Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej

Między 1 marca 2015 roku a 30 kwietnia 2016 roku zrealizowaliśmy projekt „Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej”, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Cele projektu

Projekt miał na celu wzmocnienie debaty publicznej poświęconej polityce mieszkaniowej poprzez zainicjowanie wymiany poglądów między obywatelkami/obywatelami, środowiskiem NGO, ekspertkami/ekspertami i władzą publiczną oraz powołanie koalicji współpracującej z decydentami na rzecz zmiany polityki mieszkaniowej w kierunku eliminacji ubóstwa mieszkaniowego w Polsce.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu zbudowany zostal potencjał wiedzy na temat mieszkalnictwa, stworzone zostało Forum Debaty Publicznej poświęconej mieszkalnictwu – w tym przeprowadziliśmy debatę medialną. W ramach projektu powstał portal internetowy stanowiący zarówno bazę wiedzy dotyczącej mieszkalnictwa, jak i forum wymiany poglądów i przedstawiania opinii. Wiosną 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję „Forum Mieszkaniowe”, w której wzięły udział władze rządowe, samorządowe, ekspertki/eksperci oraz grupy lokatorskie i przedstawicielki/przedstawiciele sektora obywatelskiego. Naszym celem było powołanie szerokiej, międzysektorowej koalicji do spraw mieszkalnictwa.

W ramach projektu od samego początku realizowaliśmy działania rzecznicze, reprezentując interesy mieszkanek/mieszkańców oraz osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, a także innych interesariuszy związanych z polityką mieszkaniową.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania zmierzające do usystematyzowania wiedzy na temat mieszkalnictwa. W wyniku badań jakościowych (pogłębione badanie w czterech wybranych miastach w Polsce), badań ilościowych (badanie opinii publicznej oraz badanie przeprowadzone we wszystkich gminach w Polsce), a także na podstawie analizy danych zastanych powstał raport, który zidentyfikuje problemy mieszkaniowe oraz przedstawia rekomendacje do ich rozwiązania. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej oraz papierowej w zakładce „Publikacje„.

Szczegóły projektu:

Czas trwania:
1 marca 2015 r. – 30 kwietnia 2016 r.

Kontakt:
Biuro projektu

Marta Sokołowska
koordynatorka projektu
msokolowska@habitat.pl

Barbara Audycka
rzeczniczka
rzecznictwo@habitat.pl

Więcej na stronie projektu: forummieszkaniowe.org

Related