Zapytanie ofertowe

 

W związku z przekroczeniem terminów harmonogramu pierwszego ogłoszonego przetargu z dnia 10.10.2019r. – przetarg zostaje anulowany z dniem 14.11.2019r.

Na ogłoszony przetarg nie została wybrana żadna oferta.
W związku z powyższym Fundacja Habitat for Humanity Poland ogłasza kolejny przetarg.

 

Zapytanie o ofertę

Wybór wykonawcy prac remontowych
II etapu przebudowy pawilonu
przy ul. Łojewskiej 12 w Warszawie.

 

Niniejsze Postępowanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Organizatorem postępowania jest :

Fundacja Habitat For Humanity Poland z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 55

KRS 143344, Regon 015327904, NIP: 521-322-64-52,

reprezentowana przez: Magdalenę Ruszkowską-Cieślak, Prezes Zarządu,

zwana dalej w treści „Zamawiającym”, lub  zamiennie „Inwestorem”

adres do  korespondencji: ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa

mail kontaktowy: mkosiorek@habitat.pl; mruszkowska@habitat.pl,

 

I. PRZEDMIOT ORAZ HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

 

Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy na wykonanie prac remontowych Etapu II PRZEBUDOWY PAWILONU PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 12 W WARSZAWIE. Do zakresu prac należą:

 • Montaż nowej instalacji elektrycznej (dla całego budynku) – według projektu budowlanego i wykonawczego;
 • Montaż nowej instalacji sanitarnej, w tym wentylacji mechanicznej – według projektu budowlanego i wykonawczego;
 • Prace wykończeniowe
 • Wykonanie prac architektonicznych – według projektu budowlanego i wykonawczego m.in.:
  • Wybicie dwóch otworów okiennych ze wstawieniem stolarki;
  • Montaż przeszkleń wewnątrz obiektu;
  • Montaż sufitu podwieszanego
 • Prace wykończeniowe
 • Szczegółowy zakres prac został opisany w Załączniku nr 1 – zakres prac | pobierz
 • Projekt umowy został określony w Załączniku nr 2 – Projekt umowy – Projekt umowy zostanie przesłany w terminie późniejszym.

 

II. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Lp. Krok Termin
1. Wysłanie – Zaproszenie do złożenia ofert 14.11.2019
2. Termin zadawania pytań do 21.11.2019
3. Złożenie ofert do 21.11.2019 do godz. 14:00
4. Ostateczny wybór wykonawcy i otwarcie kopert do 21.11.2019
5. Planowany termin podpisania umowy do 22.11.2019
6. Planowany termin rozpoczęcia prac od 23.11.2019


III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

 

 • Z zastrzeżeniem zapisów punktu powyżej, Oferenci składający odrębne oferty nie mogą tworzyć pomiędzy sobą powiązań, ani też udzielać sobie nawzajem podzleceń w ramach realizacji umowy, objętego niniejszym przetargiem.
 • Wszyscy oferenci traktowani będą na równych prawach, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
 • Z udziału w niniejszym postępowaniu będą wykluczeni następujący Oferenci:
  1. nawiązujący kontakt z innymi oferentami w celu ograniczenia konkurencji,
  2. oferenci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę, nie wykonując umowy lub w sposób oczywisty wykonując ją z nienależytą starannością,
  3. oferenci, których oferta została wybrana w innych postępowaniach organizowanych przez Zamawiającego, a którzy w w/w postępowaniach:
   1. przedstawili nieprawdziwe dane,
   2. uchylali się od zawarcia umowy,
 • nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 1. oferenci, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe, naprawcze lub którzy pozostają w stanie likwidacji;
 2. oferenci, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
 3. Oferenci, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w ramach prowadzonej działalności nie przestrzegają zasad etyki w biznesie, stosują praktyki nieuczciwej konkurencji lub nie przestrzegają międzynarodowych konwencji w szczególności o ochronie praw dziecka;
 4. Oferenci, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w ramach prowadzonej działalności nie przestrzegają zasad dotyczących ochrony środowiska, w szczególności prowadzą działalność stanowiącą zagrożenie dla środowiska;
 • Wykluczenie oferenta z postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem oferty wykluczonego oferenta.
 • W przypadku konsorcjum przyczyną wykluczenia całego konsorcjum będzie zachodzenie wskazanych wyżej okoliczności w stosunku do któregokolwiek z członków konsorcjum.

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

 

 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w wersji elektronicznej – pdf oraz spełniać wymagania o których mowa w dalszej części niniejszego dokumentu.
 • Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się oferty z rozwiązaniami alternatywnymi do wyboru przez Zamawiającego,
 • Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent.
 • Oferta powinna zawierać:

 

L.P. Wymaganie:
1. 1)     nazwę kontrahenta (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko osoby, w przypadku spółki firmę spółki), jego siedzibę i adres,

2)     w przypadku kontrahentów:

a)     wpisanych do KRS – oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja kontrahenta oraz numer pod którym kontrahent jest wpisany do rejestru,

b)     osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane, zgodnie ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

c)      w przypadku innych podmiotów (w szczególności kontrahentów z siedzibą zagranicą) – wskazanie rejestru do jakiego kontrahent jest wpisany, wraz z wskazaniem numeru pod którym kontrahent wpisany jest do tego rejestru i organu prowadzącego rejestr.

2.

 

adres poczty elektronicznej na jaki ma być kierowana korespondencja do Oferenta w trakcie trwania postępowania oraz nr telefonu
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP, VAT UE) lub numer w innym właściwym rejestrze
4. data sporządzenia oferty
5. wskazanie osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta oraz wskazanie osoby do kontaktu; oferta powinna zostać podpisana przez osobę reprezentującą spółkę, umocowaną w KRS-ie, bądź przez pełnomocnika (do załączenia pełnomocnictwo)
6. wskazanie podwykonawców wraz określeniem zadań przewidywanych do wykonania w ramach realizacji projektu , jeżeli tacy mają występować
7. potwierdzenie terminu związania Oferenta ofertą (minimum 30 dni) od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego,
8. polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Oferta cenowa: Wszystkie ceny przedstawione w ofercie powinny być wyrażone w PLN. Ceny powinny uwzględniać wszelkie cła, podatki (oprócz VAT) oraz inne koszty ponoszone przez Oferenta. Ceny podane w ofercie powinny być w trakcie postępowania stałe i ostateczne z zastrzeżeniem możliwości ich obniżenia. Ceny powinny być skalkulowane przy założeniu 30 dniowego terminu płatności.
10. Termin wykonania prac opisanych w Załączniku nr 1 – zakres prac.

 

V. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 

 • Prosimy o przygotowanie i przekazanie ofert w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Oferta na przebudowę pawilonu przy ul. Łojewskiej 12” i nazwą firmy do dnia 21.11.2019 do godz. 14:00 na adres siedziby Fundacji przy ul. Mokotowskiej 55, 00-542 Warszawa do Macieja Kosiorka.
 • Oferty złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo zmian warunków. Wniosek Oferenta o przedłużenie terminu powinien być dostarczony do Zamawiającego, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu na składanie ofert.
 • O ewentualnym przedłużeniu terminu Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.
 • Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Oferenta przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne.
 • Oferent ponosi pełne ryzyko związane z doręczeniem oferty. W szczególności Oferenta obciąża ryzyko związane z terminowym dostarczeniem oferty.
 • Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w niniejszym przetargu pełne ryzyko, włącznie z odrzuceniem oferty ponosi oferent.

 

VI. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA:

 

 • Postępowanie jest niejawne dla oferentów.
 • Wybór oferty zostanie dokonany przez komisję, w której skład będą wchodzić m.in. członkowie zarządu Fundacji.
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszczone zostaną do dalszego postępowania oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia oferty o brakujące dane. W takim wypadku Zamawiający, wyznaczy datę i godzinę uzupełnienia oferty.
 • W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i może w powyższym zakresie kontaktować się z oferentami, nie wyłączając koniecznych spotkań.
 • Z oferentami mogą być prowadzone dodatkowe negocjacje, w tym negocjacje cenowe. Negocjacje te nie mogą prowadzić do wprowadzenia w złożonej ofercie zmian, które sprawią, że oferta ta będzie mniej korzystna. Oferenci zakwalifikowani do negocjacji zostaną poinformowani o zasadach na jakich będą one prowadzone.
 • Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 • Ocena ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.

 

VII. KORESPONDENCJA W TRAKCIE TRWANIA POSTĘPOWANIA

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z osobami wskazanymi poniżej:

 1. Maciej Kosiorek – kierownik projektu – mkosiorek@habitat.pl; – tel. 697-979-902
 2. Sebastian Baranowski -inspektor nadzoru- baranowski@an-pol.net.pl; – tel. 513-283-999

 

VIII. WYNIK POSTĘPOWANIA

 

 • Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie doręczone wybranemu Oferentowi drogą elektroniczną (dopuszczalną formą jest wysyłanie skanu podpisanych dokumentów).
 • Pozostali Oferenci, nie wyłączając tych, których oferty w rozumieniu niniejszego zaproszenia zostały odrzucone, zostaną poinformowani drogą elektroniczną o nie przyjęciu ich ofert.
 • W przypadku unieważnienia postępowania, Oferenci zostaną o powyższym bezzwłocznie poinformowani na piśmie lub drogą elektroniczną.
 • Nie udziela się informacji o wynikach postępowania i złożonych ofertach.

 

IX. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 • W wyniku niniejszego postępowania może zostać wybrany tylko jeden Oferent
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. swobodnego wyboru ofert lub ich części,
  2. nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn,
  3. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  4. prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami,
  5. przedłużenia terminu składania ofert.
 • Niniejszy dokument może zostać zmieniony przed terminem składania ofert. O zmianach powiadomieni zostaną wszyscy Oferenci, którzy otrzymali niniejszy dokument.
 • Z tytułu nie przyjęcia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 • Zobowiązuje się oferentów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w związku z Zapytaniem o ofertę do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania, nie ujawniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
 • Lista załączników do niniejszej specyfikacji:
 1. Załącznik nr 1 – zakres prac do wykonania | pobierz
 2. Załącznik nr 2 – Wzór Projektu Umowy – Projekt umowy zostanie przesłany w terminie późniejszym.

 

Z poważaniem
Maciej Kosiorek
Kierownik Operacyjny Projektu ReStore