RemontujeMY

 

 

 

Nabór Wniosków nr 1/2024
do Programu RemontujeMY

 

 

NOWE: Formularz Wniosku o refundację jest już dostępny.

(Po otwarciu formularza wybierz wersję językową w prawym górnym rogu.)

FORMULARZ

Przykładowo wypełniony formularz będzie dostępny tutaj w dniu 09.04.2024.

 

Zapraszamy do udziału w II edycji programu RemontujeMY. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie oznaczony numerem 1/2023 zakończył się w grudniu 2023 r. i został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. Dlatego zdecydowaliśmy się na jego kontynuację.

 

Główne różnice jakie wprowadziliśmy do zasad programu:

 • Mniejsza maksymalna kwota dofinansowania – teraz wynosi 7000 zł,
 • Promowane będą projekty obejmujące element termomodernizacyjny,
 • Konieczność załączenia zdjęć w trakcie wykonywanej pracy w przypadku ubiegania się o ryczałt,
 • Brak infolinii telefonicznej – teraz pytanie możesz zadać tylko przez email: remontujemy@habitat.pl.

 

Program RemontujeMY jest formą wspierania osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej realizowaną przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Program polega na przyznawaniu dotacji osobom, które samodzielnie zrealizują działania remontowe w swoich domach. Program wymaga wyłożenia własnych środków finansowych, które następnie zostaną zrefundowane przez Habitat Poland.

 

 • Nabór 1/2024 jest przeznaczony dla osób, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 w związku z wybuchem wojny na terenie tego kraju.
 • Mogą one ubiegać się o przyznanie dotacji (w formie refundacji poniesionych wydatków) w wysokości do 7000 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania, które wynajmują lub zakup wyposażenia.
 • O dotację mogą też ubiegać polscy właściciele tych mieszkań (Właściciel i Zamieszkujący sami ustalają kto z nich będzie składał wniosek).

 

W tym miejscu https://habitat.pl/files/remontujemy/Regulamin_RemontujeMY_2.pdf znajduje się Regulamin Naboru Wniosków o Dofinansowanie nr 1/2024. Przeczytaj go uważnie.

Następnie wydrukuj załącznik pod tytułem Porozumienie remontowe. Jego wersja z możliwością wypełnienia znajduje się w tym miejscu: https://habitat.pl/files/remontujemy/Porozumienie_remontowe_RemontujeMY_2.pdf

Teraz możesz przystąpić do wypełniania Wniosku o dofinansowanie (wcześniej przygotuj dane i załączniki opisane w Regulaminie, które będziesz musiał załadować do formularza).

Link do formularza jest dostępny tutaj:

 

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących składania Wniosków o dofinansowanie i procesu aplikacyjnego możesz napisać email na adres: remontujemy@habitat.pl. Czas odpowiedzi wynosi do 5 dni roboczych.

 

Na złożenie wniosku masz czas do 28 lutego 2024 r. jednak jeżeli liczba wniosków przekroczy 200 możemy podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.

O wynikach naboru zostaniesz poinformowany do 13 marca 2024 r.

 

Powodzenia!
Zespół Habitat for Humanity Poland

 

 

 

Opinie o programie

 

“Dzięki waszemu projektowi znacznie ułatwiliśmy sobie życie,
kupując najpotrzebniejsze rzeczy. Dziękujemy.”

“Dokonałem wymiany pieca, którego prawdopodobnie nie dokonał bym w tym roku że względu na duże koszty. Efekt jest bardzo duży ponieważ lokatorzy mają wygodę w eksploatacji nowego pieca, natomiast ja mam spokój w kwestii rozmyślania, czy ten stary piec jakoś działa i dotrwa do lata.”

“Wymienione okna i drzwi już się sprawdziły w czasie minionej fali mrozów. Bardzo dziękujemy za możliwość skorzystania z programu.”

“Wreszcie mamy porządną łazienkę i możemy normalnie funkcjonować
bo wcześniej było kiepsko.”

“Покращились умови життя в квартирі після ремонту,тепліше після заміни вікон”

“Зараз стало набагато тепліше в будинку завдяки цій програмі. Дякую за таку програму,ви дуже допомогли!”

“Якість життя значно підвищилась для всієї сім’ї, тепер маємо нормальний холодильник, пральну машину та нову кухню без плісняви та розламаних старих меблів. Дякуємо програмі”

“RemontujeMy та її учасникам за цю неоціненну допомогу!”

“Thanks to the program, the equipment of the apartment is safe and new
-thank you very much.”

“I am renovating this is the best devised and organized aid project I have ever encountered in my life. Bravo to your organization and to Manager of this project !!!”

 

 

 

 

 

 

Call for proposals No. 1/2024
to the RemontujeMY (WErenovate) Programme

 

 

NEW: The Application for the refund form is now available.

(After opening the form, select the language version in the upper right corner.)

FORM

 

We invite you to participate in the second edition of the RemontujeMY program. The first call for applications for funding marked with the number 1/2023 ended in December 2023 and was very highly rated by the participants. That’s why we decided to continue it.

 

The main differences we have introduced to the rules of the program:

 • Lower maximum grant amount – now 7000,
 • Projects involving a thermal modernisation element will be promoted,
 • Necessity to attach photos during the work performed in the case of applying for a lump sum,
 • No phone hotline – now you can only ask a question via email: remontujemy@habitat.pl.

 

The RemontujeMY program is a form of support for people in a difficult housing situation implemented by the Habitat for Humanity Poland Foundation. The program consists of awarding grants to people who carry out renovation activities in their homes on their own. The program requires you to put up your own funds, which will then be reimbursed by Habitat.

 

 • The 1/2024 call is intended for people who arrived from Ukraine after February 24, 2022 due to the outbreak of war in this country.
 • They can apply for a subsidy (in the form of reimbursement of expenses incurred) in the amount of up to PLN 7000 for the renovation of the apartment they rent or the purchase of equipment.
 • Polish owners of these apartments can also apply for a subsidy (the Owner and the Residents determine who will submit the application).

 

Here https://habitat.pl/files/remontujemy/RemontujeMY_2_Terms_and_Conditions.pdf you can find Terms and conditions. Please read it carefully.

Then print the attachment with the Resident – Owner Agreement. Its fillable version can be found here: https://habitat.pl/files/remontujemy/RemontujeMY_2_Owner-Resident_Agreement.pdf

Now you can start filling in the Application (prepare the data and attachments described in the Regulations, which you will have to upload to the form).

The link to the form is available here:

 

If you have any doubts or questions for the application process, you can write an email to: remontujemy@habitat.pl. The  response time is up to 5 business days.

 

You have time until 28 February 2024 to submit your application, but if the number of applications exceeds 200, we may decide to shorten this deadline.
You will be informed about the results of the call by 13 March 2024.

 

Good luck!
Habitat for Humanity Poland Team

 

 

 

 

 

 

Набір Заяв № 1/2024
до Програми «RemontujeMY»

 

 

НОВЕ: тепер доступна форма Заявки про повернення.

(відкривши форму, виберіть мовну версію у верхньому правому куті.)

ФОРМА

Форма, заповнена як приклад, буде доступна 9 квітня 2024 року тут.

 

Запрошуємо Вас взяти участь у другому випуску програми «RemontujeMY». Перший набір заяв про фінансування під номером 1/2023 завершився у грудні 2023 року та і був високо оцінений учасниками. Тому ми вирішили його продовжити.

 

Основні відмінності, які ми ввели в правила програми:

 • Менша максимальна сума фінансування – зараз вона становить 7000 PLN,
 • Будуть просуватися проекти, які містять елемент термомодернізації,
 • Необхідність додавання фотографій виконаних робіт при оформленні одноразової виплати,
 • Відсутність гарячої телефонної лінії – тепер задати питання можна лише за допомогою електронної пошти: remontujemy@habitat.pl.

 

Програма «RemontujeMY» – це форма підтримки людей, що опинилися у складній житловій ситуації, яку реалізує фундація «Habitat for Humanity Poland». Програма передбачає надання дотацій людям, які самостійно проводять ремонтні роботи у своїх будинках. Програма вимагає вкладення власних фінансових ресурсів, які потім будуть відшкодовані «Habitat».

 

 • Набір 1/2024 призначений для осіб, які приїхали з України після 24 лютого 2022 року у зв’язку з початком війни на території цієї країни.
 • Вони можуть претендувати на дотацію (у вигляді відшкодування витрат) у розмірі до 7000 PLN, призначену на ремонт квартири, яку вони орендують, або придбання обладнання.
 • Польські власники цих квартир також можуть претендувати на дотацію (Власник і Мешканець самі вирішують, хто буде подавати заяву).

 

У цьому місці https://habitat.pl/files/remontujemy/Регламент_RemontujeMY_2.pdf можна знайти Регламент Набору Заяв про фінансування № 1/2024. Прочитайте його уважно.

Потім роздрукуйте додаток під назвою «Договір на проведення ремонту». Його версію з можливістю заповнення можна знайти тут: https://habitat.pl/files/remontujemy/Договір_на_проведення_ремонту_RemontujeMY_2.pdf

Тепер можна приступати до заповнення Заяви про фінансування (заздалегідь підготуйте дані та додатки, описані в Регламенті, які необхідно буде завантажити до форми).

Посилання на форму доступне тут:

 

Якщо у Вас виникли сумніви чи запитання щодо складання Заяв про фінансування та процесу подання, Ви можете надіслати електронний лист на адресу: remontujemy@habitat.pl. Час відповіді становить до 5 робочих днів.

 

Ви маєте подати заяву до 28 лютого 2024 року, проте, якщо кількість заяв перевищить 200, ми можемо скоротити цей термін.

Про результати набору Ви будете проінформовані до 13 березня 2024 року.

 

Удачі!
Колектив «Habitat for Humanity Poland»

 

 

 

 

 

 

Набор Заявлений № 1/2024
к Программе «RemontujeMY»

 

 

НОВИНКА: Теперь доступна форма Заявления о возврате средств.

(после открытия формы выберите языковую версию в правом верхнем углу.)

ФОРМА

 

Приглашаем Вас принять участие во втором выпуске программы «RemontujeMY». Первый набор заявлений о финансировании под номером 1/2023 завершился в декабре 2023 года и был высоко оценен участниками. Поэтому мы решили его продлить.

 

Основные отличия, которые мы ввели в правила программы:

 • Меньшая максимальная сумма финансирования – сейчас она составляет 7000 PLN,
 • Будут продвигаться проекты, содержащие элемент термомодернизации,
 • Необходимость добавления фотографий выполненных работ при оформлении единовременной выплаты,
 • Отсутствие горячей телефонной линии – теперь задать вопрос можно только с помощью электронной почты: remontujemy@habitat.pl.

 

Программа «RemontujeMY» – это форма поддержки людей, оказавшихся в сложной жилищной ситуации, которую реализует фонд «Habitat for Humanity Poland». Программа заключается в предоставлении дотаций людям, которые самостоятельно проводят ремонтные работы в своих домах. Программа требует вложения собственных финансовых ресурсов, которые позже будут возмещены «Habitat».

 

 • Набор 1/2024 предназначен для людей, которые приехали из Украины после 24 февраля 2022 года в связи с началом войны на территории этой страны.
 • Они могут ходатайствовать о дотации (в виде возмещения расходов) в размере до 7000 PLN на ремонт арендуемой квартиры или покупку оборудования.
 • Польские владельцы этих квартир также могут претендовать на получение дотации (Владелец и Жилец сами решают, кто будет подавать заявление).

 

В этом месте https://habitat.pl/files/remontujemy/Регламент_RemontujeMY_2(RU).pdf можно найти Регламент Набора Заявлений о финансировании № 1/2024. Прочтите его внимательно.

Затем распечатайте приложение «Договор на проведение ремонта». Его заполняемую версию можно найти здесь: https://habitat.pl/files/remontujemy/Договор_на_проведение_ремонта_RemontujeMY_2.pdf

Теперь можно приступать к заполнению Заявления о финансировании (подготовьте данные и приложения, описанные в Регламенте, которые Вам нужно будет загрузить в форму).

Ссылка на форму доступна здесь:

 

Если у Вас возникли сомнения или вопросы по составлению Заявлений о финансировании и процессе подачи, Вы можете отправить электронное письмо по адресу: remontujemy@habitat.pl. Время ответа составляет до 5 рабочих дней.

 

Вы должны подать заявление до 28 февраля 2024 года, однако если количество заявлений превысит 200, мы можем сократить этот срок.

О результатах набора Вы будете проинформированы до 13 марта 2024 года.

 

Удачи!
Коллектив «Habitat for Humanity Poland»