Zapytanie ofertowe – Remont mieszkań komunalnych w Dąbrowie Górniczej i Bytomiu wraz z dostawą materiałów, narzędzi, siły roboczej

 

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland

zaprasza do złożenia oferty cenowej i technicznej na: ,,Remont mieszkań komunalnych w Dąbrowie Górniczej i Bytomiu wraz z dostawą materiałów, narzędzi, siły roboczej. Szczegółowy zakres robót zgodnie ze specyfikacją”. 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2013r., poz. 907 ze zmianami). Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo:

 •  swobodnego wyboru ofert,
 •  unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,
 •  zlecenia oferentowi częściowego wykonania przedmiotu przetargu,
 •  podziału zadania na etapy,
 •  zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 •  wyboru jednego wykonawcy do realizacji zlecenia we wszystkich lokalizacjach lub dwóch wykonawców do realizacji zlecenia w dwóch miastach.

 

Zasady złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w sposób określony w treści ogłoszenia – Ogłoszenie do 31.03.2023 godz. 16.00 na adres:

Habitat for Humanity Poland
ul. Lotników 83 (1 piętro)
44-100 Gliwice

 

 • Złożona przez Oferenta oferta musi dotyczyć co najmniej dwóch mieszkań w jednym z miast – Bytom lub Dąbrowa Górnicza, lub czterech mieszkań w obu miastach. Oferty dotyczące jednego z mieszkań lub dotyczące dwóch mieszkań w różnych miastach nie będą rozpatrywane.
 • Oferta musi być kompletna dla poszczególnych mieszkań. Wszelkie oferty na częściowe wykonanie prac remontowych w danym mieszkaniu, nie będą brane pod uwagę.
 • Warunkiem przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy jest odbycie wizji lokalnej w terminie 17-30.03.2023 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem projektu:

 

Magdalena Kostrzewska
tel.: 575 750 066
email: mkostrzewska@habitat.pl

 

 • Ofertę techniczną należy złożyć zgodnie z załącznikiem:

Załącznik na 1- oferta techniczna

 • Ofertę cenową należy złożyć zgodnie ze specyfikacją:

 Załącznik nr 2 – oferta cenowa