O Forum

 

Forum Mieszkaniowe

Forum Mieszkaniowe to coroczna konferencja organizowana przez fundację Habitat for Humanity Poland. Forum gromadzi rozmaitych aktorów sektora mieszkaniowego w celu przedyskutowania i wypracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wzrostu gospodarczego. Co roku podczas konferencji omawiane są najbardziej palące problemy mieszkaniowe w Polsce oraz ich możliwe rozwiązania.

 

W konferencji uczestniczą przedstawicielki i przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, eksperci i ekspertki problematyki mieszkaniowej oraz szerokie grono osób zainteresowanych mieszkalnictwem społecznym.

Celem Forum jest międzysektorowa dyskusja nad możliwościami stworzenia silnego sektora mieszkalnictwa społecznego w Polsce oraz promowanie mieszkalnictwa dostępnego cenowo. Forum jest przestrzenią do dzielenia się najlepszymi praktykami, które obejmują m.in. partnerstwa publiczno-prywatne oraz rozwiązania skierowane na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych grup wykluczonych oraz osób o niskich dochodach.

 

 

Budujemy świat, w którym każdy
ma godne miejsce do życia.

Zobacz jak wyglądało

Forum Mieszkaniowe 2023