Poznaj prelegentów

 

Kevin J. Allen pełni obecnie funkcję Przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnich latach pan Allen pełnił kierownicze i dyplomatyczne funkcje w siedzibie UNHCR w Genewie, kierował odpowiedzią UNHCR na exodus uchodźczy Rohingjów z Mjanmy do Bangladeszu oraz pełnił funkcję Przedstawiciela UNHCR w Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu oraz w Republice Tadżykistanu. Wcześniejsze zadania UNHCR, w których brał udział pan Allen, obejmowały pracę w obozach dla uchodźców na pograniczu Kenii i Somalii, zarządzanie operacjami ochrony uchodźców w Afganistanie, zarządzanie reagowaniem kryzysowym w odpowiedzi na powodzie w Pakistanie oraz kierowanie działaniami prawnymi, rzeczniczymi oraz ochroną uchodźców w Meksyku, na Kubie, w Gwatemali, Salwadorze, Hondurasie, Nikaragui i Belize. Ponadto, pan Allen koordynował z Japonii projekty przygotowania kryzysowego z rządami państw, partnerami ONZ oraz organizacjami pozarządowymi w regionie Azji i Pacyfiku. Swoją służbę w Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął w Departamencie Operacji Pokojowych ONZ w Kosowie. Przed wstąpieniem do ONZ, pan Allen służył w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, a następnie pracował jako wolontariusz w Amerykańskim Korpusie Pokoju w Republice Dominikańskiej. Później pracował jako adwokat w kancelarii prawniczej Williams & Connolly LLP w Waszyngtonie. Pan Allen posiada tytuł doktora prawa uzyskany na Uniwersytecie Georgetown, ukończył podyplomowe studia w obszarze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Chilijskim oraz studia licencjackie z historii dyplomacji na Uniwersytecie Boulder w stanie Kolorado.

Daniela Aydin pełni obecnie funkcję specjalistki ds. projektów w Banku Rozwoju Rady Europy, nadzorując finansowany przez UE projekt pilotażowy skupiający się na zwiększaniu dostępu do mieszkań i zatrudnienia dla społeczności romskich w Bułgarii, Rumunii i na Słowacji poprzez integrację finansową i mikrofinansowanie.

Przed objęciem stanowiska w Banku Rozwoju Rady Europy, Aydin pracowała przez ponad 12 lat w Open Society Foundation, pracując w różnych programach i regionach oraz koncentrując się na promowaniu integracji społecznej i gospodarczej mniejszości Romów i Sinti w Europie Środkowej i na Bałkanach Zachodnich.

Ponadto kierowała inicjatywami grantowymi wspierającymi sprawiedliwość społeczną, partnerstwa, zaangażowanie obywatelskie i rozwój społeczny w Azji Środkowej, Europie Wschodniej i Turcji. Przed dołączeniem do Fundacji Daniela pracowała naukowo na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, prowadząc badania nad migracją, użytkowaniem gruntów i rozwojem gospodarczym obszarów wiejskich na Węgrzech, w Rumunii i Mołdawii.

Daniela posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Londyńskiego oraz tytuł magistra administracji publicznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego.

Rutger Broer jest kierownikiem projektu w berlińskim oddziale Building Performance Institute Europe (BPIE). Głównymi tematami jego pracy są dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), paszporty renowacji budynków, emisje w całym cyklu życia (whole-life carbon) i ubóstwo energetyczne. Przed dołączeniem do BPIE w 2020 r. Rutger ukończył studia z ekologii przemysłowej na Uniwersytecie w Lejdzie i TU Delft, a także pracował m.in. dla holenderskiego stowarzyszenia branży grzewczej.

Allison Burden rozpoczęła swoją karierę jako wolontariuszka w Sudanie oraz w Gambii, po czym pracowała dla Christian Aid oraz Oxfam w Rwandzie i Burundi w latach 1995-1999. Po regionalnej pracy w Oxfam dołączyła do CARE USA w 2001. Odegrała wiele ról o znaczeniu regionalnym we wschodniej, centralnej, południowej i zachodniej Afryce oraz globalnym w podejściu opartym na prawach człowieka i równości płci. Pomiędzy 2014 i 2017, Allison podjęła się ról dyrektorki programowej w feministycznej organizacji aktywistycznej Equality Now oraz dyrektorki strategii programowej i płci w Plan International. We wrześniu 2017 wróciła do organizacji CARE International, tym razem jako dyrektorka ds. równości płci, a we wrześniu 2020 przeszła do roli dyrektorki programowej. Dołączyła do Habitat for Humanity International jako dyrektorka programowa ds. programów różnorodności, równości szans i inkluzywności w listopadzie 2023.

Allison to pełna pasji orędowniczka na rzecz sprawiedliwości społecznej i inkluzywności, która do swojej pracy wnosi głębokie zaangażowanie w sprawie równości płci i pracy zespołowej. Jest ekspertką w zakresie facylitacji z głęboką miłością do ludzi i wiarą w ich potencjał.

Patrick Canagasingham jest dyrektorem ds. operacyjnych w Habitat for Humanity International. Wychodząc z 25-letniego doświadczenia kierownictwa sektorze prywatnym oraz pozarządowym, Patrick Canagasingham nadzoruje pracę Habitat for Humanity w więcej niż 70 krajach od dołączenia do organizacji w marcu 2020. Patrick pochodzi ze Sri Lanki i jest obywatelem Kanady. Bezpośrednio przed dołączeniem do Habitatu pracował jako CEO organizacji Children Believe w Toronto. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. operacyjnych Oxfam International, gdzie korzystając ze swojego doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym, planowaniu strategicznym i przywództwie organizacyjnym wspierał 10000 światowych pracowników organizacji i zarządzał budżetem 1,3 miliona dolarów. Przed pracą w Oxfam, Patrick pracował na stanowiskach starszego kierownictwa w World Vision w Kanadzie oraz Azji Wschodniej od 2007 do 2015, w tym jako wiceprezes ds. programów międzynarodowych w World Vision, gdzie był odpowiedzialny za planowanie, implementację i ewaluację międzynarodowych programów organizacji w prawie 70 krajach we współpracy z innymi działami. Patrick posiada dyplom magistra praw człowieka Uniwersytetu w Londynie oraz licencjat z York University w Toronto. Patrick i jego żona, Sugi, niedługo przeprowadzą się do Atlanty wraz ze swoim synem, by być bliżej siedziby administracyjnej Habitat for Humanity International.

Laura Colini - Dr habilitowana w dziedzinie planowania miejskiego, przestrzennego i środowiskowego ICAR/21, pracuje nad wykluczeniem społecznym i miastami, analizując wielkoskalowe społeczeństwo w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa i migracji. Pracowała jako badacz w Unifi (IT), MIT (USA), Bauhaus University (DE), IRS Leibnitz Berlin/Erkner (DE) oraz jako ekspertka ds. polityki miejskiej w Europie od 2004 r. dla EU COM DG Regio, URBACT, UIA-Urban Innovative Action i UAEU-European Urban Agenda (w wielostronnych partnerstwach Urban Poverty, Affordable Housing, Inclusion of migrants and refugees, Culture and Cultural Heritage), agencjami rządowymi oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (EU JRC, Housing Europe, AEIDL, IUT, ANCI i in.).

Współzałożycielka Tesserae Urban Social Research (DE), MiMetis SRL Research and Migration (IT), działaczka międzynarodowych organizacji pozarządowych w kwestiach migracji „From Sea to the City”, członkini INURA i członkini jury ERHA. Obecnie pracuje w klastrze H-City (Housing in the City) i katedrze UNESCO SSIM, IUAV (IT). Adiunkt w Lab´ URBA (FR) i IUAV (IT).

Adam Czerniak jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kieruje Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej. Ponadto pełni funkcję dyrektora ds. badań w centrum analitycznym Polityka Insight, w ramach którego przygotowuje ekspertyzy i raporty komercyjne dla biznesu oraz administracji publicznej. Do 2012 r. pracował jako ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu mieszkalnictwa, ekonomii politycznej kapitalizmu oraz socjologii ekonomicznej i ekonomii instytucjonalnej. Polski reprezentant w radzie European Master in Official Statistics działającej przy Eurostacie w kadencji 2021-2023 oraz 2024-2026, a także członek rady programowej Fundacji Rynku Najmu.

Gábor Daróczi jest ekspertem w dziedzinie edukacji, ubóstwa energetycznego, budowania potencjału, zwalczania korupcji oraz kwestii związanych z sytuacją społeczności romskiej. Swoją karierę rozpoczął w węgierskiej Fundacji Sorosa, pracując z młodzieżą, ochroną środowiska i w programach dot. społeczności romskiej. Od 2000 r. pracował dla różnych departamentów rządowych na Węgrzech: Ministerstwa Zdrowia, Biura Premiera, Narodowej Agencji Rozwoju. W tym okresie w Ministerstwie Edukacji przez dwa lata pełnił funkcję komisarza ministerialnego odpowiedzialnego za integrację Romów i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji. Później w Open Society Institute pracował nad zmniejszeniem przepaści edukacyjnej między dziećmi romskimi a dziećmi należącymi do większości na Węgrzech. Spędził kilka lat w różnych organizacjach pozarządowych: wspierał rozwój romskich studentów uniwersytetów jako dyrektor Fundacji Romaversitas; walczył z dyskryminacją w szkołach jako szef zarządu Fundacji Szansa dla Dzieci i wspierał osoby żyjące w ubóstwie energetycznym jako inicjator Fundacji Lightbringer.

Przez kilka lat pracował dla różnych organów UE - takich jak DG ds. Sprawiedliwości, Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny - jako niezależny ekspert i doradca. W 2018 r. przeniósł się na Maltę, gdzie później został dyrektorem wykonawczym Foundation for Global Human Dignity. Ta organizacja pozarządowa wdraża kursy szkoleniowe uczące technologii cyfrowych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji, uchodźców i Romów w całej Europie.

Magdalena Dul-Komosińska jest prezeską fundacji Habitat for Humanity Poland. Jest ekspertem w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych. Pełniła funkcję dyrektora, prezesa zarządu, członka organów zarządzających na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym w międzynarodowych NGOsach. Jej pasją jest zwiększanie skuteczności działania organizacji i efektywności w osiąganiu ich celów. Ma doświadczenie w budowaniu strategii, które prowadzą do sukcesu na nowych rynkach, czy w nowych obszarach działania. Wspiera powstawanie zespołów opartych na różnorodności, otwartych na odmienne perspektywy i skupionych na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Pracuje jako coach i mentor.

Borislava Gabrovska jest Starszym Doradcą w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Jej rolą jest identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb doradczych promotorów projektów z państw członkowskich UE, którzy dążą do zwiększenia gotowości inwestycyjnej i zbliżenia projektów do finansowania lub realizacji. Posiada bogate doświadczenie w rozwoju i ocenie projektów na wszystkich etapach, począwszy od powstania i wykonalności, aż po strukturyzację i pomyślne wykonanie. Borislava jest Bułgarką i posiada tytuł MBA zdobyty na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim.

Grzegorz Gajda to starszy specjalista ds. miejskich w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EIB). Ocenia projekty złożone w EIB finansowane zarówno przez kraje Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Wcześniej, podczas pracy w Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), prowadził projekt Ukraine Residential Energy Efficiency. Przed pracą w IFC pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie oceniał, negocjował i wdrażał projekty inwestycji miejskich w Polsce i Ukrainie. Pochodzi z Warszawy, gdzie na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał swój dyplom magistra ekonomii.

Dyrektor zarządzająca w Stowarzyszeniu Fala Renowacji. Absolwentka SGH i LSE, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej oraz uzyskała MSc Executive in Cities.  Zawodowo zajmuje się zieloną transformacją, tematyką zrównoważonego rozwoju miast oraz efektywności energetycznej budynków. W latach 2018-2021 odpowiedzialna za zrównoważony rozwój Warszawy, członkini zarządu miasta. Autorka licznych publikacji na temat polityki regionalnej, finansowania rozwoju, funduszy europejskich i zielonej transformacji. Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, rady ekspertów THINKTANK, Komisji Ekspertów Klimat i Przestrzeń przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rady Programowej think tanku CitiSense, wspierającego działania na rzecz miast przyjaznych mieszkańcom.

Rick Hathaway to wiceprezes Habitat for Humanity International, odpowiedzialny za sukces Habitatu w zakresie dostępnego mieszkalnictwa w wielu krajach Europy i Bliskiego Wschodu. Wcześniej Rick pracował jako wiceprezes ds. Azji i Pacyfiku z ponad 25 latami doświadczenia w Azji. Hathaway dołączył do Habitat for Humanity w 1989 roku jako dyrektor programów w USA, gdzie zarządzał rozwinięciem się organizacji do wszystkich 50 stanów.

Przybył do Azji w 1993 roku, pracując na rzecz nowych projektów Habitatu w Korei Południowej i Nowej Zelandii. Od 1995 do 2002 roku, wspierał rozwój organizacji Habitatu i ich programów w Azji Wschodniej i Południowowschodniej. Podczas pracy w Azji, Rick i jego rodzina mieszkali w Manili w Filipinach, Seulu w Korei Płd., Auckland w Nowej Zelandii i w Bangkoku w Tajlandii.

Rick był dyrektorem projektu w Jimmy Carter Work Project, kiedy w 1999 r. na Filipinach zorganizowano po raz pierwszy najważniejsze coroczne wydarzenie wolontariatu Habitatu, a następnie w 2001 r., kiedy wydarzenie odbyło się w Korei Południowej. Rick doradzał później przy realizacji projektu w RPA, Meksyku, Indiach oraz w Mekongu. Rick ukończył studia w 1983 na Uniwersytecie w Massachusetts, uzyskując dyplom z inżynierii mechanicznej.

Przed dołączeniem do Habitatu spędził sześć lat jako inżynier projektu w Aircraft Engine Business Group firmy General Electric Corporation. Rick posiada dwa dyplomy magisterskie: jeden z zarządzania miastem i środowiskiem na australijskim Uniwersytecie RMIT w Melbourne oraz drugi z zarządzania biznesem na amerykańskim Eastern University w Filadelfii. Jest członkiem amerykańskich Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (ASME) oraz Instytutu Zarządzania Projektami (PMI). Hathaway jest żonaty, ma dwójkę dzieci i obecnie mieszka w Bratysławie na Słowacji.

Knut Höller jest członkiem wykonawczym zarządu Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.). Knut, doświadczony ekonomista z dyplomem MBA i dogłębną wiedzą na temat polityki mieszkaniowej zarówno w Niemczech, jak i w Europie Wschodniej oraz Azji Centralnej, uczestniczył przy projektach w kooperacji z instytucjami rządowymi, m.in. Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Ukrainie, Ministerstwach Środowiska w Litwie i Łotwie, Ministerstwem Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych w Białorusi oraz wielu publicznymi instytucjami w Uzbekistanie i Kazachstanie. Miał również stałe stosunki robocze z rządem rosyjskim, np. Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, do roku 2014. Höller ma głęboką wiedzę i zrozumienie procesu decyzyjnego w Ukrainie, a w zakresie sektora mieszkalnictwa i energii również w innych krajach byłego ZSRR, tj. Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Rosji, Kazachstanie i Uzbekistanie.

Dobrze rozumie złożoną sytuację mieszkaniową po prywatyzacji zasobu mieszkaniowego w okresie transformacji tego sektora oraz efektywności energetycznej budynków. Aktywnie uczestniczył w rozwijaniu krajowych projektów renowacji w krajach bałtyckich, a obecnie w Ukrainie.

Höller pracuje w sektorze energetycznym krajów byłego ZSRR od prawie 20 lat, wcześniej z naciskiem na stronę podażową (konsultacje dla okręgowych firm ciepłowniczych i modernizacje elektrociepłowni jako przedstawiciel Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz niemieckich instytucji i firm), natomiast od 2001 w ramach prac IWO ze skupieniem na stronie popytowej, w szczególności sektorze mieszkaniowym i budowniczym. Jest dalej zaangażowany w projekty Unii Europejskiej, niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii i Ministerstwa Środowiska, GIZ oraz innych instytucji.

Höller włada biegle językiem angielskim oraz dobrze językiem rosyjskim.

Georgi Iliev - burmistrz regionu Slatina, jednego z 24 regionów administracyjnych gminy Sofia, bułgarski polityk i przedsiębiorca, członek Rady Narodowej i Rady Wykonawczej partii politycznej "Tak, Bułgaria!". Oprócz kariery politycznej, od 1994 r. zajmuje się reklamą, a od 2000 r. handlem międzynarodowym. Jest partnerem w spółkach w kilku krajach UE, zajmujących się głównie reklamą zewnętrzną, handlem oraz produkcją napojów bezalkoholowych, a także piwa i wina.

Georgi Plamenov Iliev urodził się w Sofii w 1974 roku. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie handlu na Delhi University i ukończył semestralne studia Master of Business Administration na New Bulgarian University. Jest także oficerem rezerwy. Ma trzech synów i jedną córkę.

Mykola Ilinov ukończył studia na kierunku Systemy informacyjne w zarządzaniu i uzyskał kwalifikacje "Menedżera analityka systemowego" na Wschodnioukraińskim Uniwersytecie Narodowym imienia W. Dahla w 1998 roku. W 2000 r. ukończył kierunek o specjalności Finanse w Regionalnym Instytucie Zarządzania uzyskując tytuł Ekonomisty.

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie efektywności energetycznej (sektor mieszkaniowy) i około 15 lat na wyższych stanowiskach w biznesie (obszar bankowości), 5 lat doświadczenia w zarządzaniu HOA. Mykola jest jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie zarządzania mieszkalnictwem na Ukrainie. W latach 2016-2023 zdobył międzynarodowe doświadczenie pracując w IFC jako ekspert finansowy programu "Efektywność energetyczna na Ukrainie". Jest również autorem podręcznika pt. „W jaki sposób stowarzyszenie współwłaścicieli budynków mieszkalnych może udzielić pożyczki na realizację działań energooszczędnych” oraz autorem kursu wideo "Zarządzanie budynkiem mieszkalnym jako prywatny biznes".

W 2023 r. Mykola Ilinov dołączył do zespołu instytucji państwowej "Fundusz Efektywności Energetycznej" jako dyrektor finansowy instytucji. W tym czasie brał aktywny udział w opracowywaniu i uruchamianiu programów EEF.

Kata Kárász jest badaczką integracji gospodarczej i społecznej oraz założycielką i główną analityczką w firmie konsultingowej Diversitas Centre z siedzibą na Węgrzech. Obecnie pełni funkcję kierowniczki programu w Foundation for Global Human Dignity na Malcie, gdzie kieruje różnymi programami mającymi na celu poprawę możliwości edukacyjnych dla młodzieży wśród Romów i społeczności uchodźczej, uczestniczy w planowaniu strategicznym i przygotowuje projekty programów. Mając bogate doświadczenie w pracy ze społecznościami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, koordynowała programy budowania demokracji z National Democratic Institute w zakresie obywatelskiego i politycznego uczestnictwa Romów, wzmacniania pozycji grup rzeczniczych, promowania dialogu międzywyznaniowego, a także wspierania rozwoju partii politycznych. Jej zaangażowanie w procesy demokratyczne obejmuje również udział w kilku misjach obserwacji wyborów OBWE-ODIHR, posiada również doświadczenie w sektorze publicznym, przepracowała kadencję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także Departamencie Rady Europy i OBWE. Kata posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych, a obecnie kontynuuje studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Ekonomicznych i Regionalnych Uniwersytetu MATE.

Anna Kolasińska jest kierowniczką Programów Mieszkaniowych na Śląsku w Fundacji Habitat for Humanity Poland, koordynatorka Centrum Pomocy Ukrainie w Gliwicach oraz członkini miejskiego sztabu kryzysowego w 2022, koordynatorka wizyt studyjnych i ekspertka w programie Study Tours to Poland finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 2005-2024, Koordynatorka Programów Międzynarodowych w ramach wsparcia z Polskiej Pomocy MSZ, Fundacji im. A. Batorego, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Animatorka CAL, doradczyni ds. organizacji pozarządowych w ROWES w Mikołowie oraz w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Tłumaczka języka ukraińskiego i rosyjskiego. Od 5 lat współpracuje ze społecznością i diasporą ukraińska w Gliwicach. Zainteresowania: decentralizacja w Ukrainie, reformy samorządowe w Ukrainie, integracja i włączenie grup wykluczonych, polityka społeczna, rozwój NGOs.

Serhii Komnatnyi odegrał ważną rolę w grupach roboczych Ministerstwa Odbudowy Ukrainy, koncentrując się na reformie ukraińskiego ustawodawstwa mieszkaniowego. Obejmowało to współpracę z urzędnikami państwowymi i ekspertami branżowymi w celu opracowania i udoskonalenia polityk kształtujących przyszłość mieszkalnictwa w Ukrainie.

Od 2019 r. pełni funkcję honorowego prezesa ukraińskiej organizacji pozarządowej "Housing Ukraine". W tym charakterze kierował wysiłkami na rzecz wspierania i wdrażania inicjatyw mieszkaniowych w całym kraju, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i wsparciu społeczności.

Jako oddany członek Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju, wniósł znaczący wkład w opracowanie kluczowego dekretu Gabinetu Ministrów Ukrainy w projekcie Gromadzenia danych w celu monitorowania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Serhii Komnatnyi był zdecydowanym orędownikiem dostosowania Ukrainy do międzynarodowych standardów i konwencji. Obejmowało to promowanie przestrzegania przez Ukrainę rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2198, koncentrując się w szczególności na inicjatywach przystąpienia do Banku Rozwoju Rady Europy.

W dniu 13 marca 2022 r. został mianowany sekretarzem Międzyresortowej Grupy Roboczej, nadzorującej przystąpienie Ukrainy do Banku Rozwoju Rady Europy. Jego wkład odegrał kluczową rolę w przygotowaniu, opracowaniu i ostatecznej ratyfikacji przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy "O przyjęciu statutu Rady Najwyższej Ukrainy".

Monika Korowajczyk-Sujkowska jest pracownikem pomocy humanitarnej z 10-letnim doświadczeniem w sektorze jako kierownik, koordynator projektów. Ukończyła politologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie MBA w 2021 roku, związana z Polską Akcją Humanitarną od 11 lat w różnych misjach: Sudan Południowy, Somalia, Palestyna, Irak, Ukraina, Syria. Od 2022 roku współpracuje z IOM Polska jako Koordynatorka Programu Wsparcia Potrzeb Podstawowych odpowiedzialna za Shelter, NFIs, WASH i CBI.

Edit Lakatos jest urzędniczką w dziale politycznym Housing Europe, gdzie jej specjalizacją jest analiza wpływu i monitorowanie europejskiej polityki publicznej w odniesieniu do sektora mieszkalnictwa socjalnego. Doradza również w zakresie finansowania UE i możliwości pożyczek bankowych. Zarządza grupą roboczą ds. finansowania mieszkalnictwa, której poprzedniczka, grupa robocza ds. systemów mieszkaniowych w okresie przejściowym, również była przez nią zarządzana w latach 2016-2019.

Przed objęciem tego stanowiska zajmowała się polityką regionalną i miejską w Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz w różnych agencjach regionalnych we Francji i na Węgrzech, analizując możliwości rozwoju terytorialnego. Edit posiada tytuł licencjata nauk stosowanych w zakresie administracji publicznej i magistra ekonomii w zakresie rozwoju biznesu na Uniwersytecie w Debreczynie (Węgry), tytuł magistra w zakresie integracji UE i europejskiej polityki sąsiedztwa na Uniwersytecie w Reims (Francja) ze specjalizacją w prawie europejskim i międzynarodowym na Uniwersytecie Paul Cézanne (Francja).

Z wykształcenia historyk. Od ponad 18 lat związany z branżą AGD, obecnie odpowiedzialny za relacje z władzami, instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi, jak również mediami na terenie 10 krajów regionu Europy Centralnej. Do jego obowiązków należy także opracowanie strategii CSR i jej egzekucja. Odpowiedzialny za współpracę z Habitat For Humanity w regionie EMEA. Członek Rady Sterującej Organizacji Pracodawców AGD “Applia Polska”, członek Rady Nadzorczej “ElektroEKO”- Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

Joanna Mazurkiewicz jest ekonomistką w Instytucie Badań Strukturalnych, specjalizującą się w ekonomicznych i społecznych skutkach transformacji energetycznej. Jej badania koncentrują się na problematyce ubóstwa energetycznego i nierówności społecznych w kontekście zmian energetycznych. Jej ostatnie projekty koncentrowały się na zależności pomiędzy płcią a ubóstwem energetycznym w Polsce oraz na społeczno-ekonomicznych skutkach wycofywania węgla w regionach o jego wysokim zużyciu.

Prowadziła projekty badawcze finansowane przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki, Bank Światowy, Europejską Fundację Klimatyczną (European Climate Foundation), a także projekty wspierające inicjatywy samorządów lokalnych. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Maximilian Mendel jest współprzewodniczącym Urban Living Council w ULI Polska. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Był dyrektorem zarządzającym Zeitgeist Asset Management w Polsce. Przed dołączeniem do Zeitgeist był starszym dyrektorem i szefem działu inwestycji mieszkaniowych w JLL, a wcześniej jednym z partnerów REAS | Residential Advisors, gdzie uczestniczył w różnych transakcjach dotyczących prywatnych nieruchomości wielorodzinnych na wynajem i domów studenckich, w tym w pierwszych w historii pomyślnie zamkniętych transakcjach przez międzynarodowych inwestorów w Polsce.

Johan Mirtorp jest prezesem grupy roboczej ds. polityki mieszkaniowej w Międzynarodowym Związku Lokatorów (IUT). Dodatkowo jest aktywny jako radca prawny przy Szwedzkim Związku Lokatorów, gdzie jest odpowiedzialny za sprawy unijne i międzynarodowe. Poza licencjatem z prawa posiada również stopień magistra prawa ze specjalizacją w prawie unijnym.

Krzysztof Mrozek dołączył do Bankwatch w 2021 roku. Jest entuzjastą demokracji, partycypacji społecznej i praw człowieka. Po siedmiu latach pracy na rzecz demokracji w jednej z największych polskich organizacji pozarządowych, spędził prawie dwa lata w administracji publicznej.

Alina Muzioł-Węcławowicz jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk geograficznych. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego oraz rewitalizacji i rozwoju lokalnego. Pracowała min. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Politechnice Warszawskiej. Współpracuje z Habitat for Humanity Poland, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz z samorządami miast. Jest autorką wielu prac naukowych i ekspertyz z zakresu mieszkalnictwa, w szczególności społecznego mieszkalnictwa czynszowego i rewitalizacji. Popularyzuje społeczne mieszkalnictwo czynszowe, aktywną rolę samorządów miejskich w polityce mieszkaniowej oraz projekty mieszkaniowe w programach rewitalizacji.

Anna Pashynska jest współzałożycielką i kuratorką Laboratorium Miejskiego "MetaLab", społecznościowego projektu mieszkaniowego "Co-Haty" oraz makerspace "Póle" w Iwano-Frankowsku w Ukrainie. Prowadzi szeroką gamę projektów, specjalizując się w badaniach i projektowaniu przestrzennym, projektowaniu produktów, projektach przestrzeni publicznej prowadzonych przez społeczność oraz planowaniu instytucjonalnym.

Projekt Co-Haty ma na celu ułatwienie sprawiedliwej społecznie i zrównoważonej środowiskowo transformacji w środowisku zabudowanym poprzez modernizację prowadzoną przez społeczność i tworzenie mieszkań dla osób wewnętrznie przesiedlonych.

Eszter Somogyi (mgr socjologii), starsza badaczka w Metropolitan Research Institute w Budapeszcie, ma ponad 20 lat doświadczenia w badaniach i konsultacjach związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, dostępnym i socjalnym mieszkalnictwem oraz kompleksowymi politykami skierowanymi do wrażliwych grup społecznych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach badawczych i społecznych, m.in. jako ko-koordynatorka projektu HomeLab, którego celem było wprowadzenie modeli przedsiębiorstwa wynajmu społecznego ze zintegrowanymi usługami socjalnymi we wszystkich czterech państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Ellen Hamilton jest główną specjalistką ds. miast w dziale Globalnej Urbanistyki, Odporności i Gruntów, Regionu Europy i Azji Środkowej, w Banku Światowym.  Ellen jest globalną ekspertką i liderką myśli z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu prac analitycznych i projektów koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju miast, obejmujących takie tematy, jak: przystępne cenowo grunty / podaż i popyt na mieszkania; rozwój miast; planowanie urbanistyczne: usługi miejskie; zarządzanie miejskie; finanse miejskie; modernizacja i rewitalizacja miast oraz zapobieganie konfliktom i przemocy.  Szczególnie lubi pracować ponad granicami sektorów.   Ma doświadczenie w pracy w państwach po konflikcie i niestabilnych, a także w krajach o średnim dochodzie w Europie i Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz w Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach.  Posiada tytuł doktora geografii Uniwersytetu Columbia, a swoją rozprawę doktorską napisała na temat mieszkalnictwa i zróżnicowania mieszkaniowego w Moskwie.

Inna Sarapina uzyskała tytuł magistra administracji publicznej i zarządzania oraz zarządzania rozwojem regionalnym w Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Od 1999 roku pracuje w systemie służby cywilnej na różnych stanowiskach - w Państwowym Inspektoracie Kontroli Cen w obwodzie kijowskim (praca organizacyjna i analityczna); Krajowej Komisji Regulacji Energii Elektrycznej (regulacja stosunków między konsumentami mieszkań i usług komunalnych, przedsiębiorstwami mieszkaniowymi i usługami komunalnymi); Krajowej Komisji Państwowej Regulacji Usług Użyteczności Publicznej (regulacja stosunków w zakresie scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji).

Od 2015 r. zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem polityki mieszkaniowej w Ministerstwie (przygotowywanie projektów rozporządzeń, opiniowanie projektów ustaw, zgłaszanie propozycji i uwag do projektów aktów prawnych).

Mounia Tagma jest międzynarodową konsultantką ds. polityki mieszkaniowej, której praca koncentruje się na kwestiach przystępnych cenowo mieszkań w krajach MENA i Afryki. Obecnie pracuje nad projektami mieszkaniowymi dla Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce w szerokim zakresie tematów związanych z mieszkalnictwem, w tym instrumentów i produktów finansowania mieszkalnictwa, ekosystemów mieszkaniowych sprzyjających inwestycjom oraz dialogu politycznego.

Przez trzy lata, od 2017 do 2020 r., była kierownikiem regionalnym na Afrykę i MENA w Affordable Housing Institute (AHI), firmie konsultingowej z siedzibą w USA, realizującej projekty na całym świecie dla klientów takich jak Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Habitat for Humanity International, instytucje rządowe lub podmioty sektora prywatnego. Wcześniej jako kierowniczka ds. partnerstw publiczno-prywatnych, współpracy i relacji instytucjonalnych w Al Omrane Holding, państwowej agencji wdrażającej politykę mieszkaniową w Maroku, Mounia koordynowała partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz przystępnych cenowo mieszkań i nowych inwestycji miejskich w Maroku. Opracowała również i wdrożyła strategię współpracy i partnerstw instytucjonalnych.

Mounia uzyskała tytuł magistra w dziedzinie polityki publicznej na Uniwersytecie Harvarda w John F. Kennedy School of Government, gdzie była również stypendystką Fulbrighta oraz tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej i finansów na Uniwersytecie Al Akhawayn w Ifrane w Maroku.

Maria Vassilakou jest doświadczoną, inspirującą liderką miejską, oddaną otwartym, integracyjnym i zielonym miastom, pasjonatką procesów transformacji miejskiej prowadzących do zrównoważonej zmiany systemu.

Od listopada 2010 r. do lipca 2019 r. pełniła funkcję wiceburmistrzyni Wiednia odpowiedzialną za planowanie urbanistyczne, ruch drogowy i transport, ochronę klimatu, energię i partycypację społeczną.

Maria Vassilakou postrzega miasta jako otwarte, zielone, przystępne cenowo, przyjazne rodzinom i różnorodne miejsca do życia. W ciągu 9 lat pełnienia funkcji wiceburmistrzyni z powodzeniem wdrożyła szeroko zakrojony program transformacji obejmujący liczne innowacyjne projekty, przyczyniając się w znacznym stopniu do zajęcia przez Wiedeń pierwszego miejsca we wszystkich głównych międzynarodowych rankingach jakości życia w ciągu ostatniej dekady.

Maria Vassilakou pracuje obecnie na całym świecie jako niezależna doradczyni ds. transformacji miast. Po odejściu z urzędu założyła Vienna Solutions, sieć doświadczonych wiedeńskich ekspertek i praktyków miejskich, z którymi współpracuje, tworząc elastyczne zespoły realizujące złożone projekty miejskie. Dzieli się swoim doświadczeniem i know-how z Wiednia - najbardziej przyjaznego do życia miasta na świecie - z miastami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami i korporacjami opracowującymi strategie, programy i rozwiązania, organizując zarządzanie transformacją i budowanie potencjału na rzecz miast przyjaznych do życia, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu.

Od 2019 r. Maria jest również członkinią rady ekspertów EU Horizon Mission ds. neutralności klimatycznej i inteligentnych miast.