Schronienie i Wsparcie

 

UA ➔

 

Program „Schronienie i Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności i obywateli Ukrainy w ramach Programu Najmu Społecznego” (dalej Schronienie i wsparcie) prowadzony przez Habitat for Humanity Poland ma na celu wspieranie (przez okres maksymalnie 12 miesięcy) rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku oraz osób w kryzysie bezdomności. Projekt skierowany jest do osób przebywających na terenie Warszawy.

W ramach Programu wynajmujemy mieszkania, a następnie podnajmujemy uczestnikom programu w cenie nieco niższej niż rynkowa. Pomagamy w prowadzeniu wynajętego mieszkania. Jednocześnie Fundacja Habitat For Humanity Poland wspiera beneficjentów w realizacji wszelkich działań mających na celu usamodzielnienie się. Naszym celem jest wspomóc rodziny w kryzysie, aby poczuły się bezpiecznie i pewnie w nowej rzeczywistości, odnalazły siłę i nadzieję na lepsze jutro. Jednym z głównych założeń jest znalezienie pracy, która pozwoli na samodzielne wynajmowanie mieszkania i satysfakcjonujące życie w godnych warunkach.

Aktualnie Habitat Poland prowadzi rekrutację uczestników do Programu „Schronienie i Wsparcie” który jest skierowany do osób, rodzin potrzebujących wsparcia, zamieszkałych na terenie Warszawy. Habitat oferuje możliwość uczestnictwa w kompleksowym programie obejmującym działania aktywizacji społeczno-zawodowej, poradnictwa specjalistycznego, prowadzenia pracy socjalnej oraz zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych. Program zakłada angażowanie uczestników w takie aktywności jak:

 • Możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje;
 • Poszukiwanie pracy;
 • Współpraca z pracownikiem socjalnym mająca na celu poprawę sytuacji osobistej., m. in. przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania.

 

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest spełnienie poniższych (głównych) kryteriów:

 • Uzasadnione trudności w wynajęciu mieszkania lub pozostawanie w kryzysie bezdomności, tzn. brak możliwości zamieszkania u krewnych, brak własnego mieszkania;
 • Chęć i możliwość podjęcia zatrudnienia lub posiadanie własnego dochodu.

 

Dodatkowo osoby z Ukrainy muszą spełnić następujące kryteria:

 • Udokumentowane przez Wnioskującego przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r.
 • Zamieszkanie Wnioskującego przed przyjazdem do Polski w rejonie objętym bezpośrednio wojną. Mapa rejonów objętych konfliktem aktualizowana jest na podstawie powszechnie dostępnych informacji.

 

Szczegółowe kryteria doboru rodzin do programu znajdują się tutaj.

 

UWAGA: Pragniemy poinformować, że rekrutacja do projektu jest już zakończona. W sprawie nowych projektów prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, która jest na bieżąco aktualizowana.

 

Po wypełnieniu ankiety każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Fundację, a następnie analizowana na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmuje decyzję kwalifikacyjną. O wynikach rekrutacji będą informować pracownicy Fundacji.

 

Z powodu ograniczonych zasobów mieszkaniowych:

 • czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony od 2 tygodni do 2 miesięcy lub dłużej;
 • nie wszystkie osoby spełniające warunki zostaną zaproszone do udziału w programie – w przypadku dużego zainteresowania ofertą będzie prowadzona lista rezerwowa.

 

Numer kontaktowy: +48 799 351 115

 

Opinie i skargi

Pomoc potrzebującym opiera się przede wszystkim na ścisłej współpracy, dlatego każda Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Każdy, będący członkiem społeczności w której działamy, bez względu na to, czy jest beneficjentem naszych programów, czy nie, ma prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenia skargi dotyczącej naszej pracy i sposobu jej wykonywania. Umożliwienie tego poprzez udostępnienie odpowiednich i bezpiecznych kanałów komunikacji jest jednym z najważniejszych obowiązków Habitat for Humanity Poland.

W przypadku chęci złożenia opinii lub skargi, prosimy o skorzystanie z Mechanizmu Skarg i Informacji Zwrotnych (CFM) poprzez następujące kanały:

 

 • Numer kontaktowy: +48 799 351 115 (pon.-pt., 08.00-16.00)
 • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/WhatsApp: +48 575 750 063 (dla wiadomości tekstowych – 24/7,
  dla połączeń – pon.-pt., 08.00-16.00)

 

Pobierz ulotkę:

 

 

 

 

PL ➔

 

Програма “Притулок та підтримка осіб у кризі бездомності та громадян України в рамках Програми Соціальної Оренди” (далі – “Притулок та підтримка”), що реалізується Habitat for Humanity Poland, спрямована на підтримку (на період до 12 місяців) сімей, які перебувають у складній життєвій та житловій ситуації, з особливим фокусом на громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, а також на осіб у кризі бездомності. Проєкт орієнтований на осіб, які перебувають на території Варшави.

В межах Програми ми орендуємо житло та віддаємо в суборенду учасникам програми, за ціною нижче ринкової та підтримуємо обслуговування житла. Водночас Фундація Habitat For Humanity Poland підтримує бенефіціарів у здійсненні всіх дій, спрямованих на здобуття самостійності. Нашою метою є допомогти родинам, які опинилися в кризовій ситуації, відчути себе в безпеці в новій реальності, знайти сили і надію на краще майбутнє. Однією з головних цілей є пошук роботи, яка дозволить їм самостійно орендувати житло і жити повноцінним життям в гідних умовах.

Habitat Poland проводить набір учасників до програми “”Притулок та підтримка””, яка спрямована до осіб, родин, які потребують підтримки, та проживають у Варшаві. Habitat пропонує можливість взяти участь у комплексній програмі, що включає заходи з соціальної та професійної активізації, консультації спеціалістів, проведення соціальної роботи та забезпечення житлових потреб. Програма передбачає участь у таких заходах, як:

 • Можливість взяти участь у професійних курсах для підвищення кваліфікації;
 • Пошук роботи;
 • Співпраця з соціальним працівником для покращення особистої ситуації, зокрема розробка та реалізація Індивідуального Плану Дій.

 

Умови отримання права на участь у програмі повинні відповідати наступним (основним) критеріям:

 • Обґрунтовані труднощі з винаймом житла або криза бездомності, тобто відсутність можливості проживати у родичів, відсутність власного житла;
 • Бажання і можливість працевлаштуватися або мати власний дохід.

 

Крім того, особи з України повинні відповідати наступним критеріям:

 • Документально підтверджений перетин кордону заявником після 24 лютого 2022 року.
 • Проживання заявника перед приїздом до Польщі на території, безпосередньо охопленій воєнними діями. Карта регіонів воєнних дій оновлюється на основі загальнодоступної інформації.

 

З детальними критеріями відбору сімей для участі в програмі можна ознайомитися тут.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Хочемо вас повідомити, що набір в проект закрито. Щодо нових проектів, будь ласка, слідкуйте за нашим сайтом, який постійно оновлюється. 

 

Після заповнення анкети кожна ситуація індивідуально розглядається Фундацією, а потім аналізується на засіданнях Оціночної комісії, яка приймає кваліфікаційне рішення. Співробітники Фундації будуть інформувати про результати відбору.

 

Зважаючи на обмеженість житлових ресурсів:

 • час відповіді може бути подовжено з 2 тижнів до 2 місяців або довше;
 • не всі кандидати які віповідають критеріям будуть запрошені до участі в програмі -у випадку високого зацікавлення пропозицією буде створено резервний список.

 

Контактний номер: +48 799 351 115

 

Відгуки та скарги

Кожен, хто є членом суспільства, в якому ми працюємо, незалежно від того, чи є він учасником наших програм, має право поділитись своїм відгуком та надати скаргу щодо нашої роботи та способу її виконання. Забезпечення цього права шляхом надання відповідних і безпечних каналів зв’язку є одним з найважливіших обов’язків польського відділення “Habitat for Humanity Poland”.

Якщо Ви бажаєте поділитись своїм відгуком або подати скаргу, будь ласка, скористайтеся Механізмом скарг та відгуків (CFM) за допомогою наступних каналів:

 

 • Контактний телефон: +48 799 351 115 (пн-пт, 08.00-16.00)
 • Електронна пошта: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/WhatsApp: +48 575 750 063 ( для текстових повідомлень- 24/7,
  для дзвінків – пн-пт., 08.00-16.00)

 

Завантажити флаєр: