest tak, że po wykonaniu prac lub zakupów mogę nie otrzymać dotacji, jeżeli coś zrobiłem niewłaściwie?
Pamiętaj, niczego nie kupuj, dopóki nie podpiszesz umowy o dofinansowanie. Podpisanie Umowy o dofinansowanie gwarantuje Ci wypłatę środków. Odmowa wypłaty może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku podejrzenia poważnych naruszeń lub oszustwa. Nawet jeżeli nieco zmodyfikujesz swój projekt, będziesz miał możliwość to opisać i uzasadnić. Naszym zamiarem jest ułatwianie wam życia a nie utrudnianie.Czy muszę mieć zawartą umowę wynajmu mieszkania z obywatelem Ukrainy żeby wziąć udział w projekcie?
Nie. Kwestie umów pomiędzy właścicielem a zamieszkującym obywatelem Ukrainy są ich prywatną sprawą. My potrzebujemy jedynie zawarcia Porozumienia remontowego, które potwierdza zgodę na udostępnienie danych i zgodę właściciela na remont. W kwestii najmu obie strony mogą zawrzeć nawet umowę ustną. Dla nas wystraczający jest sam fakt zamieszkiwania pod danym adresem.Czy moje dane osobowe lub dane o zawartych umowach są udostępniane innym urzędom, lub służbom?
Nie. Wszystkie dane pozostają jedynie w Habitat. Chronimy dane naszych beneficjentów i nie udostępniamy ich nikomu poza kilkoma pracownikami obsługującymi projekty. Dotacja będzie przekazana w formie darowizny, przelewem bankowym, z tytułem „darowizna” więc pewne polskie urzędy mogą mieć dostęp do danych przelewu bankowego, ale nie do szczegółowych danych zawartych we Wniosku o dofinansowanie.Czy w ramach projektu mogę realizować zakupy drobnego wyposażenia: garnki, talerze lub meble – stół krzesła?
Tak. Ich łączna wartość musi być jednak wyższa niż 1000 zł.Jeżeli nie mam Pesela UKR, to co mam wpisać do Porozumienia remontowego?
Podaj numer paszportu.Jeżeli, nie obsługuję dobrze komputera, czy mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku?
Tak. Zadzwoń do infolinii Habitat. Możesz też umówić się na wizytę w naszym biurze.Dlaczego tak długo trzeba czekać na wypłatę pieniędzy z tytułu refundacji?
Podany w Regulaminie termin jest maksymalnym terminem przy założeniu że beneficjent złoży Wniosek o refundację w ostatnim możliwym terminie. W przypadku projektów remontowych, czas na realizację musi być dłuższy niż w przypadku zakupów. Jeżeli jednak kupujesz tylko jakieś urządzenie do swojego domu, to możesz złożyć Wniosek o refundację już następnego dnia po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Wtedy dostaniesz przelew już pod koniec sierpnia lub na początku września.Jak mogę udowodnić, że nie mam odkurzacza i chcę go kupić? Jak mogę udowodnić, że moja lodówka jest za mała dla mojej rodziny i chcę kupić nową, większą? Łóżko dla dziecka jest za małe – czy mogę kupić większe odpowiednie dla niego?
Nie musisz niczego udowadniać. Wierzymy, że skoro mówisz, że lodówka jest za mała lub nie masz odkurzacza, to tak właśnie jest. Nie oceniamy waszych projektów pod kątem tego co chcecie kupić, jakiej firmy i jakiej jakości. Wierzymy, że gospodarstwo domowe wie najlepiej co mu jest potrzebne. Lista tego co można kupić a czego nie można jest podana w regulaminie.
Wgraj tylko zdjęcie pokoju, który będziesz odkurzał lub miejsca, w którym będzie stała lodówka, bo formularz jest taki sam dla wszystkich. Musimy mieć też pewność, że wskazane miejsce istnieje naprawdę.Czy wymagane są zdjęcia przed i po naprawie? Ile jest wymaganych.
Tak. Liczba wymaganych zdjęć jest opisana w Regulaminie i w formularzu aplikacyjnym.

Czy jeśli nie dołączę wszystkich dowodów zakupów, 1 z 3 zostanie zagubiony to otrzymam refundację?
Trudno już na początku zakładać, że jeden z dokumentów będzie zgubiony. Jeżeli jednak tak się stanie, to pamiętaj, że przysługuje ci jeszcze ryczałt na prace wykonane osobiście. Na tym etapie ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale jeżeli dojdzie do zagubienia rachunku, opisz tę sytuację we Wniosku o refundację. Postaramy się przeprowadzić analizę problemu, być może pokażesz nam swój projekt na miejscu i ustalimy sposób na rozwiązanie problemu. Pamiętaj, że dla dopuszczamy pisemne pokwitowanie od wykonawcy, który może wziąć na siebie część wydatków.

Czy mogę zabrać sprzęt, kupiony w ramach programu, do mieszkania, kiedy będę wyprowadzać się z lokalu?
Zgodnie z regulaminem, duży sprzęt taki jak lodówka czy kuchenka powinien zostać w lokalu. Wynika to ze względów praktycznych – żeby wstawić nową lodówkę, trzeba usunąć starą – nie chcemy utrudniać życia właścicielowi lokalu. Te kwestie powinny być ustalone pomiędzy Właścicielem a Zamieszkującym. Jeśli chodzi o mniejszy sprzęt czy wyposażenie (np. meble, garnki) to co do zasady nie ma ograniczeń w ich zabraniu z lokalu – kieruj się zasadą, że ten na czyje konto wpływa dotacja ma prawo decydowania.

Co się stanie, jeżeli mam problem z utrzymaniem rezultatów projektu – osoba z Ukrainy wyprowadzi się z mieszkania wcześniej?
Nic się nie stanie pod warunkiem, że nie była ona do tego zmuszona. Najlepiej, aby uzyskać jej oświadczenie lub pisemną informację. Jest to zrozumiałe, że część osób będzie chciało zmienić miejsce pobytu. Nie będzie to skutkować koniecznością zwrotu dotacji.

Czy refundacja będzie obowiązywać na zakupy na raty?
Tak, dopuszczamy zakupy na raty, pod warunkiem dołączenia do wniosku o refundację potwierdzenia płatności pierwszej raty.

Program RemontujeMY jest formą wspierania osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej realizowaną przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Program polega na przyznawaniu dotacji osobom, które samodzielnie zrealizują działania remontowe w swoich domach.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie oznaczony numerem 1/2023 jest przeznaczony dla osób, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 w związku z wybuchem wojny na terenie tego kraju. Mogą one ubiegać się o przyznanie dotacji (w formie refundacji poniesionych wydatków) w wysokości do 7300 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania, które wynajmują lub zakup wyposażenia.

O dotację mogą też ubiegać się polscy właściciele tych mieszkań (właściciel i zamieszkujący sami ustalają kto z nich będzie składał wniosek).

 

W tym miejscu https://habitat.pl/files/rembud/Regulamin_RemontujeMY.pdf znajduje się Regulamin Naboru Wniosków o Dofinansowanie nr 1/2023. Przeczytaj go uważnie.

Następnie wydrukuj załącznik pod tytułem Porozumienie remontowe. Jego wersja z możliwością wypełnienia znajduje się w tym miejscu: https://habitat.pl/files/rembud/Porozumienie_remontowe_RemontujeMY.pdf

Teraz możesz przystąpić do wypełniania Wniosku o dofinansowanie (wcześniej przygotuj dane i załączniki opisane w Regulaminie, które będziesz musiał załadować do formularza).

Link do formularza jest dostępny tutaj:

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących skłania Wniosków o dofinansowanie i procesu aplikacyjnego można kontaktować się z Infolinią mieszkaniową Habitat pod numerem telefonu: +48 799 351 115. Infolinia obsługuje rozmowy w językach ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim.

 

Na złożenie wniosku masz czas do 31 lipca 2023 r.

O wynikach naboru zostaniesz poinformowany do 7 sierpnia 2023 r.

Powodzenia!

 

 

 

Call for proposals
to the RemontujeMY (WeRenovate) Program

 


Is it the case that after completing work or purchases, I may not receive a grant if I have done something wrong?
Remember, do not buy anything until you sign a Grant agreement. Signing the agreement guarantees you the payment of funds. Payment may be refused only in exceptional situations, in case of suspected serious violations or fraud. Even if you modify your project slightly, you will have the opportunity to describe and justify it in Application for refund. Our intention is to make your life easier, not to make it difficult.Do I have to have a contract for renting an apartment with a citizen of Ukraine to participate in the project?
No. Issues of contracts between the owner and the resident citizen of Ukraine are their private matter. We only need to conclude a Owner – Resident agreement, which confirms the consent to share data and the owner’s consent to the renovation. In terms of renting, both parties can even conclude an oral agreement. For us, the mere fact of living at a given address is sufficient.Are my personal data or data on concluded contracts made available to other offices or services?
No. All data remains only in Habitat. We protect the data of our beneficiaries and do not share it with anyone except a few employees handling projects. The grant will be made in the form of a donation, by bank transfer, with the title “donation”, so some Polish offices may have access to the bank transfer data, but not to the details contained in the Application Form.Can I purchase small equipment as part of the project: pots, plates or furniture – table chairs?
Yes. However, their total value must be higher than PLN 1,000.If I do not have a Pesela UKR, what should I enter into the Renovation Agreement?
Enter your passport number.If I don’t use my computer well, can I get help filling out the application?
Yes. Call the Habitat hotline. You can also make an appointment at our office.Why does it take so long to pay the refund money?
The deadline specified in the Terms and conditions is the maximum deadline, assuming that the beneficiary submits the Application for refund at the last possible date. In the case of renovation projects, the time for implementation must be longer than in the case of purchases. However, if you only buy a device for your home, you can submit an Application for a refund the next day after signing the Grant agreement. Then you will get a transfer at the end of August or at the beginning of September.How can I prove that I do not have a vacuum cleaner and want to buy one? How can I prove that my fridge is too small for my family and I want to buy a new, bigger one? The child’s bed is too small – can I buy a bigger one suitable for him?
You don’t have to prove anything. We believe that if you say that the refrigerator is too small or you do not have a vacuum cleaner, then it is. We do not evaluate your projects in terms of what you want to buy, what company and what quality. We believe that the household knows best what it needs. The list of what you can buy and what you can not buy is given in the regulations.
Upload only a photo of the room that you will vacuum or the place where the fridge will stand because the form is the same for everyone. We must also be sure that the indicated place really exists.Are photos required before and after repair? How much is required.
Yes. The number of required photos is described in the Terms and conditions and in the Application form.

If I don’t include all my proof of purchase, 1 out of 3 is lost, will I get a refund?
It is difficult to assume at the beginning that one of the documents will be lost. However, if this happens, remember that you are still entitled to a lump sum for work done personally. At this stage, it is difficult to give a clear answer, but if the bill is lost, describe this situation in the Application for refund. We will try to conduct an analysis of the problem, perhaps you will show us your project on the spot and we will determine a way to solve the problem. Please note that for we allow a written receipt from the contractor, who can take on part of the expenses.

Can I take the equipment I bought under the program into the apartment when I move out of the premises?
According to the Terms and conditions, large equipment such as a refrigerator or stove should stay in the premises. This is due to practical reasons – to insert a new refrigerator, you have to remove the old one – we do not want to make life difficult for the owner of the premises. These issues should be agreed between the Owner and the Resident. When it comes to smaller equipment (e.g. furniture, pots), as a rule, there are no restrictions on taking them from the premises – follow the principle that the one whose account is affected by the grant has the right to decide.

What will happen if I have a problem with maintaining the results of the project – a person from Ukraine moves out of the apartment earlier?
Nothing will happen unless he / she was forced to. It is best to obtain her statement or written information. It is understandable that some people will want to change their place of residence. This will not result in the need to return the subsidy.

Will the grant apply to purchases in installments?
Yes, we allow installment purchases, provided that you attach to the Application for a refund, the payment confirmation of the first installment.

The RemontujeMY program is a form of support for people in a difficult housing situation implemented by the Habitat for Humanity Poland Foundation. The program consists in awarding grants to people who independently carry out renovation activities in their homes.

The first call for applications marked with the number 1/2023 is intended for people who came from Ukraine after February 24, 2022 in connection with the outbreak of war in this country. They can apply for a subsidy (in the form of refund of incurred expenses) in the amount of up to PLN 7300 for the renovation of the apartment they rent or the purchase of equipment.

Polish owners of these flats can also apply for a subsidy (the owner and residents determine who of them will submit the application).

 

Here you can find the Terms and conditions of the Call for Proposals No. 1/2023: https://habitat.pl/files/rembud/RemontujeMY_Terms_and_Conditions.pdf Read it carefully.

Then print the attachment titled Owner-Resident Agreement . Its fillable version can be found here: https://habitat.pl/files/rembud/RemontujeMY_Owner-Resident_Agreement.pdf

Now you can start filling in the Application Form (prepare the data and attachments described in the Terms and coditions in advance, which you will have to upload to the form).

The link to the form is available here:

In case of doubts or questions regarding the Applications for co-financing and the application process, you can contact the Habitat Housing Hotline at the following telephone number: +48 799 351 115. The hotline supports calls in Ukrainian, Polish, Russian and English.

 

You have until 31 July 2023 to submit your application.

You will be informed about the results of the call by 7 August 2023.

Good luck!

 

 

 

Набір Заяв
до Програми «RemontujeMY» (Ремонтуємо)

 


Чи може статися так, що я не отримаю грант після виконання роботи або здійснення покупки, якщо я зробив щось неправильно?
Пам’ятайте, не купуйте нічого, допоки не буде підписаний Договір про фінансування. Підписання Договору про фінансування гарантує оплату. У виплаті коштів може бути відмовлено лише у виняткових випадках, у разі підозри на серйозні порушення або шахрайство. Навіть якщо Ви трохи змінили свій проект, у вас буде можливість описати та обґрунтувати це. Ми прагнемо зробити ваше життя простішим, а не складнішим.Чи повинен я мати Договір оренди житла, укладений зі мною – громадянином України, щоб взяти участь у проекті?
Ні. Договірні питання між орендодавцем і громадянином України, який у нього проживає, є їхньою приватною справою. Ми потребуємо лише укладення Договору на проведення ремонту, який підтвердить згоду на обмін даними та згоду власника на проведення ремонту. Що стосується форми договору оренди, то обидві сторони можуть укласти навіть усний договір. Для нас достатнім є сам факт Вашого проживання за вказаною адресою.Чи передаються мої особисті дані або дані, вказані в документах, іншим органам влади або службам?
Ні. Всі дані залишаються виключно в Habitat. Ми захищаємо дані наших бенефіціарів і не передаємо їх нікому, окрім кількох співробітників проекту. Грант надається у формі пожертви, банківським переказом з позначкою “пожертва”, тому певні польські служби можуть мати доступ до даних саме банківського переказу, але не до деталей наданих в Заяві про фінансування.Чи можу я придбати в рамках проекту невеликі предмети інтерєру: каструлі, тарілки або меблі – стіл і стільці?
Так, але їхня загальна вартість повинна перевищувати 1 000 злотих.Якщо я не маю ідентифікаційного коду зі статусом УКР (PESEL UKR), що я повинен вказати в договорі про ремонт?
Можете надати номер Вашого паспорту.Якщо я не вмію користуватися комп’ютером, чи можу я отримати допомогу в заповненні Заяви про фінансування?
Так, просимо телефонувати на гарячу лінію Хабітат. Також можна отримати допомогу в заповненні Заяви безпосередньо в нашому офісі за умови запису на особистий прийом.Чому мені доводиться так довго чекати на виплату Дотації?
Кінцевий термін, зазначений у Положенні, є максимальним терміном, виходячи з умови, що бенефіціар подасть Заяву про відшкодування в останній можливий день тривання проекту. У випадку ремонтів, час на виплату дотації зазвичай є довшим, ніж у випадку здійснення простих покупок. Але, якщо Ви купуєте лише деякі предмети для свого будинку, Ви можете подати Заяву на відшкодування вже на наступний день після підписання Договору про фінансування. Тоді Ви отримаєте переказ Дотації вже наприкінці серпня або на початку вересня.Як довести, що у мене немає пилососа і я хочу його купити? Як довести, що мій холодильник замалий для моєї сім’ї і я хочу купити новий, більший? Ліжко моєї дитини замале – чи можу я купити більше ліжко, яке підходить для моєї дитини?
Вам не потрібно нічого доводити. Ми вважаємо, що якщо Ви декларуєте, що ваш холодильник замалий або у вас немає пилососа, то так воно і є. Ми не оцінюємо ваші проекти з точки зору того, що саме Ви хочете купити, якої фірми і якої якості. Ми вважаємо, що члени домогосподарства найкраще знають чого саме потребують. Перелік того, що можна і що не можна купувати, наведено в Регламенті програми.
Завантажте, при заповнені, до універсальної аплікаційної форми фото кімнати, яку Ви будете пилососити, або місця, де буде стояти холодильник. Це потрібно для нашої впевненості в тому, що вказане місце дійсно існує.Чи потрібні фотографії до і після ремонту? Скільки їх потрібно?
Так, кількість необхідних фотографій описана в Регламенті програми і в універсальній аплікаційній формі.

Якщо я додам не всі документи, що підтверджують покупку, а 1 з 3 загубиться, чи отримаю я відшкодування?
Важко врахувати ще до початку програми, що один з документів буде загублений. Однак, якщо це станеться, пам’ятайте, що Ви все одно маєте право на одноразову виплату за роботи, які виконані особисто Вами. На цьому етапі складно дати однозначну відповідь, але якщо чек загублено, існує можливість детального опису ситуації в Заяві про відшкодування. Ми спробуємо проаналізувати проблему, можливо Ви зможете показати нам свій проект на місці і ми домовимося про спосіб вирішення проблеми. Пам’ятайте також про можливість долучення письмового документу від підрядника та висвітлення частини витрат саме там.

Чи можу я забрати предмети придбані в рамках програми з собою в момент виселення з орендованого житла?
Згідно з Регламентом програми, великі побутові прилади, такі як холодильник або плита, повинні залишатися в помешканні. Це випливає з практичних міркувань: щоб поставити новий холодильник, потрібно викинути той, який забезпечував Вам власник житла, а ми не хочемо ускладнювати життя орендодавцю. Ці питання можуть бути узгоджені між орендодавцем і орендарем. Що стосується дрібних предметів або предметів інтер’єру (наприклад, меблів, каструль і сковорідок), то, як правило, немає жодних обмежень щодо їх вивезення з помешкання. Дотримуйтесь принципу, що той, на чий рахунок надходить Дотація, має право вирішувати це питання.

Що станеться, чи не виникне у мене проблема зі збереженням результатів участі в програмі у випадку, коли людина з України достроково виїде з орендованого нею житла?
Нічого не станеться за умови, що людина не була змушена до цього. Найкраще отримати від неї письмову заяву або інформацію про це. Зрозуміло, що деякі люди захочуть переїхати або повернутись достроково. Але це не призведе до того, що Дотацію доведеться повертати.

Чи поширюється програма відшкодування на купівлю товарів в розстрочку?
Так, купівля в розстрочку може бути допустима за умови, що до заяви на відшкодування буде додане підтвердження сплати першого внеску.

Програма «RemontujeMY» – це форма підтримки людей, що опинилися у складній житловій ситуації, яку реалізує фундація «Habitat for Humanity Poland». Програма передбачає надання дотацій людям, які самостійно проводять ремонтні роботи у своїх будинках.

Перший набір заяв на отримання фінансування, що позначений номером 1/2023, призначений для осіб, які приїхали з України після 24 лютого 2022 року у зв’язку з початком війни в цій країні. Вони можуть претендувати на дотацію (у вигляді відшкодування витрат) у розмірі до 7300 PLN, призначену на ремонт квартири, яку вони орендують, або придбання обладнання.

Польські власники цих квартир також можуть претендувати на дотацію (власник і мешканці самі вирішують, хто буде складати заяву).

 

У цьому місці https://habitat.pl/files/rembud/Регламент_RemontujeMY.pdf можна знайти Регламент Набору Заяв про фінансування № 1/2023. Прочитайте його уважно.

Потім роздрукуйте додаток під назвою «Договір на проведення ремонту». Його версію з можливістю заповнення можна знайти тут: https://habitat.pl/files/rembud/Договір_на_проведення_ремонту_RemontujeMY.pdf

Тепер можна приступати до заповнення Заяви про фінансування (заздалегідь підготуйте дані та додатки, описані в Регламенті, які необхідно буде завантажити до форми).

Посилання на форму доступне тут:

Якщо у Вас виникли сумніви чи запитання щодо складання Заяв про фінансування та процесу подання, Ви можете зв’язатися з гарячою лінією «Habitat» за номером телефону: +48 799 351 115. Гаряча лінія підтримує розмови українською, польською, російською та англійською мовами.

 

У Вас є час подати заяву до 31 липня 2023 року.

Про результати набору Ви будете проінформовані до 7 серпня 2023 року.

Удачі!

 

 

 

Набор Заявлений
к Программе «RemontujeMY»
(Мы ремонтируем)

 


Может ли случиться так, что я не получу грант после выполнения работы или совершения покупки, если я сделал что-то неправильно?
Помните, не покупайте ничего, пока не будет подписан Договор о финансировании. Подписание Договора о финансировании гарантирует оплату. В выплате средств может быть отказано только в исключительных случаях, в случае подозрения на серьезные нарушения или мошенничество. Даже если Вы немного изменили свой проект, у вас будет возможность описать и обосновать это. Мы стремимся сделать вашу жизнь проще, а не сложнее.Должен ли я иметь Договор аренды жилья, заключенный со мной – гражданином Украины, чтобы принять участие в проекте?
Нет. Договорные вопросы между арендодателем и гражданином Украины, который у него проживает, является их частным делом. Мы нуждаемся только в заключении Договора на проведение ремонта, который подтвердит согласие на обмен данными и согласие владельца на проведение ремонта. Что касается формы договора аренды, то обе стороны могут заключить даже устный договор. Для нас достаточным является сам факт Вашего проживания по указанному адресу.Передаются ли мои личные данные или данные, указанные в документах, другим органам власти или службам?
Нет. Все данные остаются исключительно в Habitat. Мы защищаем данные наших бенефициаров и не передаем их никому, кроме нескольких сотрудников проекта. Грант предоставляется в форме пожертвования, банковским переводом с пометкой “пожертвование”, поэтому определенные польские службы могут иметь доступ к данным именно банковского перевода, но не к деталям предоставленным в Заявлении о финансировании.Могу ли я приобрести в рамках проекта небольшие предметы интерьера: кастрюли, тарелки или мебель – стол и стулья?
Да, но их общая стоимость должна превышать 1 000 злотых.Если я не имею идентификационного кода со статусом УКР (PESEL UKR), что я должен указать в Договоре о ремонте?
Можете предоставить номер Вашего паспорта.Если я не умею пользоваться компьютером, могу ли я получить помощь в заполнении Заявления о финансировании?
Да, просим звонить на горячую линию Хабитат. Также можно получить помощь в заполнении Заявления непосредственно в нашем офисе при условии записи на личный прием.Почему мне приходится так долго ждать выплаты Дотации?
Конечный срок, указанный в Регламенте, является максимальным сроком, исходя из условия, что бенефициар подаст Заявление о возмещении в последний возможный день реализации проекта. В случае ремонта, время на выплату дотации обычно дольше, чем в случае осуществления простых покупок. Но, если Вы покупаете только некоторые предметы для своего дома, Вы можете подать Заявление на возмещение уже на следующий день после подписания Договора о финансировании. Тогда Вы получите перевод Дотации уже в конце августа или в начале сентября.Как доказать, что у меня нет пылесоса и я хочу его купить? Как доказать, что мой холодильник маловат для моей семьи и я хочу купить новый, больший? Кровать моего ребенка маловата – могу ли я купить большую кровать, которая подходит для моего ребенка?
Вам не нужно ничего доказывать. Мы считаем, что если Вы декларируете, что ваш холодильник маловат или у вас нет пылесоса, то так оно и есть. Мы не оцениваем ваши проекты с точки зрения того, что именно Вы хотите купить, какой фирмы и какого качества. Мы считаем, что члены домохозяйства лучше всего знают в чем именно нуждаются. Перечень того, что можно и что нельзя покупать, приведен в Регламенте программы.
Загрузите, при заполнении, в универсальную аппликационную форму фотографии комнаты, которую Вы будете пылесосить, или места, где будет стоять холодильник. Это нужно для нашей уверенности в том, что указанное место действительно существует.Нужны ли фотографии до и после ремонта? Сколько их нужно?
Да, количество необходимых фотографий описано в Регламенте программы и в универсальной аппликационной форме.

Если я добавлю не все документы, подтверждающие покупку, а 1 из 3 потеряется, получу ли я возмещение?
Трудно учесть еще до начала программы то, что один из документов будет утерян. Однако, если это произойдет, помните, что Вы все равно имеете право на оплату работ, которые выполнены лично Вами. На этом этапе сложно дать однозначный ответ, но если чек утерян, существует возможность детального описания ситуации в Заявлении о возмещении. Мы попробуем проанализировать проблему, возможно Вы сможете показать нам свой проект на месте и мы договоримся о способе решения проблемы. Помните также о возможности приобщения письменного документа от подрядчика и освещении части расходов именно там.

Могу ли я забрать предметы приобретенные в рамках программы с собой в момент выселения из арендованного жилья?
Согласно Регламенту программы, крупные бытовые приборы, такие как холодильник или плита, должны оставаться в квартире. Это следует из практических соображений: чтобы поставить новый холодильник, нужно выбросить тот, который обеспечивал Вам владелец жилья, а мы не хотим усложнять жизнь арендодателю. Эти вопросы могут быть согласованы между арендодателем и арендатором. Что касается мелких предметов или предметов интерьера (например, мебели, кастрюль и сковородок), то, как правило, нет никаких ограничений по их вывозу из квартиры. Следуйте принципу, что тот, на чей счет поступает Дотация, имеет право решать этот вопрос.

Что произойдет, не возникнет ли у меня проблема с сохранением результатов участия в программе в случае, когда человек из Украины досрочно выедет из арендованного им жилья?
Ничего не произойдет при условии, что человек не был вынужден к этому. Лучше всего получить от него письменное заявление. Понятно, что некоторые люди захотят переехать или вернуться досрочно. Но это не приведет к тому, что Дотацию придется возвращать.

Применимо ли возмещение к покупке в рассрочку?
Да, покупка в рассрочку допустима при условии приложения подтверждение оплаты первого взноса к заявлению о возврате средств.

Программа «RemontujeMY» – это форма поддержки людей, оказавшихся в сложной жилищной ситуации, которую реализует фонд «Habitat for Humanity Poland». Программа заключается в предоставлении дотаций людям, которые самостоятельно проводят ремонтные работы в своих домах.

Первый набор заявлений на получение финансирования, отмеченный номером 1/2023, предназначен для людей, которые приехали из Украины после 24 февраля 2022 года в связи с началом войны в этой стране. Они могут ходатайствовать о дотации (в виде возмещения расходов) в размере до 7300 PLN на ремонт арендуемой квартиры или покупку оборудования.

Польские владельцы этих квартир также могут претендовать на получение дотации (владелец и жильцы сами решают, кто будет подавать заявление).

 

В этом месте можно найти Регламент Набора Заявлений о финансировании № 1/2023: https://habitat.pl/files/rembud/Регламент_RemontujeMY(RU).pdf Прочтите его внимательно.

Затем распечатайте приложение «Договор на проведение ремонта». Его заполняемую версию можно найти здесь: https://habitat.pl/files/rembud/Договор_на_проведение_ремонта_RemontujeMY.pdf

Теперь можно приступать к заполнению Заявления о финансировании (подготовьте данные и приложения, описанные в Регламенте, которые Вам нужно будет загрузить в форму).

Ссылка на форму доступна здесь:

В случае возникновения сомнений или вопросов, касающихся запросов на получение финансирования и процесса подачи Заявлений о финансировании, Вы можете обратиться в горячую линию «Habitat» по телефону: +48 799 351 115. Горячая линия поддерживает разговоры на украинском, польском, русском и английском языках.

 

У Вас есть время до 31.07.2023, чтобы подать заявление.

О результатах набора Вы будете проинформированы до 07.08.2023.

Удачи!