Mieszkania treningowe

 

Habitat Poland w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie utworzył i od 2016 r. udostępnia młodym dorosłym opuszczającym instytucje pieczy zastępczej 7 kawalerek mających charakter mieszkań treningowych. Prowadzimy także w partnerstwie z innymi NGO 6 mieszkań treningowych dla uchodźców, migrantów i osób w kryzysach życiowych.

 

Definicję „mieszkania chronionego”: treningowego lub wspieranego – zawiera art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.), zgodnie z którym mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowująca pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia (mieszkania chronione treningowe) lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu (mieszkania chronione wspierane).

Zgodnie z ww. przepisem wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane każdej osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Wsparcie z pomocy społecznej w takiej formie może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego, przy czym jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej), a w przypadku powiatu – zadanie własne o charakterze nieobowiązkowym.”

 

Czym są mieszkania treningowe?

Ze względu na duży bagaż życiowych doświadczeń wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej wymagają dłuższego wsparcia, zanim zdołają osiągnąć pełną samodzielność. Ostatnim etapem procesu ich usamodzielniania powinny być mieszkania treningowe, dzięki którym wychowankowie:

  • nie mieszkają już w dzielonych pokojach (jak w ośrodku), ale mają niewielkie mieszkania na wyłączność i są odpowiedzialni z ich stan, np. muszą je sami sprzątać;
  • ponoszą opłaty za użytkowanie mieszkań, ale są one dostosowane do ich możliwości – czasem to tylko opłaty administracyjne i koszty zużycia mediów;
  • nie są pozostawieni samym sobie, ponieważ mogą liczyć na wsparcie wychowawcy, który albo odwiedza mieszkania regularnie, albo mieszka po sąsiedzku.

 

Pobyt w mieszkaniach treningowych ma charakter tymczasowy i trwa zwykle maksymalnie 2 lata. Czas pobytu jest dostosowywany indywidualnie do sytuacji danego mieszkańca – jeśli kontynuuje naukę, to zwykle potrzebuje więcej czasu, żeby się w pełni usamodzielnić.

 

Jak działamy?

Od 2014 roku działamy na rzecz stworzenia modelowego systemu mieszkań treningowych. W 2016 roku zrealizowaliśmy pilotażowy projekt „Trampolina” w Warszawie – na poddaszu kamienicy na warszawskiej Pradze utworzyliśmy zespół mieszkań treningowych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Aninie. W latach 2018 – 2020 realizowaliśmy projekt Centrum Mieszkań Treningowych we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy dla osób i rodzin, które były, lub są mieszkańcami zreprywatyzowanych kamienicach Warszawy.