Empty Spaces

 

Wypełniając lukę.

 

Wykorzystanie pustostanów w celu przeciwdziałania bezdomności w Europie

Dołącz do koalicji partnerów działających na rzecz przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu poprzez lepsze wykorzystanie pustostanów mieszkaniowych. Stwórz z nami 10 dostępnych cenowo mieszkań wspomaganych dla młodych osób opuszczających piecze zastępcza, samotnych matek i podopiecznych Społecznej Agencji Najmu.

Celem projektu „Empty Spaces” jest zwrócenie szczególnej uwagi na dużą liczbę i niewy­korzystany potencjał pustostanów. Wykorzystanie ich na cele mieszkaniowe zwiększyłoby zasób dostępnych cenowo lokali odpowiadając na problem bezdomności i służąc poprawie standardu życia wielu gospodarstw domowych.

 

W ramach projektu planowane są:

Prace badawcze, pogłębienie badań dotyczących: liczby pustostanów (mieszkaniowych i innych, które mogą ulec przekształceniu do funkcji mieszkaniowej oraz będących w posiadaniu różnych podmiotów); tego jakie bariery (inne niż finansowe) stoją na przeszkodzie przywracania ich do użytkowania; jakie działania powinny zostać podjęte w tym celu; jak organizacje pozarządowe mogłyby się w nie mocniej włączyć a gminy efektywniej z tymi organizacjami współpracować.

Działania remontowe, w ramach których planowane jest wyremontowanie kilku pustostanów w każdej z lokalizacji projektowej (w Polsce i w Wielkiej Brytanii) i wynajęcie ich osobom narażonym na bezdomność we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Stworzenie zestawu narzędzi, które podmioty w innych krajach europejskich będą mogły wykorzystać w realizacji podobnych inicjatyw.

Działania rzecznicze i informacyjne dotyczące upowszechnienia efektów realizacji projektu i pogłębiające jego przedmiot, m.in. w formule warsztatów i konferencji (forów) mieszkaniowych.

 

Dla osiągnięcia tego ambitnego celu budujemy szeroką kolację partnerów (organizacji pozarzą­dowych, biznesu, ekspertów, dziennikarzy, przedstawicieli władz samorządowych i rządowych oraz innych podmiotów i instytucji) zainteresowanych wsparciem realizowanych w ramach part­nerstwa działań.

Zapraszamy do współpracy!

 

Koordynatorka Projektu „Empty Spaces”:
Agnieszka Siłuszek
Dyrektor Programowa
+48 505 591 970
asiluszek@habitat.pl