Badanie i raport na temat efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych

W pierwszym kwartale 2016 roku wspólnie z Instytutem na rzecz Ekoroz­woju przeprowadziliśmy badanie opinii na temat dostępnych mechanizmów wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Celem bada­nia było sprawdzenie, czy instrumenty te są skuteczne, jakie są bariery w korzystaniu z nich oraz wprowadzenie jakich zmian jest wskazane.

Badanie zostało przeprowadzone w województwie mazowieckim wśród zarządców nieruchomości i przedstawicieli wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i admi­nistracji lokalnej oraz instytucji zarządzających dostępnymi funduszami na cele poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzin­nych. Badacze rozmawiali także z mieszkańcami starych, nieocieplonych budynków wielorodzinnych, a więc osobami zagrożonymi ubóstwem energetycznym.

W wyniku badania powstał raport „Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych. Badanie istniejących mechanizmów wsparcia w Polsce”, którego streszczenie w dwóch językach (polskim i angielskim) można pobrać bezpłatnie ze strony forummieszkaniowe.org.

Raport, poza szczegółowym opisem wyników badania i wniosków z nich wynikających, przybliża również pojęcie ubóstwa energetycznego, a także zawiera analizę dostępnych w kraju mechanizmów wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych.

Badanie zostało zrealizowane dzięki grantowi udzielonemu przez firmę Schneider Electric.

O autorach raportu:

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest jedną z wiodących w Polsce placówek typu think-tank, zajmującą się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. Instytut od wielu lat zajmuje się kwestiami związanymi z efektywnością energetyczną i gospodarką niskoemisyjną, w tym zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Obserwując, zbierając informację i śledząc aktualne prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej, stara się wypracowywać rekomendacje dla sprawujących władzę – zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Instytut prowadzi oprócz tego działania informacyjne, tak aby zwiększać świadomość społeczną oraz wiedzę na temat problemu ubóstwa energetycznego.

Habitat for Humanity Poland jest praktykiem działającym w obszarze efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Od lat wspiera potrzebujących, umożliwiając im przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych. Fundacja pomaga zarówno osobom indywidualnym, jak i wspólnotom mieszkaniowym – w ostatnich latach 4 wspólnoty (ponad 110 rodzin) przeprowadziły termomodernizacje swoich budynków dzięki wsparciu Habitat for Humanity Poland.

W przeprowadzeniu badania pomogły Lokalne Badania Społeczne (LBS) – zespół badaczy związanych z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownią Teorii Zmiany Społecznej i Centrum Badań Solidarności i Ruchów Społecznych.

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
listopad 2015 r. – maj 2016 r.

Liderzy projektu:
Habitat for Humanity Poland
& Instytut na rzecz Ekorozwoju

Kontakt:

Habitat for Humanity Poland:
Magdalena Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl

Related