Centrum Mieszkań Treningowych

 

 

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland od 2018 r. prowadzi we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy program mieszkań treningowych dla osób i rodzin, które opuściły lub zamieszkiwały w budynkach zreprywatyzowanych zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie i posiadających ostatnie miejsce zameldowania na terenie Warszawy.

 

Celem projektu jest zapobieganie i wychodzenie z bezdomności osób zagrożonych i wykluczonych społecznie które dążą do usamodzielnienia a nie są w wstanie własnym staraniem osiągnąć samodzielności życiowej i mieszkaniowej.

Zarząd Mienia Skarbu Państwa w związku z rozstrzygniętym konkursem przekazał na realizację programu 10 lokali , znajdujących się w różnych dzielnicach na terenie miasta stołecznego Warszawy. Mieszkania  były wyremontowane i odebrane przez Fundację w grudniu 2018 r.

 

 

Grudzień był niezwykle intensywnym czasem w realizacji projektu, dokonywano pomiarów,  drobnych napraw i poprawek, zakupione zostały meble i sprzęty, które następnie dzięki m.in. pomocy wolontariuszy zostały skręcone i przygotowane do użytkowania.

 

 

Transport mebli oraz akcja wolontariacka na Mokotowie

W urządzaniu mieszkań czynny udział wzięli sami uczestnicy programu. Odbyły się dwie akcje wolontariackie podczas których skręcane były szafy, łóżka, stoły, krzesła a pomieszczenia zyskiwały nowy przytulny wygląd.

 

Jak wygląda procedura kwalifikacji do projektu?

 

Etap pierwszy:

 • złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (rekomendacje, zaświadczenie od pracodawcy, oświadczenie o dochodach),
 • rozmowa informacyjna z pracownikiem socjalnym ds. mieszkań treningowych

 

Etap drugi:

Weryfikacja i analiza złożonych formularzy przez Komisję Rekrutacyjną. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Fundacji Habitat for Humanity Poland oraz Urzędu m.st. Warszawy. Przy kwalifikacji osoby/rodziny do udziału w programie brane są pod uwagę:

 • kryteria (posiadanie ostatniego meldunku stałego na terenie m.st. Warszawy, zamieszkiwanie w budynku oddanym prywatnemu właścicielowi, nieposiadanie tytułu własności/współwłasności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego)
 • indywidualna ocena sytuacji osoby/rodziny na podstawie informacji zebranych podczas wywiadu wstępnego  oraz załączonych dokumentów

 

Etap trzeci:

 • Utworzenie listy uczestników programu
 • Utworzenie listy rezerwowej
 • Zawiadomienie osób o wynikach przeprowadzonej rekrutacji

 

Pierwsi uczestnicy programu skierowani zostali do mieszkań treningowych w lutym 2019 r.

 

Po zakwalifikowaniu się do programu, uczestnicy są zobligowani do podpisania:

 • Umowy uczestnictwa w projekcie,
 • Regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym,
 • Protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Umowa uczestnictwa w projekcie określa:

 • przedmiot umowy i czas jej trwania,
 • zobowiązania stron,
 • czynności związane z tymczasowym zakwaterowaniem w mieszkaniu treningowym,
 • sytuacje związane z pozbawieniem prawa do zakwaterowania,
 • możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe,
 • płatności związane z kaucją,
 • tryb rozwiązania umowy.

 

Regulamin pobytu jest dokumentem, który określa m.in:

 • sposób korzystania z mieszkania,
 • zasady dokonywania wpłat z tytułu zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu,
 • uprawnienia i obowiązki mieszkańców,
 • zasady bezpiecznego zachowania,
 • zachowania niedozwolone,
 • konsekwencje związane z łamaniem zasad regulaminu,
 • zasady i warunki współpracy z administracją.

 

Powyżej mieszkanie treningowe na Warszawskiej Białołęce tuż po odbiorze, jeszcze puste…ale już niedługo.

To samo mieszkanie, wyposażone i urządzone. Godne, bezpieczne warunki, ciepłe przytulne wnętrze.

 

Pobyt w mieszkaniu treningowym ma charakter przejściowy i ma na celu poprawę sytuacji bytowej osoby lub rodziny. Okres pobytu w mieszkaniu treningowym w ramach programu ustalany jest indywidualnie, nie może on być jednak dłuższy niż do końca trwania projektu tj. do 31.12.2020 r.

 

Z jakiej pomocy można skorzystać w ramach programu?

Uczestnicy programu Centrum Mieszkań Treningowych mogą liczyć na wsparcie w rozwiązywaniu trudności osobistych. Współpraca z pracownikiem socjalnym oraz aktywne korzystanie z oferowanych form pomocy daje szansę na  nabywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego. Uczestniczy mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego, finansowego oraz pracy socjalnej. Plan pracy i pomocy dostosowany jest do indywidualnej sytuacji i potrzeb uczestników.

 

Wszystkie zainteresowane udziałem w programie osoby zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00

Fundacja Habitat for Humanity Poland
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
Tel.: 22 642 57 42 lub 537 520 664